50books – vraag 13

Door Peter Pellenaars op 7/04/2013

Klik hier voor vraag 12.

~ ~ ~

Vraag 13:
In hoe­ver­re mag je reke­ning hou­den met de per­soon van de auteur bij het lezen van zijn/haar fic­tie?

In een ver ver­le­den schreef ik op hyves mee aan een serie ver­ha­len rond­om een reü­nie die nooit had plaats­ge­von­den. Ieder kreeg een eigen per­so­na­ge (in mijn geval was dat Hans) toe­ge­we­zen en al schrij­ven­de gaf je die een invul­ling op basis van de gebeur­te­nis­sen in de ande­re bij­dra­ges waar jouw per­so­na­ge bij betrok­ken werd. Omdat ik al snel reac­ties kreeg van hyves­vrien­den die niet door had­den dat deze blogs (meest­al van­uit de ik-per­soon geschre­ven) geen ech­te bele­ve­nis­sen waren, voel­de ik me genood­zaakt een kor­te dis­clai­mer toe te voe­gen:

Voor de vol­le­dig­heid: 
Ik is niet Peter. 
Hans is Ik. 
Fic­tief is Hans.

Ergens vond ik het wel grap­pig dat 'mijn lezers' de erva­rin­gen van de ik-per­soon lazen als waren het mijn eigen erva­rin­gen. Toen ik aan de ver­ha­len van Eric begon leek me die dis­clai­mer over­bo­dig. Deze serie­moor­de­naar stond ver genoeg van mij van­daan dat ik het wel aan­durf­de om de ik-per­soon in bloe­de­ri­ge scè­nes op te voe­ren zon­der dat ik bang was dat de lezer dit met de schrij­ver zou ver­een­zel­vi­gen. Ik hoop dat dit een goe­de inschat­ting is gewee­st. Want het blijkt keer op keer dat men nogal snel geneigd is de twee (auteur en zijn boek­per­so­na­ges) op één hoop te gooi­en.

Is dat terecht? In hoe­ver­re staat de auteur los van zijn werk? Ten­slot­te is hij de schep­per. Hoe kan hij iets neer­schrij­ven wat hij niet ooit in een bepaal­de vorm zelf heeft mee­ge­maakt? Dus schrijft hij over het ver­lies van een gelief­de, dan is het geoor­loofd om dat te lezen met de ken­nis dat hij ook in 't echt ver­la­ten is door zijn part­ner. Of is dat onzin? Kan een auteur niet gewoon op basis van cre­a­ti­vi­teit en fan­ta­sie een beeld schet­sen wat hele­maal los staat van zijn eigen erva­rin­gen? Moet je iemand ver­lo­ren heb­ben om ver­lies te kun­nen ver­beel­den?

Ik ben benieuwd hoe jul­lie hier over den­ken. En schijn­baar jul­lie zelf ook, want het is de 'win­nen­de vraag' uit de poll die ik had opge­zet rond­om de sta­pel inge­zon­den #50books vra­gen die ik inmid­dels heb­ben mogen ont­van­gen (waar­voor nog­maals veel dank). De poll werd inge­vuld door 32 per­so­nen, en de 10de vraag in de lijst werd met 11 stem­men het meest geko­zen.

uitslagpoll

Bij deze wil ik @Heldinne bedan­ken als inzend­ster van deze intri­ge­ren­de vraag, en hoop dat velen inspi­ra­tie zul­len vin­den voor een blog om ant­woord te geven. Laat maar komen!

~ ~ ~

Het #50books ini­ti­a­tief is bij mij ont­staan naar aan­lei­ding van de 30song­schal­len­ges maar gaat anders inge­vuld wor­den. Elke week op zon­dag zal ik een nieu­we boek­vraag pos­ten die door ieder­een vrij mag wor­den inge­vuld. Alles is toe­ge­staan. Een foto, een recen­sie, een per­soon­lij­ke her­in­ne­ring, enzo­voorts. De beant­woor­ding van de vraag hoeft hele­maal niet op dezelf­de dag of bin­nen een week. Wan­neer je het blog klaar hebt, post het dan en plaats een link onder de betref­fen­de vraag, zodat ieder­een het kan vol­gen en bij je komt kij­ken.

Heb je zelf geen blogsite, dan kun je je blog naar mij stu­ren, en dan plaats ik het als gast­blog.

Dit jaar zal ik in totaal 50 vra­gen pos­ten, van­daar #50books.

