50books – jaar 2015 – vraag 42

Door Peter Pellenaars op 1/11/2015

Van­daag begint Neder­land Leest. Alweer voor de 10de keer. Ik moet beken­nen dat de vori­ge negen edi­ties aan me voor­bij zijn gegaan. Het schijnt dat je bij de bibli­o­theek tij­dens deze peri­o­de een gra­tis boek krijgt. Dit jaar is het een bun­del met kor­te ver­ha­len, spe­ci­aal voor deze gele­gen­heid samen­ge­steld door de mees­ter van het (zeer) kor­te ver­haal, A.L. Snij­ders.

Fijn dat ik weer lid van de bieb ben, zo bedenk ik me. Want een bun­del met kor­te ver­ha­len lijkt me een mooi cadeau. De geleen­de boe­ken die ik thuis heb lig­gen moe­ten op 30 novem­ber inge­le­verd wor­den. Dat is pre­cies de dag dat Neder­land Leest is afge­lo­pen. Hope­lijk heb­ben ze dan nog een exem­plaar voor mij over. Het Neder­land van van­daag de dag ken­nen­de wordt er steeds min­der gele­zen maar nog altijd wel gre­tig ja gezegd tegen alles wat gra­tis is.

Toen ik de aan­kon­di­ging van Neder­land Leest onder ogen kreeg dacht ik eer­st dat het een tele­vi­sie­pro­gram­ma was. Een zoveel­ste vari­ant op Heel Neder­land ... (vul op de punt­jes een acti­vi­teit naar keu­ze in). Ik kon me er alleen wei­nig bij voor­stel­len. Heel Neder­land leest. Wat zou­den de opdrach­ten zijn? Lees een com­plex lite­rair werk met filo­so­fische beschou­win­gen in een ruim­te met krij­sen­de baby's en maak daar­na een samen­vat­ting van maxi­maal 1000 woor­den? Pro­beer bin­nen een voor­af vast­ge­stel­de tijd een boek te lezen ter­wijl er con­ti­nu nieu­we bericht­jes op facebook of twit­ter voor je ver­schij­nen zon­der dat je deze mag ope­nen? Het zal geen kijk­cij­fer­ka­non wor­den vrees ik.

Er is iets bij­zon­ders met die bun­del kor­te ver­ha­len aan de hand, zo lees ik op de web­si­te van Neder­land Leest:

[...] elke pro­vin­cie heeft een eigen edi­tie! Want aan Snij­ders’ keu­ze gaan enke­le ver­ha­len voor­af die in de eigen pro­vin­cie gesi­tu­eerd zijn. Boven­dien schreef in elke pro­vin­cie de Com­mis­sa­ris van de Koning een voor­woord voor het boek.

Zou ik hier in de bieb van Arn­hem zelf een keu­ze kun­nen maken uit de ver­schil­len­de pro­vin­cies? Of ligt er alleen een gro­te sta­pel met de edi­tie van Gel­der­land op me te wach­ten zon­der dat ik even­tu­eel voor Bra­bant kan kie­zen omdat deze pro­vin­cie (ten­slot­te mijn geboor­te­streek) mij nader aan het hart ligt? Kan ik dan even­tu­eel met mijn bieb pas­je ook ergens in Bra­bant terecht?

Het geeft best nog stof tot naden­ken, dit hele Neder­land leest. Vreemd dat het me al die voor­gaan­de jaren nooit is opge­val­len. Hoe is dat bij jul­lie?

vraag 42:
Zijn jul­lie bekend met Neder­land leest, en zo ja, wat vin­den jul­lie ervan?

Ik denk dat deze vraag wei­nig ver­de­re toe­lich­ting nodig heeft, dus ik laat het hier voor­lo­pig bij.

50books201542

~ ~ ~

Klik hier voor vraag 41.

Elke week op zon­dag zal ik een nieu­we boek­vraag pos­ten die door ieder­een vrij mag wor­den inge­vuld. Alles is toe­ge­staan. Een foto, een recen­sie, een per­soon­lij­ke her­in­ne­ring, enzo­voorts. De beant­woor­ding van de vraag hoeft hele­maal niet op dezelf­de dag of bin­nen een week. Wan­neer je het blog klaar hebt, post het dan en plaats een link onder de betref­fen­de vraag, zodat ieder­een het kan vol­gen en bij je komt kij­ken.

Klik hier voor alle #50books vra­gen in 2015.

Klik hier voor alle #50books vra­gen in 2014 (door Martha/DrsPee).

Klik hier voor alle #50books vra­gen in 2013.

0

Er zijn 10 reacties:

 1. 1/11/2015Weerzinwekkend schrijft:

  Met werk­er­va­ring in bibli­o­theek, boek­han­del en op mid­del­ba­re scho­len ont­kom je er niet aan: ja, bekend mee ;-). Ik vind het leuk! Voor­al ook het idee dat "ieder­een" dan op een bepaald moment het­zelf­de boek aan het lezen is en je het kan heb­ben over die gedeel­de lees­er­va­ring. Er zijn ook altijd aller­lei opdrachten/prijsvragen voor scho­lie­ren met aan het eind toch een soort tv-pro­gram­ma (lees: live uit­zen­ding via inter­net) waar dat alle­maal samen­komt.
  Extra aan­dacht voor lezen is natuur­lijk sowieso toe te jui­chen.
  Ben benieuwd naar de blogs met ant­woor­den die er n.a.v. jouw vraag van deze week geschre­ven wor­den!

 2. 1/11/2015carel schrijft:

  natuur­lijk juich ik het toe! http://wp.me/p5Ubpg-1NJ

 3. 1/11/2015Martha schrijft:

  Ik vind het een mooi ini­ti­a­tief maar het is totaal niet effec­tief. Er moet iets anders gebeu­ren voor­dat lezen weer aan popu­la­ri­teit gaat win­nen: http://wp.me/p5TYZk-22J

 4. 1/11/2015Hendrik-Jan schrijft:

  Van­mid­dag gelijk het nieu­we boek­je opge­haald: http://www.hendrik-jandewit.nl/2015/11/nederland-leest-50books/ Ik ga lek­ker de 40 kor­te ver­ha­len lezen...

 5. 4/11/2015Anna schrijft:

  Als Bel­gische kan ik niet anders dan... éh... ja ant­woor­den want ik ken het ini­ti­a­tief wel. Jam­mer dat wij daar geen Bel­gische tegen­han­ger voor heb­ben. Al heb­ben we ter pro­mo­tie van het papie­ren boek natuur­lijk wel onze jaar­lijk­se boe­ken­beurs :-)

 6. 8/11/2015Hendrik-Jan schrijft:

  En deze week heb ik ze even alle­maal van stal gehaald, waar­bij ik met Twee vrou­wen van Har­ry Mulisch de col­lec­tie com­pleet heb gemaakt...

 7. 8/11/2015Hendrik-Jan schrijft:

  En dit is de link: http://www.hendrik-jandewit.nl/2015/11/heel-nederland-leest-50books/

 8. 8/11/2015Niek schrijft:

  Hoe meer aan­moe­di­gin­gen om te lezen, hoe beter: http://niekheefteenboek.blogspot.nl/2015/11/50books-201542-laat-nederland-lezen.html

 9. 9/11/2015Niek schrijft:

  Laat Neder­land lezen: http://niekheefteenboek.blogspot.nl/2015/11/50books-201542-laat-nederland-lezen.html

 10. 17/12/2015Foxx schrijft:

  Ik schreef er al eens dit http://foxxblok.blogspot.nl/2014/11/nederland-leest-dit-jaar-een-vlucht.html over. Dat geldt nog steeds.

« | »