Menu

Peter Pellenaars

vrijetijdsblogger

Zoals het klokje in de roman tikt...

Of het klopt weet ik niet, maar in mijn bele­ving ben ik pas echt strip­ver­ha­len gaan lezen gedu­ren­de de bezoek­jes die we brach­ten aan de broer van mijn vader. Ik kwam daar graag, niet alleen om dat het een gezel­lig huis­hou­den was maar ook omdat ze een gro­te ver­za­me­ling Sus­ke en Wis­ke had­den. Mee naar huis nemen mocht ik niet, maar blij­ven loge­ren om zo meer te kun­nen lezen was geen pro­bleem. Op een dag las ik De tuf-tuf-club waar­in de Tele­tijd­ma­chi­ne zijn intre­de deed. Wat een gewel­di­ge uit­vin­ding! Hoe graag had ik er zelf een­tje gehad om mijn eigen trip­jes door de tijd te maken. Van alle the­o­re­ti­sche, natuur­kun­di­ge en filo­so­fi­sche vraag­stuk­ken die zo'n avon­tuur met zich mee­brengt had ik van­zelf­spre­kend geen flauw benul. Lees ver­der...

Lionel Asbo – Martin Amis

Bij elk boek waar­in je begint te lezen heb je bepaal­de ver­wach­tin­gen. Ik ten­min­ste wel. Het komt maar heel zel­den voor dat ik me niet van te voren heb ver­diept in auteur en/of (onder­werp van) het boek waar ik de komen­de dagen kost­ba­re tijd in ga inves­te­ren. Dat wil niet zeg­gen dat het soms toch anders uit­pakt dan ik ver­wacht had. Zo ook bij Lio­nel Asbo – Sta­te of Eng­land. Lees ver­der...

Time's Arrow – Martin Amis

Boe­ken waar ik een haat-lief­de ver­hou­ding mee heb. Natuur­lijk heb ik die ook in mijn boe­ken­kast. De vraag is wat er met zo'n boek gaat gebeu­ren wan­neer ik het uit de kast pak en een keu­ze moet maken of het mag blij­ven of beter kan ver­trek­ken. Is de haat het sterkst of over­wint de lief­de alles? We gaan het van­daag zien bij: Lees ver­der...