50books – jaar 2015 – vraag 1

Door Peter Pellenaars op 4/01/2015

Hier zit ik dan. Zon­dag­och­tend 8 uur. Zon­der #pop­me­di­ta­tie door Ste­ven Gort1. Maar wel met de opdracht een nieu­we #50books vraag te ver­zin­nen. Het is in alle opzich­ten weer wen­nen. Heb ik er goed aan gedaan mezelf iede­re zon­dag opnieuw deze ver­plich­ting op te leg­gen? Ik denk het wel. Ondanks dat ik vorig jaar wei­nig met de beant­woor­ding ben bezig gewee­st van de vra­gen die Martha/DrsPee ons weke­lijks voor­scho­tel­de vond ik het in 2013 heer­lijk om zelf nieu­we vra­gen te ver­zin­nen. Ook nu heb ik al drif­tig aan­te­ke­nin­gen gemaakt voor wat ik alle­maal van jul­lie wil weten de komen­de maan­den.

Terug naar van­och­tend. Ik was eer­st maar eens begon­nen in Tweet­deck een lijst aan te maken om het topic #50books beter te kun­nen vol­gen. Wat me opviel waren een hoop bericht­jes van lezers met nieu­we lees­doe­len voor het jaar 2015. Blijk­baar is 50 een magisch getal voor wat betreft het aan­tal te lezen boe­ken in een jaar. Dat bracht me van­zelf op de eer­ste vraag voor de der­de jaar­gang van #50books.

vraag 1:
Heb jij jezelf een lees­doel gesteld voor 2015?

Is je ant­woord beves­ti­gend, dan ben ik natuur­lijk benieuwd wat dat doel is. Wil je een bepaald aan­tal boe­ken lezen dit jaar en waar is dat op geba­seerd? Hoe ga je dit bij­hou­den? Wat als je het niet weet te halen? Of ben je van plan om je lees­ge­woon­tes te ver­an­de­ren door bij­voor­beeld ande­re gen­res te gaan lezen? Of om nu ein­de­lijk eens te begin­nen aan de klas­sie­kers die beho­ren tot de canon van de wereld­li­te­ra­tuur? Wat je doel ook is, deel het met ons en laat weten waar­om je tot deze keu­ze geko­men bent.

Het kan natuur­lijk ook zijn dat je dit hele gedoe van jezelf een doel opleg­gen niets dan onzin vindt. Lezen is een hob­by en moet wel leuk blij­ven. Toch? Wel, dan ben ik ook nieuws­gie­rig naar hoe het zover geko­men is. Heb je in het ver­le­den mee­ge­daan aan zo'n lees­uit­da­ging maar is het je slecht beval­len? Denk je dat het niets toe­voegt aan het ple­zier van lezen omdat niet de kwan­ti­teit maar de kwa­li­teit telt? Kort­om, grijp de gele­gen­heid te baat en lucht je hart waar­om het maar eens afge­lo­pen moet zijn met al die onre­a­lis­tische lijst­jes aan het begin van een nieuw jaar.

Ik zie jul­lie ant­woor­den met span­ning tege­moet!

Book Thingo | photopin cc

Book Thingo | pho­to­pin cc

~ ~ ~

Elke week op zon­dag zal ik een nieu­we boek­vraag pos­ten die door ieder­een vrij mag wor­den inge­vuld. Alles is toe­ge­staan. Een foto, een recen­sie, een per­soon­lij­ke her­in­ne­ring, enzo­voorts. De beant­woor­ding van de vraag hoeft hele­maal niet op dezelf­de dag of bin­nen een week. Wan­neer je het blog klaar hebt, post het dan en plaats een link onder de betref­fen­de vraag, zodat ieder­een het kan vol­gen en bij je komt kij­ken.

Klik hier voor alle #50books vra­gen in 2015.

Klik hier voor alle #50books vra­gen in 2014 (door Martha/DrsPee).

Klik hier voor alle #50books vra­gen in 2013.

0

 1. Wis­ten jul­lie trou­wens al dat Ste­ven tegen­woor­dig aan de hai­ku is? In het kader van Sha­ring is Caring ver­zoek ik jul­lie om zeker even een kijk­je bij hem te nemen. 

