50books – vraag 9

Door Peter Pellenaars op 10/03/2013

Klik hier voor vraag 8.

~ ~ ~

Vraag 9:
Hoe kom jij aan je boe­ken?

De afge­lo­pen weken heb­ben laten zien dat er veel ani­mo is om mee te doen aan de #50books vra­gen. Mijn mail­box stroom­de vol met bij­dra­ges over jeugd­boe­ken, favo­rie­te lees­plek­ken, boe­ken die men maar niet uit­ge­le­zen krijgt en hoe­veel tijd men zoal per week bezig is met lezen. Maar hoe komen jul­lie aan al die boe­ken? Dat is wat ik van­daag wil weten.

Voor velen van ons zal de bibli­o­theek de voor­naamste plek zijn om op zoek te gaan naar een nieu­we sta­pel boe­ken voor de komen­de weken. Het is rela­tief goed­koop en de kans op een mis­koop is niet aan­we­zig. Bevalt het boek niet, dan breng je het terug. Toch zijn er ook vol­doen­de lezers die een boek zelf wil­len bezit­ten. Zodat ze er aan­te­ke­nin­gen in kun­nen maken. Of omdat ze graag een eigen bibli­o­theek wil­len opbou­wen. Op die manier heb je altijd je lie­ve­lings­boe­ken onder hand­be­reik, om er op elk wil­le­keu­rig moment in te kun­nen bla­de­ren. Voor de aan­koop van deze nieu­we boe­ken hoeft men niet per se de deur uit. Op inter­net bie­den onli­ne boek­win­kels de ser­vi­ce om mor­gen je boek naar keu­ze te bezor­gen wan­neer je het van­daag voor een bepaal­de tijd besteld hebt. Kun je niet wach­ten, of pre­fe­reer je het con­tact met een boek­ver­ko­per die je waar nodig van advies kan die­nen dan is daar nog altijd de old skool boek­han­del.

Met de opkomst van de eRea­ders kan ik me tevens voor­stel­len dat er meer en meer gebruikt gemaakt wordt van het down­lo­a­den van digi­ta­le boe­ken. Al dan niet via een leen­sys­teem waar alleen gedu­ren­de een bepaal­de peri­o­de het eboek beschik­baar is. Het is niet alleen een totaal ande­re lees­er­va­ring, maar ook het selec­te­ren van deze eboe­ken is niet te ver­ge­lij­ken met het door­zoe­ken van schap­pen of tafels vol boe­ken. Zeker waar men in de gele­gen­heid is om de aan­schaf van nieu­we (of twee­de­hands, die voor de koper toch ook weer nieuw zijn) boe­ken te com­bi­ne­ren met het nut­ti­gen van een lich­te maal­tijd wordt het bijna een bele­ve­nis op zich.

Dus, hoe komen jul­lie aan nieu­we boe­ken? Krui­pen jul­lie ach­ter de pc om een bestel­ling te plaat­sen? Trek­ken jul­lie er op uit naar een nabij­ge­le­gen boek­han­del waar een praat­je met het per­so­neel mis­schien wel tot ver­ras­sen­de nieu­we tips kan lei­den? Of geniet het peri­o­diek bezoek aan de uit­leen­bi­bli­o­theek nog steeds de voor­keur? En wie bezoekt er tegen­woor­dig nog een boe­ken­markt?

Laat het ons weten door je antwoord(blog) zoals gewoon­lijk hier­on­der bij de com­ments te ver­mel­den.

[Met dank aan Lin­da Kwa­ker­n­aat, die met de eer­ste aan­zet tot deze vraag kwam.]

~ ~ ~

Het #50books ini­ti­a­tief is bij mij ont­staan naar aan­lei­ding van de 30song­schal­len­ges maar gaat anders inge­vuld wor­den. Elke week op zon­dag zal ik een nieu­we boek­vraag pos­ten die door ieder­een vrij mag wor­den inge­vuld. Alles is toe­ge­staan. Een foto, een recen­sie, een per­soon­lij­ke her­in­ne­ring, enzo­voorts. De beant­woor­ding van de vraag hoeft hele­maal niet op dezelf­de dag of bin­nen een week. Wan­neer je het blog klaar hebt, post het dan en plaats een link onder de betref­fen­de vraag, zodat ieder­een het kan vol­gen en bij je komt kij­ken.

Heb je zelf geen blogsite, dan kun je je blog naar mij stu­ren, en dan plaats ik het als gast­blog.

Dit jaar zal ik in totaal 50 vra­gen pos­ten, van­daar #50books.

Zelf doe ik natuur­lijk ook mee, en zal mijn eigen bij­dra­ge als apar­te blogs pos­ten en ook hier­on­der lin­ken.
Voel je vrij om idee­ën voor vra­gen naar me toe te stu­ren zodat ik er vol­doen­de op voor­raad heb om dit jaar door te komen. En wie weet is er zoveel enthou­si­as­me dat we vol­gend jaar gewoon door kun­nen gaan.

