Peter Pellenaars

vrijetijdsblogger

Tag: Roberto Bolaño

Een welhaast onbedwingbare berg papier

by Peter Pellenaars

Deze blog­post is deel 8 van 8 in de reeks Read-a-long: 2666

Kort nadat ik een blog­post over het twee­de deel (over Amal­fi­ta­no) van 2666 had geschre­ven ver­scheen er een ver­zoek op de site van The Mook­se and the Gri­pes om de plan­ning van de Read-Along aan te pas­sen. Het voor­stel werd gedaan in de com­men­taar­sec­tie bij de behan­de­ling van het vier­de deel (over de mis­da­den). Waar­mee met­een dui­de­lijk wordt dat ik zelf op dat moment al flink ach­ter­lag. Niet zozeer met lezen, maar wel dege­lijk met dui­den zoals mijn opzet was met de Read-A-Long serie. Lees ver­der...

Om gek van te worden

by Peter Pellenaars

Deze blog­post is deel 7 van 8 in de reeks Read-a-long: 2666

[Monch_18 | pho­to­p­in cc]

Nog 250 pagina's te gaan en dan weet ik hoe 2666 ein­digt. Ik ben alleen bang dat ik met zoveel vraag­te­kens blijf zit­ten dat een onmid­del­lij­ke her­le­zing bij­na ver­plicht is wil ik niet gek wor­den van alle onbe­ant­woor­de vra­gen die zich in mijn hoofd blij­ven opsta­pe­len bij elke vol­gen­de pagi­na die ik lees. Tot nu toe lukt het me niet ook maar eni­ge grip te krij­gen op de ont­stel­len­de hoe­veel­heid infor­ma­tie die door Rober­to Bola­ño in deze roman is ver­werkt. Het is als zo'n Rus­sisch pop­pe­tje met daar­in een nieuw pop­pe­tje. En dat tot in de onein­dig­heid. Nog nooit eer­der heb ik zo'n boek gele­zen. Lees ver­der...

Mexico, Mexicohoo...

by Peter Pellenaars

Deze blog­post is deel 6 van 8 in de reeks Read-a-long: 2666

Van­daag las ik een boei­end arti­kel op De Cor­res­pon­dent: Na de bestel­de dood van 43 stu­den­ten is de maat vol in Mexi­co (<< Sha­ring is Caring <<).

Het is een gast­bij­dra­ge door Jan-Albert Hoot­sen die van­uit Mexi­co ver­slag doet bij de gebeur­te­nis­sen in de deel­staat Guer­re­ro waar dui­de­lijk is gewor­den dat 43 ver­mis­te stu­den­ten door een drugs­ben­de op gru­we­lij­ke wij­ze zijn ver­moord. Met mede­we­ten, nee veel erger, met vol­le mede­wer­king van de plaat­se­lij­ke over­heid. Inmid­dels zijn de gevluch­te bur­ge­mees­ter en zijn vrouw opge­pakt samen met nog veel meer cor­rup­te poli­ti­ci en poli­tie­agen­ten. Maar het is de bevol­king niet genoeg. De pro­tes­ten die al van­af het moment van de ver­dwij­ning bezig zijn, gaan gewoon door. Blijk­baar is er een grens over­schre­den en eist men radi­ca­le her­vor­min­gen. Lees ver­der...

Het deel van Amalfitano

by Peter Pellenaars

Deze blog­post is deel 5 van 8 in de reeks Read-a-long: 2666

Waar waren we ook alweer geble­ven sinds ik bij­na een maand gele­den voor het laatst mijn lees­er­va­rin­gen deel­de met betrek­king tot het boek 2666 door Robert Bola­ño? Oh ja, bij deel 2, ofte­wel Het deel van Amal­fi­ta­no. Laat ik opnieuw maar eens begin­nen met een weer­ga­ve van de verhaallijn(en). We krij­gen met­een een ver­ras­sing te ver­wer­ken: Lees ver­der...

Raadselachtig en onbegrijpelijk

by Peter Pellenaars

Deze blog­post is deel 4 van 8 in de reeks Read-a-long: 2666

Vori­ge week heb ik gepoogd een samen­vat­ting te geven van het eer­ste deel (over de cri­ti­ci) van 2666. Hoe­wel ik me heb pro­be­ren te beper­ken tot de hoofd­lij­nen, werd het toch een flin­ke lap tekst. Gro­te kans dat van­daag het­zelf­de zal gebeu­ren wan­neer ik aan­dacht wil beste­den aan mijn lees­er­va­ring van de ruim 180 pagina's waar­uit dit eer­ste deel bestaat. Mocht het onver­hoopt qua leng­te hele­maal uit de hand lopen dan hak ik de blog­post wel in meer­de­re stuk­ken. Ten­slot­te is dit een serie. Lees ver­der...

Het deel van de critici

by Peter Pellenaars

Deze blog­post is deel 3 van 8 in de reeks Read-a-long: 2666

Gis­ter ver­scheen de twee­de deel­be­spre­king over 2666 op The Mook­se and the Gri­pes.1 Hoog­ste tijd voor mij om een begin te maken met mijn eigen­ste deel­be­spre­king van het eer­ste deel: Het deel van de cri­ti­ci. Lees ver­der...


  1. Klik hier voor 2: The Part about Amal­fi­ta­no. 

Niets is wat het lijkt

by Peter Pellenaars

Deze blog­post is deel 2 van 8 in de reeks Read-a-long: 2666

Op vrij­dag 19 sep­tem­ber j.l. ver­scheen geheel vol­gens afspraak op The Mook­se and the Gri­pes een eer­ste gedeel­te­lij­ke bespre­king van het boek 2666 door Rober­to Bola­ño. Eigen­lijk is het niet zozeer een bespre­king, maar eer­der wat los­se opmer­kin­gen en gedach­tes die Tre­vor en Lee met de lezers van hun blog­post wil­len delen als inlei­ding bij de vra­gen die ze klaar heb­ben staan voor die­ge­nen die actief mee wil­len doen aan deze Read-a-Long: Lees ver­der...