Zelf doe ik natuur­lijk ook mee, en zal mijn eigen bij­dra­ge als apar­te blogs pos­ten en ook hier­on­der lin­ken.
Voel je vrij om idee­ën voor vra­gen naar me toe te stu­ren zodat ik er vol­doen­de op voor­raad heb om dit jaar door te komen. En wie weet is er zoveel enthou­si­as­me dat we vol­gend jaar gewoon door kun­nen gaan.

Wan­neer iemand een mooi logo kan ont­wer­pen dan zou dat ook heel erg gewaar­deerd wor­den. 

Je kunt me berei­ken via email peterpellenaars@me.com of op twit­ter @petepel.

Veel lees en schrijf­ple­zier.

~ ~ ~

Gebruik­te illustratie(s):
Rea­li­ty check ahe­ad

0

Er zijn 29 reacties:

 1. 7/04/2013Ruud schrijft:

  Zo, klaar. Op naar vraag 14... http://ruudketelaar.wordpress.com/2013/04/07/50boeken-vraag-13-rekening-houden-met-de-schrijver/

 2. 7/04/2013Heldinne schrijft:

  Als je het leven van de schrij­ver moet ken­nen om zijn boe­ken te begrij­pen en te waar­de­ren, dan deugt het schrijf­werk niet. http://heldenreis.blogspot.nl/2013/04/in-hoeverre-mag-je-rekening-houden-met.html

 3. 7/04/2013Ik ben een psychopathische seriemoordenaar | Tussen jou en mij schrijft:

  [...] #50books ini­ti­a­tief is ont­staan naar aan­lei­ding van de 30 day song chal­len­ge, maar Peter Pele­naars vult dit anders in. Elke week op zon­dag plaatst hij een nieu­we vraag die door ieder­een vrij mag [...]

 4. 7/04/2013Elisabeth Derogee schrijft:

  Ik heb er toch een ande­re mening over dan boven­staan­de blog­gers. http://www.tussenjouenmij.nl/ik-ben-een-psychopathische-seriemoordenaar/

 5. 7/04/2013Carel schrijft:

  ik vind het wel leuk, hoor http://wp.me/p1T8Qr-FD

 6. 7/04/2013Linda Kwakernaat schrijft:

  Eigen­lijk een vre­se­lij­ke vraag!
  maar ja het is ook de 13e vraag ;)
  maar omdat ik het zo leuk vind om mee te doen, toch een blog.
  Mijn bij­dra­ge staat hier:
  http://www.linda-linea-recta.nl/persoonlijk/50books-vraag-13/

 7. 7/04/2013#50books vraag 13: je moet niets van een auteur willen weten - Blog 2 schrijft:

  [...] Hij stelt iede­re week een vraag over een boek die je naar eigen inzicht mag beant­woor­den. Deze week was de vraag: In hoe­ver­re mag je reke­ning hou­den met de per­soon van de auteur bij het lezen van zijn/haar [...]

 8. 7/04/2013Raymond schrijft:

  Alles wat je weet over een schrij­ver ver­pest alleen maar het boek http://rsnijders.info/blog2/2013/04/07/50books-vraag-13/

 9. 7/04/2013Martijn schrijft:

  Euhm... niet?

 10. 7/04/2013Novelle schrijft:

  http://schrijfscherven.blogspot.nl/2013/04/booksvraag-13.html

 11. 7/04/2013Martha schrijft:

  Als je romans gaat ana­ly­se­ren is het heel han­dig om din­gen te weten, maar soms mag je de schrij­ver niet met zijn ver­ha­len samen laten val­len: http://www.drspee.nl/boeken/50books-vraag-13-frans-kellendonk/

 12. 7/04/2013Debbie Peteri schrijft:

  Ik heb ook ein­de­lijk weer eens mee­ge­daan: http://debbiepeteri.nl/50books-vraag-13/

 13. 8/04/2013Niek schrijft:

  Ieder zijn meug: http://niekheefteenboek.blogspot.nl/2013/04/50books-13-de-auteur-als-held.html

 14. 8/04/2013ferraravictoriene schrijft:

  Mijn ant­woord op vraag 13 geplaatst.

