The amazing adventures of Kavalier & Clay – Michael Chabon

by Peter Pellenaars

Afge­lo­pen week werd ik weer eens gecon­fron­teerd met een eigen­lijk nog­al irri­tan­te hob­by van mezelf: het niet uit­le­zen van boe­ken waar ik ooit in begon­nen ben. In het blog over De scha­duw van de wind heb ik een poging gedaan uit te leg­gen wat de ver­schil­len­de rede­nen kun­nen zijn om een boek niet tot het ein­de uit te lezen. Het kan gezien wor­den als een poging tot goed­pra­ten van dit feno­meen. Maar mis­schien wordt het tijd om mijn lees­me­tho­des wat aan te pas­sen. Zeker gezien de almaar groei­en­de sta­pel boe­ken die met een lees­lint ergens hal­ver­we­ge, lig­gen te wach­ten op bete­re tij­den. Hoe frus­tre­rend moet het voor hen niet zijn ooit ter hand te zijn geno­men om daar­na ter­zij­de te wor­den gescho­ven. Dan kun je maar beter geheel onge­le­zen blij­ven, lijkt me. Lees ver­der...