Peter Pellenaars

vrijetijdsblogger

Tag: Naomi Klein

You need to love something first

by Peter Pellenaars

Het leek wel wat op een ech­te vakan­tie­dag, van­daag. Nadat de stra­ten­ma­kers van­och­tend klaar waren met het door­leg­gen van een stuk ter­ras ach­ter de schuur kon de poort dicht. Er werd geen (gepland) bezoek meer ver­wacht. Een half uur­tje heb ik nog wat hout staan klo­ven maar het was eigen­lijk niet te doen bij een tem­pe­ra­tuur die zoet­jes­aan boven de der­tig gra­den was geste­gen. Lees ver­der...

No is not enough

by Peter Pellenaars

Naast het feit dat al die snoep­do­zen met lees­lek­ker­nij­en nu gedeel­te­lijk weer op mijn kamer staan, ligt ook het nieu­we boek van Nao­mi Klein No is not enough op mijn bureau mij ver­lok­ke­lijk aan te kij­ken. Ik had het een hele tijd gele­den gere­ser­veerd en vori­ge week maan­dag werd het afge­le­verd bij de tuin­man die voor bij het huis bezig was. De post­bo­de had geen zin om op mij te wach­ten om het in ont­vangst te nemen. Lees ver­der...

De Oogst 2001 – 2010 (1)

by Peter Pellenaars

Vori­ge week (vrij­dag 2 juli 2010) begon in de NRC een nieu­we serie boek­be­spre­kin­gen. Ik citeer: "De jaren nul barst­ten van de spraak­ma­ken­de non-fic­tie – van 'No Logo' tot 'Dead Aid'. In de serie 'De Oogst 2001 – 2010' elke week een boek dat onze blik op de wereld ver­an­der­de." De aftrap wordt gedaan aan de hand van het boek 'Radi­ca­le Ver­lich­ting. Hoe Neder­land­se den­kers het gezicht van onze cul­tuur voor­goed ver­an­der­den.' Het is geschre­ven door Jona­than Israel en ver­scheen als 'Radi­cal Enligh­ten­ment' begin 2001. Lees ver­der...