Wan­neer iemand een mooi logo kan ont­wer­pen dan zou dat ook heel erg gewaar­deerd wor­den. 

Je kunt me berei­ken via email peterpellenaars@me.com of op twit­ter @petepel.

Veel lees en schrijf­ple­zier.

~ ~ ~

0

Er zijn 37 reacties:

 1. 10/03/2013George schrijft:

  Naar de boek­han­del in Zie­rik­zee ga ik voor boe­ken, laat mij voor­lich­ten door het per­so­neel, maak daar­na een keu­ze. Ook via Twit­ter en Facebook ont­dek ik nieu­we schrij­vers. Op het moment ligt deel 1 en 2 te wach­ten van Jens Lapi­dus

  Lezen is ont­span­nen

 2. 10/03/2013Peter schrijft:

  Dag Geor­ge. Goed dat je twit­ter en facebook ook onder de aan­dacht brengt. Dat zijn zeker nut­ti­ge bron­nen om nieu­we tips op te doen.

 3. 10/03/2013Irene schrijft:

  Ah leu­ke vraag!

  Hier staat m'n blog: http://www.mightymusings.nl/50books-vraag-9/

 4. 10/03/2013Carel schrijft:

  Er lei­den vele wegen ... http://wp.me/p1T8Qr-Ee

 5. 10/03/2013Heldinne schrijft:

  Ojee, een beken­te­nis ... http://heldenreis.blogspot.nl/2013/03/hoe-kom-ik-aan-mijn-boeken.html

 6. 10/03/2013#50books vraag 9: bij de boekendealer - Blog 2 schrijft:

  [...] #50books is een ini­ti­a­tief van @petepel. Hij stelt iede­re week een vraag over een boek die je naar eigen inzicht mag beant­woor­den. Deze week was de vraag: Hoe kom jij aan je boe­ken? [...]

 7. 10/03/2013Raymond schrijft:

  Hoe dan ook ... http://rsnijders.info/blog2/2013/03/10/50books-vraag-9-bij-de-boekendealer/

 8. 10/03/2013Veertje Vederlicht schrijft:

  Hoe ik aan mijn boe­ken kom? Of Hoe kom ik van mijn boe­ken af? Lees maar: http://veertjevederlicht.blogspot.nl/2013/03/50-books-vraag-9.html

  (Ik zie ineens het licht...., sor­ry Peter)

 9. 10/03/2013Ruud schrijft:

  Mijn boe­ken. Hoe ik daar aan kom? Dat staat. Hier: http://ruudketelaar.wordpress.com/2013/03/10/50boeken-deel-9-hoe-ik-aan-mijn-boeken-kom/

 10. 10/03/2013#50books – vraag 9 schrijft:

  [...] #50books : Elke week op zon­dag word er een nieu­we boek­vraag gepost. Die door ieder­een vrij mag wor­den inge­vuld. Het is een ini­ti­a­tief van Peter [...]

 11. 10/03/2013Linda schrijft:

  Waar ik mij boe­ken haal?
  Dat staat hier:
  http://www.linda-linea-recta.nl/50books-vraag-9/

 12. 10/03/2013Hendrik-Jan schrijft:

  Voor de lezers van mijn blogs is het geen ver­ras­sing meer hoe ik aan mijn boe­ken kom: de kring­loop en de uit­ver­koop van de bibli­o­theek: http://www.hendrik-jandewit.nl/2013/03/hoe-ik-aan-mijn-boeken-kom-50books/

 13. 10/03/2013Martijn schrijft:

  Er is zelfs een tijd gewee­st dat ik geen boek­han­del in kon zon­der dat ik er uit liep met een tas met in ieder geval een paar boe­ken.

 14. 10/03/2013Peter schrijft:

  Ik zit nog steeds in die tijd­zo­ne...

 15. 10/03/2013Novelle schrijft:

  http://schrijfscherven.blogspot.nl/2013/03/vraag-9-van-books50.html
  Mijn bijdrage....Ik kom spoe­dig bij de ande­ren lezen....fijne zon­dag alle­maal!

 16. 10/03/2013Karin Winters schrijft:

  Er zijn vele manie­ren waar­op ik aan mijn boe­ken kom....maar poe­zie­bun­dels zijn als lingerie...nieuw en onge­bruikt.
  http://karinwinters.nl/50books-over-poezie-en-lingerie/

 17. 10/03/2013Met het schaamrood op de kaken #50books | sol y sombra schrijft:

  [...] Dit jaar lan­ceert hij weke­lijks een vraag over boe­ken. Vraag 9: Hoe kom je aan je boe­ken? Lees hier de ver­ha­len van ande­re [...]

