50books – jaar 2015 – vraag 39

In mijn boe­ken­kast staan twee iden­tie­ke boe­ken. Ik kreeg ze alle­bei voor mijn ver­jaar­dag, maar niet in het­zelf­de jaar. Ze wer­den gege­ven door twee ver­schil­len­de per­so­nen, mij zeer dier­baar. De boe­ken staan naast elkaar, wat opvalt omdat ik ver­der geen enkel dub­bel boek in mijn ver­za­me­ling heb1.

Links staat het boek dat ik het langste in bezit heb. Ik weet nog wat voor weer het was, wie er alle­maal op bezoek waren en wat er gezegd werd toen ik het kreeg. Ernaast staat het twee­de exem­plaar dat ik een jaar later kreeg. Ook van dit boek weet ik pre­cies de omstan­dig­he­den waar­on­der het mij cadeau werd gedaan.

Moch­ten deze boe­ken ooit tege­lijk uit de kast gehaald wor­den en ver­wis­seld wor­den dan zal ik geen moei­te heb­ben om ze nog steeds uit elkaar te hou­den.

Ondanks dat ze dezelf­de druk heb­ben zijn ze niet het­zelf­de. Als­of het extra jaar dat het twee­de boek onder­weg was voor­dat het bij mij beland­de spo­ren heeft ach­ter­ge­la­ten. En natuur­lijk speelt een heel voor­na­me rol door wiens han­den het boek ging toen het aan mij gege­ven werd. Ze heb­ben een stuk­je DNA mee­ge­kre­gen van de gever. Waar­door ik de bei­de boe­ken anders zie, voel en ruik.

Ver­klaar me voor gek, maar zo ervaar ik het. In wezen is het een iets extre­me­re vorm van wat veel boe­ken­lief­heb­bers wel ken­nen, name­lijk dat we ons vaak her­in­ne­ren hoe boe­ken in ons bezit zijn geko­men en waar we ze gele­zen heb­ben:

Van veel [boe­ken] weet ik nog in wat voor omstan­dig­he­den ik ze kocht, waar, wat voor weer het was, waar ik de eer­ste pagi­na opsloeg. Van veel weet ik van wie ik ze kreeg, ik zie haar of zijn gezicht op dat moment, flar­den van het gesprek dat we voer­den. Van veel weet ik op wel­ke plek in huis ze lagen, in wel­ke hui­zen, in wel­ke hotel­ka­mers, op wel­ke ter­ras­sen, op wel­ke stran­den, wel­ke han­den ik ze zag vast­hou­den.
[p.65, Als de win­ter voor­bij is, Tho­mas Ver­borgt]

De vraag voor van­daag is van­zelf­spre­kend of jij dit ook her­kent.

vraag 39:
Weet jij van elk boek in je ver­za­me­ling waar je het gekocht hebt of van wie je het hebt gekre­gen?

Het kan natuur­lijk zo zijn dat jij iemand bent die dit alle­maal nauw­ge­zet vast­legt in een schrift of het opschrijft in het boek zelf. Maar ik bedoel eigen­lijk of je het ook weet wan­neer je een boek in je han­den hebt zon­der het open te slaan of in ieder geval zon­der de aan­te­ke­nin­gen te raad­ple­gen die je even­tu­eel hebt gemaakt. Dat je bij wij­ze van spre­ken voor je boe­ken­kast gaat staan en via het aan­schou­wen van een wil­le­keu­rig boek in gedach­ten op reis gaat naar het moment dat dit boek in jouw leven kwam. En wat voor mooie momen­ten jul­lie samen sinds­dien gedeeld heb­ben. Kun je je dat nog voor de geest halen? Of zijn boe­ken voor jou pak­jes bedrukt papier door een kaft bij­een­ge­hou­den? Wat me doet besef­fen dat het voor ebook lezers een geheel ande­re erva­ring zal zijn. Waar ik natuur­lijk net zo nieuws­gie­rig naar ben.

50books201539

~ ~ ~

Klik hier voor vraag 38.

Elke week op zon­dag zal ik een nieu­we boek­vraag pos­ten die door ieder­een vrij mag wor­den inge­vuld. Alles is toe­ge­staan. Een foto, een recen­sie, een per­soon­lij­ke her­in­ne­ring, enzo­voorts. De beant­woor­ding van de vraag hoeft hele­maal niet op dezelf­de dag of bin­nen een week. Wan­neer je het blog klaar hebt, post het dan en plaats een link onder de betref­fen­de vraag, zodat ieder­een het kan vol­gen en bij je komt kij­ken.

Klik hier voor alle #50books vra­gen in 2015.

Klik hier voor alle #50books vra­gen in 2014 (door Martha/DrsPee).

Klik hier voor alle #50books vra­gen in 2013.

0

  1. Met de uit­zon­de­ring van som­mi­ge boe­ken die ik in ver­schil­len­de talen of uit­voe­rin­gen heb. 

Comments are closed.

trefwoorden

"Een lezer heeft het goed, hij kan zijn schrij­vers zelf uit­zoe­ken."
– Kurt Tuchols­ky

archief