Archived posts in ' "Informatief"

Back home

The more you look

03/5/2017
Deze blog­post is deel 17 van 17 in de reeks Read-a-long: Zen and the Art of Motor­cy­cle Main­tenan­ce

Het arti­kel op De Cor­res­pon­dent over life­log­gen waar ik het gis­ter over had begint met een ver­wij­zing naar een stu­die uit 1951. In One Boy's Day werd een poging gedaan om één dag uit het leven van een jon­gen vast te leg­gen. Het resul­taat was een boek van vijf­hon­derd pagina's dik en er had­den acht onder­zoe­kers aan gewerkt. Tegen­woor­dig, zo is de con­sta­te­ring die volgt, heb­ben we daar een app voor die het­zelf­de doet. Op de ach­ter­grond. Auto­ma­tisch.

Lees ver­der...

0
Geen reacties

Toen op 3 maart

03/3/2017

Alle­maal din­gen die je niet wilt, snap je? – 3 maart 2016

Is het je nooit opge­val­len dat er geen knuf­fels zijn van Hob­bes? Ter­wijl Hob­bes toch de ultie­me knuf­fel voor kin­de­ren is.

Ik tweet het weer – 3 maart 2014

Nog geen twee weken heb ik het vol­ge­hou­den. De der­tig dagen opzeg­ter­mijn is me fataal gewor­den.

Lees ver­der...

0
Geen reacties

Toen op 9 februari

02/9/2017

Waar­om je geen expert hoeft te zijn om ken­nis te delen – 9 febru­a­ri 2016

"Blog­gen uit nieuws­gie­rig­heid is kwets­baar­der maar ook weer niet, want je kunt veel mak­ke­lij­ker toe­ge­ven dat je iets niet weet." Wij­ze woor­den van Elja.

Rouw werk – 9 febru­a­ri 2015

Lees ver­der...

0
Geen reacties

Toen op 7 februari

02/7/2017

Ik kan het niet en ik wil het niet – 7 febru­a­ri 2016

Lan­ge tijd dacht ik dat ik het kon. Maar dat was een mis­vat­ting. En ik heb me er bij neer­ge­legd dat ik het niet kan.

You put together two things – 7 febru­a­ri 2015

In de roman Levels of life door Juli­an Bar­nes spe­len hete lucht­bal­lons een belang­rij­ke rol. Ooit stap­te ik ook eens in zo'n mand­je en steeg op tot boven de wol­ken. Wat een gewel­di­ge erva­ring was dat!

Lees ver­der...

0
Geen reacties

Elf manieren om nieuwe muziek te ontdekken

01/5/2017

Ter­wijl ik deze blog­post schrijf luis­ter ik naar Bal­t­ha­zar. Meer spe­ci­fiek naar The man who owns the pla­ce. Het num­mer staat op repe­at. Klik op de media­spe­ler als je benieuwd bent hoe dit num­mer klinkt en lees onder­tus­sen ver­der.

Lees ver­der...

0
Geen reacties

Life is like a recycling center ...

01/2/2017

Life is like a recy­cling cen­ter, whe­re all the con­cerns and dra­mas of human­kind get recy­cled back and forth across the uni­ver­se. But what you have to offer is your own sen­si­bi­li­ty, may­be your own sen­se of humor or insi­der pathos or mea­ning. All of us can sing the same song, and the­re will still be four bil­li­on dif­fe­rent ren­di­ti­ons.

Lees ver­der...

0
Geen reacties

Groenendijk Girls

12/30/2016

Home

Het was Eer­ste Kerst­dag 2016. De dvd-box van Game of Thro­nes lag pro­mi­nent naast de TV. We maak­ten ons klaar voor een dag­je bin­ge-wat­chen. Vorig jaar waren we voor ons doen gebrui­ke­lijk laat aan­ge­haakt bij deze serie en rond de jaar­wis­se­ling had­den we de eer­ste vijf sei­zoe­nen al ach­ter de rug. Nu stond dan ein­de­lijk het zes­de sei­zoen op het pro­gram­ma. Of zul­len we hele­maal voor­aan begin­nen? vroeg mijn Inge. Ja, grap­te ik, en dan doen we dat vol­gend jaar ook weer wan­neer sei­zoen 7 beschik­baar is. Een nieu­we tra­di­tie is gebo­ren! Maar ze was seri­eus, en ik had er ook wel oren naar. Hoe­wel dat waar­schijn­lijk meer te maken had met vlucht­ge­drag.

Lees ver­der...

0
Geen reacties