Er zijn 20 reacties:

 1. 4/01/2015#50books ’15-1 | Carels uitingen schrijft:

  […] Maar geluk­kig heb­ben we dan altijd nog #50books, van­af deze week weer in de ver­trouw­de han­den van Peter Pel­le­naars. Niet dat Mart­ha het niet goed deed, hoor, begrijp me niet […]

 2. 4/01/2015carel schrijft:

  http://wp.me/p1T8Qr-1qM
  nee, dus

 3. 4/01/2015Peter Pellenaars schrijft:

  Ik had ook niet anders ver­wacht ;-)

 4. 4/01/2015Liesbeth schrijft:

  Hier is-tie dan!
  Het duur­de even voor ik zover was dat ik aan het ant­woord op de vraag kon begin­nen want dat ver­eis­te een klei­ne inlei­ding!
  Het wordt vast een prach­tig jaar...

  http://bit.ly/1tBEG0m

 5. 7/01/2015Peter Pellenaars schrijft:

  Een hele mooie inlei­ding!

 6. 4/01/2015Natasja Oosterloo schrijft:

  http://www.natasjaoosterloo.nl/boeken/50books-heb-jij-jezelf-een-leesdoel-gesteld-voor-2015/

 7. 10/01/2015Peter Pellenaars schrijft:

  Ik ben benieuwd hoe je de #50books vra­gen gaat erva­ren. Dit was alvast een mooie invul­ling :-)

 8. 4/01/2015Martha schrijft:

  Leu­ke vraag Peter! Enneh, wel­kom terug ;) http://www.drspee.nl/50books-vraag-1-mijn-leesdoel/

 9. 7/01/2015Peter Pellenaars schrijft:

  Dank je :-)

 10. 5/01/2015Niek schrijft:

  En daar is mijn eer­ste ant­woord voor dit jaar:
  http://niekheefteenboek.blogspot.nl/2015/01/50books-201501-de-laatste-streep.html

 11. 7/01/2015Peter Pellenaars schrijft:

  Nog 49 ant­woor­den te gaan...

 12. 7/01/2015Niek schrijft:

  :-)
  Jij begrijpt mij.

 13. 7/01/2015Leesdoelen – #50books | De wereld van Hendrik-Jan schrijft:

  […] is het ant­woord op vraag 1 van het blog­pro­ject #50books. #50books is een ini­ti­a­tief van Peter Pel­le­naars. Na Mart­ha […]

 14. 7/01/2015Hendrik-Jan schrijft:

  Daar ben ik weer. Ik heb hele­maal geen lees­doe­len gesteld, maar laat het gebeu­ren. Of toch niet? http://www.hendrik-jandewit.nl/2015/01/leesdoelen-50books/

 15. 7/01/2015Peter Pellenaars schrijft:

  We gaan het van­zelf zien. Of niet.

 16. 8/01/2015woordenaar schrijft:

  Leuk, pre­cies waar ik naar op zoek was.
  http://wisselendtij.nl/getijde/index.php/archives/1784

 17. 10/01/2015Peter Pellenaars schrijft:

  Wees wel­kom! Erg leuk dat je mee­doet en ik hoop dat de komen­de vra­gen je ook weten te inspi­re­ren.

 18. 24/01/2015Peter Pellenaars schrijft:

  Ik pro­beer dit jaar rea­lis­tisch te blij­ven voor wat betreft mijn lees­doe­len:
  http://www.petepel.nl/2015/01/24/mijn-uiterst-realistische-leesdoelen-voor-het-jaar-2015/

 19. 8/02/2015Leesdoelen – #50books 2015 vraag 1 | Met zonder beperking schrijft:

  […] om ook mijn lees­doe­len open­baar te maken, en laat de vraag naar je lees­voor­ne­mens voor 2015 nou net vraag 1 zijn van Peter in zijn nieu­we #50books […]

 20. 8/02/2015Paul van der Werf schrijft:

  Mijn lees­voor­ne­mens voor 2015:
  http://www.paulvanderwerf.nl/metzonderbeperking/leesdoelen-50books-2015-vraag-1/

« | »