Peter Pellenaars

vrijetijdsblogger

Tag: Joris Luyendijk

Onwetendheid siert de mens

by Peter Pellenaars

Waar ik een zwak voor heb zijn men­sen die dur­ven aan te geven dat ze iets niet begrij­pen. Bepaal­de onder­wer­pen kun­nen zo com­plex zijn dat het bij­na een won­der is dat er nog per­so­nen zijn die aan­ge­ven het wel te begrij­pen. Toch wemelt het vaak van de des­kun­di­gen en expert die pre­cies weten hoe de vork in de steel zit, onge­acht welk onder­werp er voor­bij komt. Ik begrijp dat niet. Lees ver­der...

Van de ene in de andere routine

by Peter Pellenaars

Het is vrij­dag­avond. Op kan­toor vroeg ik iemand of ik nog iets bij­zon­ders ging doen met Pasen. Niet tes­ten, was mijn eer­ste reac­tie.

De afge­lo­pen weken ben ik hele­maal uit mijn rou­ti­ne geraakt. Over­dag draai­de alles rond­om het vele test­werk dat ver­richt moet wor­den voor een belang­rijk pro­ject. Een­maal thuis draai­de het nog een tijd­lang door in mijn hoofd tot­dat het tijd werd om naar bed te gaan. Een beet­je bank­han­gen was de voor­naams­te bezig­heid waar­mee ik de avon­den vul­de. Lees ver­der...

Bonusloterij

by Peter Pellenaars

Nog een citaat:

Een sale­shan­de­laar aan­de­len van eind veer­tig mocht sinds een paar jaar bonus­sen toe­ken­nen aan juni­o­ren. Hoe dat gaat? Hij lach­te: 'Het is gewoon een stel gas­ten in een kamer die door een lijst met namen gaan en zeg­gen: "Oké, hoe­veel krijgt deze?"
[p.55, Dit kan niet waar zijn. Onder ban­kie­ren, Jor­is Luy­en­dijk] Lees ver­der...

Alles is gekte

by Peter Pellenaars

Deze avond lees ik:

[...] we zijn in 2008 ont­snapt aan een onvoor­stel­ba­re cata­stro­fe. Let­ter­lijk, in de zin dat schrij­vers en experts in hun boe­ken ver­ge­lij­kin­gen trek­ken met een finan­ci­ë­le kern­ramp ('melt­down'), of terug­grij­pen op Bij­bel­se abstrac­ties als Arma­ged­don, het Ein­de der Tij­den. Opi­nie­pei­ler Nad­him Zaha­wi en voor­ma­lig Cen­tra­le Bank-eco­noom Mat­thew Han­cock – bei­den nu Lager­huis­lid voor de Con­ser­va­tie­ven – cite­ren in hun boek Mas­ters of Nothing: How The Crash Will Hap­pen Again Unless We Under­stand Human Natu­re ban­kiers die op het hoog­te­punt van de paniek wapens koch­ten, 'klaar om zich te ver­schan­sen in een bun­ker mocht de open­ba­re orde instor­ten'.
[p.35, Dit kan niet waar zijn. Onder ban­kiers, Jor­is Luy­en­dijk] Lees ver­der...