Peter Pellenaars

vrijetijdsblogger

Tag: Lidewijde Paris

Hoe leest zij?

by Peter Pellenaars

Eind 2014 raak­te ik geën­thou­si­as­meerd door een arti­kel1 in The New York Review of Books van de tot dan toe voor mij onbe­ken­de Tim Parks. Wat mij voor­al aan­sprak is hoe hij de nadruk legt op het actief lezen. Iets wat je vol­gens Parks het bes­te kunt doen met een pen in de hand: Lees ver­der...


  1. Zie hier mijn blog­post over How I Read, het ver­volg op A Weapon for Rea­ders 

Een perfecte dag om weer aan te haken

by Peter Pellenaars

Het exa­men Pro­ject­ma­na­ge­ment is ach­ter de rug. Er is een huis ver­kocht. Ons eigen huis staat inmid­dels te koop. En de voor­be­rei­din­gen rond­om de ver­bou­wing van en ver­hui­zing naar ons nieu­we huis begin­nen vorm te krij­gen. Nog genoeg te doen, maar het leek me dat er toch weer wat tijd vrij­ge­maakt kon wor­den voor Een per­fec­te dag voor lite­ra­tuur. Wat een mooi toe­val dat Cathe­lij­ne met een email kwam waar­in ze de start van een nieuw sei­zoen in iet­wat gewij­zig­de vorm aan­kon­dig­de. De ver­plich­ting om altijd mee te doen komt te ver­val­len wat het een stuk mak­ke­lij­ker maakt om het lezen van nieu­we boe­ken plus erover blog­gen af te stem­men op mijn agen­da. Lees ver­der...