Menu

Peter Pellenaars

vrijetijdsblogger

Ik (her)las The Secret History

Nu Onder­wor­pen gele­zen en bespro­ken is wil ik van­daag kort stil­staan bij The Secret His­to­ry van Don­na Tartt. Ik had me voor­ge­no­men om eerst nog eens haar twee eer­de­re boe­ken te lezen alvo­rens aan The Gold­finch te begin­nen. Wat ik me meen te her­in­ne­ren is dat ik The Secret His­to­ry ergens in 1994 of 1995 heb gele­zen. Maar echt zeker weten doe ik het niet. Wel dat ik het een goed ver­haal vond. Ik was benieuwd of dat bij een her­le­zing opnieuw het geval zou zijn. Lees ver­der...

He would have wanted it that way

Na het avond­eten instal­leer­de ik me met The Secret His­to­ry van Don­na Tartt in de ach­ter­tuin. In het vori­ge hoofd­stuk is Bun­ny na dagen van ver­mis­sing ein­de­lijk gevon­den in een ravijn niet ver van de cam­pus. Ik las hoe plots ieder­een Bun­ny gekend had of zelfs dik­ke maatjes met hem was geweest: Lees ver­der...

Zinvol geweldloos

Onder de car­port zit een ekster. Althans, wat er van over is. Ik kan er niet dicht genoeg bij komen om het beest­je in alle details te bekij­ken maar van een afstand kan ik al zien dat het mank is, een kapot­te (gebro­ken?) vleu­gel heeft en waar­schijn­lijk een oog mist. Het lijkt me een slacht­of­fer van agres­sie­ve inti­mi­da­tie zoals dat onder die­ren met ter­ri­to­ri­um­drift gebrui­ke­lijk is. Lees ver­der...

In de beperking toont zich de meester

In mijn mail­box zit­ten twee uit­no­di­gin­gen om een recen­sie te schrij­ven voor onlangs gepu­bli­ceer­de boe­ken. Ondanks dat ik me ver­eerd voel dat men de moei­te neemt om mij hier­voor aan te schrij­ven en ook nog eens de boe­ken gra­tis ter beschik­king stelt zal ik vrien­de­lijk doch beslist er niet op in gaan. Mij ont­breekt voor­na­me­lijk de tijd maar ook de zin in het lezen van iets com­pleet nieuws. Momen­teel doe ik eigen­lijk niets lie­ver dan het (her)lezen van boe­ken die in mijn bezit zijn. Lees ver­der...