50books – Vraag 47

Hal­ver­we­ge 2010 begon in NRC een serie bespre­kin­gen van vijf­tien boe­ken die gezien wer­den als (de) belangrijk(st)e non-fic­tie van dit bijna voor­bije decen­ni­um: De Oogst 2001–2010. Opti­mis­tisch begon ik aan mijn eigen blog­pro­ject om zelf ook elk gese­lec­teerd boek te bespre­ken. Op het ver­keer­de been gezet door mijn nogal ver­wron­gen zelf­beeld ging ik ervan uit dat ik de mees­te boe­ken al wel had gele­zen. How wrong could I be...

Deze week kwam NRC met een lijst­je van 50 fic­tie boe­ken van de laat­ste vijf jaar die men gele­zen moest heb­ben. Het idee was 'gepikt' (of, zoals ik ooit bij Phi­lips hoor­de, 'proud­ly found els­e­whe­re') van de site Flavorwire.com waar men spreekt over 50 Books That Defi­ne the Past Five Years in Lite­ra­tu­re. NRC heeft de lijst uit Fla­vor­wi­re niet in zijn geheel over­ge­no­men, maar zelf een lijst opge­steld van 25 Neder­land­se en 25 ver­taal­de romans (zowel prijs­win­naars als ten onrech­te onder­ge­sneeuw­de parels), en stelt daar­bij ook nog eens de vraag: hoe­veel van deze boe­ken heeft u gele­zen?

Nu wil ik deze vraag niet inte­graal over­ne­men. Ook gezien mijn vori­ge decep­tie bij De Oogst over 2001–2010 ben ik wat hui­ve­rig gewor­den voor mijn eigen sco­re. Toch heb ik wel het idee (zie je hoe hard­leers ik ben en wat voor dik bord ik voor mijn hoofd heb) dat een aan­tal van de boe­ken uit het NRC lijst­je door mij gele­zen zijn. Maar dat ter­zij­de.

Het gaat mij hier om iets anders. Nu het ein­de van opnieuw een kalen­der­jaar in zicht komt, gaan we bin­nen­kort weer over­spoeld wor­den met de zoge­naam­de jaar­over­zich­ten. Lijst­jes (ja, het woord alleen al doet me gru­we­len) met gebeur­te­nis­sen die op hun eigen vlak van­we­ge ver­schil­len­de rede­nen opzien­ba­rend waren. Een soort her­sen­spoe­ling voor ons col­lec­tie­ve geheu­gen. Ieder jaar opnieuw merk ik bij mezelf een toe­ne­men­de weer­zin tegen deze plicht­ma­ti­ge opsom­ming van hoog­te- en diep­te­pun­ten. Het hoeft van mij niet. Ik sla ze dus alle­maal net­jes over.

Maar van boe­ken­lijst­jes kan ik maar geen genoeg krij­gen. Altijd weer word ik er naar­toe getrok­ken en neem ik het rij­tje titels met belang­stel­ling door. Af en toe (voor­uit, laat ik eens eer­lijk wezen) een zelf­vol­da­ne glim­lach op mijn gezicht wan­neer ik er een­tje gele­zen heb, doch veel meer op zoek naar nieu­we titels die me op een of ande­re manier aan­spre­ken. Waar­van ik me afvraag waar­om ik er nog nooit aan toe ben geko­men om ze te lezen. Vol goe­de bedoe­lin­gen zet ik ze ver­vol­gens op mijn almaar groei­en­de lijst van nog te lezen boe­ken. Vaak besluit ik ze ook nog eens met­een te bestel­len. En ga over tot de orde van de dag.

Vraag 47:
Wel­ke boek(en) uit de NRC lijst heb je nog niet gele­zen maar ga je zeker bin­nen­kort als­nog lezen (ofte­wel: waar­om maken we ons­zelf gek met een almaar groei­en­de lijst van 'nog te lezen' boe­ken)?

vraag47

~ ~ ~

Klik hier voor vraag 46.

~ ~ ~

Het #50books ini­ti­a­tief is bij mij ont­staan naar aan­lei­ding van de 30song­schal­len­ges maar gaat anders inge­vuld wor­den. Elke week op zon­dag zal ik een nieu­we boek­vraag pos­ten die door ieder­een vrij mag wor­den inge­vuld. Alles is toe­ge­staan. Een foto, een recen­sie, een per­soon­lij­ke her­in­ne­ring, enzo­voorts. De beant­woor­ding van de vraag hoeft hele­maal niet op dezelf­de dag of bin­nen een week. Wan­neer je het blog klaar hebt, post het dan en plaats een link onder de betref­fen­de vraag, zodat ieder­een het kan vol­gen en bij je komt kij­ken.

Heb je zelf geen blogsite, dan kun je je blog naar mij stu­ren, en dan plaats ik het als gast­blog.

Dit jaar zal ik in totaal 50 vra­gen pos­ten, van­daar #50books.

Zelf doe ik natuur­lijk ook mee, en zal mijn eigen bij­dra­ge als apar­te blogs pos­ten en ook hier­on­der lin­ken.
Voel je vrij om idee­ën voor vra­gen naar me toe te stu­ren zodat ik er vol­doen­de op voor­raad heb om dit jaar door te komen. En wie weet is er zoveel enthou­si­as­me dat we vol­gend jaar gewoon door kun­nen gaan.

Wan­neer iemand een mooi logo kan ont­wer­pen dan zou dat ook heel erg gewaar­deerd wor­den. 

Je kunt me berei­ken via email peterpellenaars@me.com of op twit­ter @petepel.

Veel lees en schrijf­ple­zier.

~ ~ ~

TOEN OP 1 DECEMBER

Een Pri­ma Foon (deel 1) – 1 decem­ber 2009

De Man van Hout laat zien dat hij over onge­loof­lijk veel zelf­be­heer­sing beschikt tij­dens de aan­koop van zoiets dood­nor­maals als een nieuw mobiel­tje.

0

Comments are closed.

trefwoorden

"Een lezer heeft het goed, hij kan zijn schrij­vers zelf uit­zoe­ken."
– Kurt Tuchols­ky

archief