50books – vraag 13

Klik hier voor vraag 12.

~ ~ ~

Vraag 13:
In hoe­ver­re mag je reke­ning hou­den met de per­soon van de auteur bij het lezen van zijn/haar fic­tie?

In een ver ver­le­den schreef ik op hyves mee aan een serie ver­ha­len rond­om een reü­nie die nooit had plaats­ge­von­den. Ieder kreeg een eigen per­so­na­ge (in mijn geval was dat Hans) toe­ge­we­zen en al schrij­ven­de gaf je die een invul­ling op basis van de gebeur­te­nis­sen in de ande­re bij­dra­ges waar jouw per­so­na­ge bij betrok­ken werd. Omdat ik al snel reac­ties kreeg van hyves­vrien­den die niet door had­den dat deze blogs (meest­al van­uit de ik-per­soon geschre­ven) geen ech­te bele­ve­nis­sen waren, voel­de ik me genood­zaakt een kor­te dis­clai­mer toe te voe­gen:

Voor de vol­le­dig­heid: 
Ik is niet Peter. 
Hans is Ik. 
Fic­tief is Hans.

Ergens vond ik het wel grap­pig dat 'mijn lezers' de erva­rin­gen van de ik-per­soon lazen als waren het mijn eigen erva­rin­gen. Toen ik aan de ver­ha­len van Eric begon leek me die dis­clai­mer over­bo­dig. Deze serie­moor­de­naar stond ver genoeg van mij van­daan dat ik het wel aan­durf­de om de ik-per­soon in bloe­de­ri­ge scè­nes op te voe­ren zon­der dat ik bang was dat de lezer dit met de schrij­ver zou ver­een­zel­vi­gen. Ik hoop dat dit een goe­de inschat­ting is gewee­st. Want het blijkt keer op keer dat men nogal snel geneigd is de twee (auteur en zijn boek­per­so­na­ges) op één hoop te gooi­en.

Is dat terecht? In hoe­ver­re staat de auteur los van zijn werk? Ten­slot­te is hij de schep­per. Hoe kan hij iets neer­schrij­ven wat hij niet ooit in een bepaal­de vorm zelf heeft mee­ge­maakt? Dus schrijft hij over het ver­lies van een gelief­de, dan is het geoor­loofd om dat te lezen met de ken­nis dat hij ook in 't echt ver­la­ten is door zijn part­ner. Of is dat onzin? Kan een auteur niet gewoon op basis van cre­a­ti­vi­teit en fan­ta­sie een beeld schet­sen wat hele­maal los staat van zijn eigen erva­rin­gen? Moet je iemand ver­lo­ren heb­ben om ver­lies te kun­nen ver­beel­den?

Ik ben benieuwd hoe jul­lie hier over den­ken. En schijn­baar jul­lie zelf ook, want het is de 'win­nen­de vraag' uit de poll die ik had opge­zet rond­om de sta­pel inge­zon­den #50books vra­gen die ik inmid­dels heb­ben mogen ont­van­gen (waar­voor nog­maals veel dank). De poll werd inge­vuld door 32 per­so­nen, en de 10de vraag in de lijst werd met 11 stem­men het meest geko­zen.

uitslagpoll

Bij deze wil ik @Heldinne bedan­ken als inzend­ster van deze intri­ge­ren­de vraag, en hoop dat velen inspi­ra­tie zul­len vin­den voor een blog om ant­woord te geven. Laat maar komen!

~ ~ ~

Het #50books ini­ti­a­tief is bij mij ont­staan naar aan­lei­ding van de 30song­schal­len­ges maar gaat anders inge­vuld wor­den. Elke week op zon­dag zal ik een nieu­we boek­vraag pos­ten die door ieder­een vrij mag wor­den inge­vuld. Alles is toe­ge­staan. Een foto, een recen­sie, een per­soon­lij­ke her­in­ne­ring, enzo­voorts. De beant­woor­ding van de vraag hoeft hele­maal niet op dezelf­de dag of bin­nen een week. Wan­neer je het blog klaar hebt, post het dan en plaats een link onder de betref­fen­de vraag, zodat ieder­een het kan vol­gen en bij je komt kij­ken.

Heb je zelf geen blogsite, dan kun je je blog naar mij stu­ren, en dan plaats ik het als gast­blog.

Dit jaar zal ik in totaal 50 vra­gen pos­ten, van­daar #50books.

Zelf doe ik natuur­lijk ook mee, en zal mijn eigen bij­dra­ge als apar­te blogs pos­ten en ook hier­on­der lin­ken.
Voel je vrij om idee­ën voor vra­gen naar me toe te stu­ren zodat ik er vol­doen­de op voor­raad heb om dit jaar door te komen. En wie weet is er zoveel enthou­si­as­me dat we vol­gend jaar gewoon door kun­nen gaan.

Wan­neer iemand een mooi logo kan ont­wer­pen dan zou dat ook heel erg gewaar­deerd wor­den. 

Je kunt me berei­ken via email peterpellenaars@me.com of op twit­ter @petepel.

Veel lees en schrijf­ple­zier.

~ ~ ~

Gebruik­te illustratie(s):
Rea­li­ty check ahe­ad

0

Comments are closed.

trefwoorden

"Een lezer heeft het goed, hij kan zijn schrij­vers zelf uit­zoe­ken."
– Kurt Tuchols­ky

archief