Peter Pellenaars

vrijetijdsblogger

Tag: China

Mus

by Peter Pellenaars

In het dorp waar ik opgroei­de had­den de mees­ten van ons bij­na­men. Vaak waren het sub­tie­le ver­an­de­rin­gen van iemands voor- of ach­ter­naam. Nog vaker had het te maken met een (on)opvallende fysie­ke eigen­aar­dig­heid, die door ons voor het juis­te effect pro­mi­nent uit­ver­groot werd. Maar in een enkel geval stond de bij­naam hele­maal op zich­zelf en was het niet geheel dui­de­lijk hoe iemand er aan geko­men was. Lees ver­der...

The Fat Years – Chan Koonchung

by Peter Pellenaars

Begin 1989 werk­te ik als logis­tiek mede­wer­ker voor Phi­lips. Dat kan ik me nog goed her­in­ne­ren. Later dat jaar zou ik Geschie­de­nis gaan stu­de­ren aan de Uni­ver­si­teit van Utrecht. Ik had name­lijk de knoop door­ge­hakt en beslo­ten een vast dienst­ver­band op te zeg­gen dat in 1986 begon­nen was. Wat ik me ook goed her­in­ner.
Die eer­ste dag waar­op ik samen met een twee ande­re nieu­we collega's onder de hoe­de werd geno­men door oude rot­ten in het logis­tie­ke vak staat me nog steeds bij. Al na een hal­ve dag zaten we uit­ge­put door wat we nu 'Infor­ma­ti­on Over­load' zou­den noe­men, elkaar aan te kij­ken in de kan­ti­ne boven onze gesmeer­de boter­ham­men. Het was pas maan­dag. Nog in dezelf­de week wer­den we elk toe­ge­deeld aan een ande­re afde­ling. Maar we ble­ven elkaar trouw in de mid­dag­pau­ze opzoe­ken. Lees ver­der...