 18. 10/03/2013Helen Soler schrijft:

  Ik beken.. Met het schaam­rood op de kaken http://wp.me/p29y1y-cy

 19. 10/03/2013Martha (@drspee) schrijft:

  Hier is weer mijn bij­dra­ge: http://www.drspee.nl/boeken/50books-ik-houd-van-boeken/ En o ja, de wit­te boe­ken­han­del is echt mijn lui­lek­ker­land...

 20. 11/03/2013Anna schrijft:

  Met veel ple­zier weer mee gedaan :-) http://annasweek.blogspot.be/2013/03/50books-vraag-9.html

 21. 11/03/2013Iris schrijft:

  Bijna ver­ge­ten hoe leuk ik vind om op deze vra­gen te ant­woor­den :) Leu­ke vraag! en waar ik mijn boe­ken haal? dat lees je hier: http://irisjexx.com/50books-question-9/

 22. 12/03/2013Dominga schrijft:

  De vraag is niet: Hoe kom ik aan boe­ken. maar hoe komen boe­ken aan mij: http://sundayjacket-devolgendefase.blogspot.nl/2013/03/hoe-kom-ik-aan-boeken.html

 23. 12/03/2013Dominga Blazer schrijft:

  Dacht dat ik hem al gelin­ked had, maar zie het niet terug.

 24. 12/03/2013Dominga Blazer schrijft:

  Sor­ry, nu wel. Zie niet hoe ik dub­be­le post er weer af kan halen,,maar dat kan jij vast wel!

 25. 13/03/2013ikkeonline schrijft:

  http://www.ikkeonline.nl/2013/03/50books-vraag-9/

 26. 13/03/2013Fokke schrijft:

  Die koop ik bij de boek­han­del. http://foxxblok.blogspot.nl/2013/03/50books-vraag-9.html

 27. 13/03/2013ferraravictoriene schrijft:

  Vraag 9 is beant­woord en staat hier http://www.ferrara-victoriene.blogspot.nl
  Voor wie belang­stel­ling heeft klik ook even door naar de gevel­ste­nen­si­te: the­ma Boe­ken­week.

 28. 14/03/2013Sam schrijft:

  Boe­ken vind ik over­al – hoe­wel ze niet mee­neem als ze langs de straat­kant lig­gen.

  http://tistje.com/2013/03/10/50books-9-vindplaatsen/

 29. 14/03/2013#50books Vraag 9 | Plien schrijft:

  [...] Vraag 9 Hoe kom jij aan je boe­ken? [...]

 30. 14/03/2013Plien schrijft:

  Hier is mijn bij­dra­ge :)
  http://metmijnneusineenboek.wordpress.com/2013/03/14/50books-vraag-9/

 31. 16/03/2013Karin schrijft:

  Er zijn vele manie­ren om aan boe­ken te komen, lees hier mijn ide­a­le manier:

  http://karinolij.wordpress.com/2013/03/16/50books-vraag-9-boeken-winnen/

 32. 16/03/2013#50books (2): Ongelezen werk | Tistje schrijft:

  [...] #50books is een ini­ti­a­tief van @petepel. Hij stelt iede­re week een vraag over een boek die je naar eigen inzicht mag beant­woor­den. Deze week was de vraag: Hoe kom jij aan je boe­ken? [...]

 33. 17/03/2013Paul van der Werf schrijft:

  Mijn ver­za­me­laars­ge­schie­de­nis als ant­woord op vraag 9:
  http://www.paulvanderwerf.nl/metzonderbeperking/50books-vraag-9/

 34. 25/03/2013miss artemis schrijft:

  http://miss-artemis.blogspot.nl/2013/03/50-books-vraag-9.html ook ik mijd bibli­o­the­ken

 35. 31/03/2013Niek schrijft:

  Eer­st beant­woord ik de vraag dan ga ik de rest van de reac­ties pas lezen. Bij de vori­ge vraag bleek ik bij­zon­der ono­ri­gi­neel te zijn. Ben benieuwd hoe dat bij deze vraag uit­pakt.
  http://niekheefteenboek.blogspot.nl/2013/03/50books-9-boekenkoopzucht.html

 36. 8/10/2014De bibliotheek, uitgevers en boekenwinkels, wat hebben zij gemeen? | Sandra schrijft en leest schrijft:

  […] Dit was mijn twee­de bij­dra­ge aan #50books, mijn vori­ge bij­dra­ge kun je hier lezen. De oplet­ten­de lezer heeft gemerkt dat ik stie­kem een ande­re vraag geko­zen heb dan ik voor­af had opge­ge­ven, iets met geen inspi­ra­tie heb­ben ;) Ben jij benieuwd hoe de ande­re blog­gers vraag 9 heb­ben inge­vuld: klik. […]

 37. 8/10/2014Sandra schrijft:

  Mijn bij­dra­ge aan #50books vraag 9: http://sandraschrijftenleest.wordpress.com/2014/10/08/de-bibliotheek-uitgevers-en-boekenwinkels-wat-hebben-zij-gemeen/

« | »