50books – jaar 2015 – vraag 12

Op zoek naar een citaat voor een nog af te ron­den blog­post pak­te ik gis­ter het boek Aene­ïs door Ver­gi­li­us uit mijn ver­za­me­ling en begon te bla­de­ren. Na eni­ge wor­ste­ling kreeg ik het rit­me van de in hexa­me­ters beschre­ven ver­tel­ling te pak­ken en liet me mee­voe­ren naar een lang ver­vlo­gen tijd:

'k Zing den krijg en den man die het eer­st, van Tro­je, als bal­ling,
Door het Nood­lot geleid, naar Ita­lië kwam en de kus­ten
Van het Lavi­nische rijk; veel werd hij, ter zee en te lan­de,
Door het geweld van de Goden geslin­gerd, om 't wrok­ken der wree­de
Juno; veel leed hij in strijd, bij het stich­ten der stad, toen hij zij­ne
Goden, met zich, in Lati­um bracht: van het volk der Latij­nen
D'Oorsprong, der vaders van Alba, der sta­ti­ge muren van Rome.
[p.1, De Aen­eis van Publi­us Ver­gi­li­us Maro, Metrisch ver­taald door P.W. de Koning]

Toen ik gevon­den had wat ik zocht (het bleek toch anders te zijn dan ik gedacht had) ging ik, nieuws­gie­rig gewor­den door het archa­ï­sche taal­ge­bruik te rade uit wel­ke tijd de tekst stam­de. Dus niet de oor­spron­ke­lij­ke tekst (die is geschre­ven tus­sen 30 en 19 vóór Chris­tus), maar de uit­ga­ve die ik in mijn han­den had. Het bleek dat  P.W. de Koning zich bij zijn ver­ta­ling geba­seerd had op een uit­ga­ve in het Latijns uit 1876 door de Frans­man E. Benoi­st. Omdat ook deze inlei­ding niet bijs­ter modern klonk (Geen vak­man zijn­de, moest ik wel zoo'n beet­je op de woor­den des mees­ters zwe­ren) keek ik op het titel­blad:

AMSTERDAM
P.N. VAN KAMPEN & ZOON
1915

1915! Ik had een boek in bezit dat pre­cies 100 jaar oud was. Hiep Hiep Hoe­ra! Nadat de feest­vreug­de een beet­je was gezakt onder­wierp ik de boe­ken in mijn kast vluch­tig aan een nade­re inspec­tie om na te gaan of ik wel­licht nog oude­re exem­pla­ren had staan. Dat bleek niet het geval te zijn. Althans ik heb tot nu toe niets kun­nen vin­den. Het brengt me wel tot de vraag voor van­daag:

vraag 12:
Wat is het oud­ste boek in jouw ver­za­me­ling?

Ben jij zo iemand die regel­ma­tig anti­qua­ri­a­ten of boek­mark­ten bezoekt in de hoop een ori­gi­ne­le eer­ste druk of anders­zins zeld­za­me uit­ga­ve te vin­den? Of heb jij via via de beschik­king gekre­gen over boe­ken die al uit­ge­ge­ven waren toen jij nog het levens­licht moest aan­schou­wen? Laat ons weten wie bij jou de rang­lijst aan­voert van het oud­ste boek in de kast en doe er als het kan een mooie foto bij en het ver­haal hoe het in je bezit is geko­men.

Mocht je hele­maal geen oude boe­ken heb­ben staan dan ben ik natuur­lijk ook zeer nieuws­gie­rig hoe dat komt. Heb je moei­te met het geda­teer­de taal­ge­bruik? Of wil je lie­ver niet van die ouwe meuk in de kast omdat het niet past bij je strak­ke inte­ri­eur?

Wat de rede­nen ook zijn waar­om jul­lie wel of niet oude boe­ken in je kast hebt staan, ik ben er zoals elke zon­dag weer benieuwd naar.

image1

~ ~ ~

Klik hier voor vraag 11.

Elke week op zon­dag zal ik een nieu­we boek­vraag pos­ten die door ieder­een vrij mag wor­den inge­vuld. Alles is toe­ge­staan. Een foto, een recen­sie, een per­soon­lij­ke her­in­ne­ring, enzo­voorts. De beant­woor­ding van de vraag hoeft hele­maal niet op dezelf­de dag of bin­nen een week. Wan­neer je het blog klaar hebt, post het dan en plaats een link onder de betref­fen­de vraag, zodat ieder­een het kan vol­gen en bij je komt kij­ken.

Klik hier voor alle #50books vra­gen in 2015.

Klik hier voor alle #50books vra­gen in 2014 (door Martha/DrsPee).

Klik hier voor alle #50books vra­gen in 2013.

0

Comments are closed.

trefwoorden

"Een lezer heeft het goed, hij kan zijn schrij­vers zelf uit­zoe­ken."
– Kurt Tuchols­ky

archief