 15. 8/04/2013Anna schrijft:

  Mijn bij­dra­ge: http://annasweek.blogspot.be/2013/04/50books-vraag-13.html

 16. 8/04/2013Rianne schrijft:

  Tja, hier kan ik ook niet zoveel mee :)
  http://www.ikkeonline.nl/2013/04/50books-vraag-13/

 17. 8/04/2013Hendrik-Jan schrijft:

  Ik vind het ver­haal zelf belang­rij­ker dan wie het geschre­ven heeft. En het hoeft niet waar­ge­beurd te zijn, maar wel zo gebeurd kun­nen zijn: http://www.hendrik-jandewit.nl/2013/04/het-zou-zo-gebeurd-kunnen-zijn-50books/

 18. 9/04/2013Robert schrijft:

  Het bewijs dat de won­de­ren de wereld nog niet uit zijn: Mijn aller­eer­ste #50books bij­dra­ge! http://knetter.dondersteeg.nl/2013/04/een-makkelijke-vraag-waarop-vele-antwoorden-mogelijk-zijn-50books/

 19. 10/04/2013Monique (@Weerzinwekkend) schrijft:

  Goh... en ik altijd maar den­ken dat jij Eric was ;-)

 20. 14/04/2013Peter Pellenaars schrijft:

  Ssstt!!

 21. 11/04/2013Tussen Droom en Daad schrijft:

  Hier is mijn bij­dra­ge dan ook: http://tussendroomendaad.wordpress.com/2013/04/09/een-ontschaapte-murakami/

  Die 50 books chal­len­ge geeft me in elk geval meer dan genoeg de moge­lijk­heid om Mura­kami aan te beve­len :D

 22. 14/04/2013#50books (13): Een vorm van motorisme | Tistje schrijft:

  [...] #50books is een ini­ti­a­tief van @petepel. Hij stelt iede­re week een vraag over een boek die je naar eigen inzicht mag beant­woor­den. Deze week was de vraag: In hoe­ver­re mag je reke­ning hou­den met de per­soon van de auteur bij het lezen van zijn/haar fic­tie? [...]

 23. 14/04/2013Sam schrijft:

  De tekst, het ver­haal, het boek staat voor mij toch altijd eer­st, maar het levens­ver­haal van bepaal­de auteurs kan soms wel inte­res­sant zijn. 

  Mijn bij­dra­ge voor dit the­ma staat hier:
  http://tistje.com/2013/04/07/50books-13-een-vorm-van-motorisme/

 24. 15/04/2013Plien schrijft:

  http://metmijnneusineenboek.wordpress.com/2013/04/15/50books-vraag-13/

 25. 21/04/2013Een ontschaapte Murakami | Tussen Droom en Daad schrijft:

  [...] Dit bericht is geka­derd in het 50books ini­ti­a­tief van Pete­pel. Mijn bedoe­ling is om hier regel­ma­tig* een vraag­je van deze “chal­len­ge” te beant­woor­den. Vraag 13: In hoe­ver­re mag je reke­ning hou­den met de per­soon van de auteur bij het lezen van zijn/haar fic­tie? Ande­re deel­na­mes kun­nen gevon­den wor­den tus­sen de reac­ties onder de bij­ho­ren­de vraag. [...]

 26. 28/04/2013miss artemis schrijft:

  http://miss-artemis.blogspot.nl/2013/04/volle-maan-wot.html

  Ik ben ver­deeld, maar moet tot de con­clu­sie komen dat je soms niet ander kunt.

 27. 4/05/2013Paul van der Werf schrijft:

  Ach­ter­lo­pen en dan ook nog een week later hier pos­ten. Mijn ant­woord op vraag 13:
  http://www.paulvanderwerf.nl/metzonderbeperking/50books-vraag-13/

 28. 22/12/201350books – vraag 13 | Linda Linea Recta schrijft:

  […] #50books : Elke week op zon­dag word er een nieu­we boek­vraag gepost. Die door ieder­een vrij mag wor­den inge­vuld. Het is een ini­ti­a­tief van Peter […]

 29. 14/05/2015Een ontschaapte Murakami schrijft:

  […] Dit bericht is geka­derd in het 50books ini­ti­a­tief van Pete­pel. Mijn bedoe­ling is om hier regel­ma­tig* een vraag­je van deze “chal­len­ge” te beant­woor­den. Vraag 13: In hoe­ver­re mag je reke­ning hou­den met de per­soon van de auteur bij het lezen van zijn/haar fic­tie? Ande­re deel­na­mes kun­nen gevon­den wor­den tus­sen de reac­ties onder de bij­ho­ren­de vraag. […]

« | »