50books – Vraag 47

Door Peter Pellenaars op 1/12/2013

Hal­ver­we­ge 2010 begon in NRC een serie bespre­kin­gen van vijf­tien boe­ken die gezien wer­den als (de) belangrijk(st)e non-fic­tie van dit bijna voor­bije decen­ni­um: De Oogst 2001–2010. Opti­mis­tisch begon ik aan mijn eigen blog­pro­ject om zelf ook elk gese­lec­teerd boek te bespre­ken. Op het ver­keer­de been gezet door mijn nogal ver­wron­gen zelf­beeld ging ik ervan uit dat ik de mees­te boe­ken al wel had gele­zen. How wrong could I be...

Deze week kwam NRC met een lijst­je van 50 fic­tie boe­ken van de laat­ste vijf jaar die men gele­zen moest heb­ben. Het idee was 'gepikt' (of, zoals ik ooit bij Phi­lips hoor­de, 'proud­ly found els­e­whe­re') van de site Flavorwire.com waar men spreekt over 50 Books That Defi­ne the Past Five Years in Lite­ra­tu­re. NRC heeft de lijst uit Fla­vor­wi­re niet in zijn geheel over­ge­no­men, maar zelf een lijst opge­steld van 25 Neder­land­se en 25 ver­taal­de romans (zowel prijs­win­naars als ten onrech­te onder­ge­sneeuw­de parels), en stelt daar­bij ook nog eens de vraag: hoe­veel van deze boe­ken heeft u gele­zen?

Nu wil ik deze vraag niet inte­graal over­ne­men. Ook gezien mijn vori­ge decep­tie bij De Oogst over 2001–2010 ben ik wat hui­ve­rig gewor­den voor mijn eigen sco­re. Toch heb ik wel het idee (zie je hoe hard­leers ik ben en wat voor dik bord ik voor mijn hoofd heb) dat een aan­tal van de boe­ken uit het NRC lijst­je door mij gele­zen zijn. Maar dat ter­zij­de.

Het gaat mij hier om iets anders. Nu het ein­de van opnieuw een kalen­der­jaar in zicht komt, gaan we bin­nen­kort weer over­spoeld wor­den met de zoge­naam­de jaar­over­zich­ten. Lijst­jes (ja, het woord alleen al doet me gru­we­len) met gebeur­te­nis­sen die op hun eigen vlak van­we­ge ver­schil­len­de rede­nen opzien­ba­rend waren. Een soort her­sen­spoe­ling voor ons col­lec­tie­ve geheu­gen. Ieder jaar opnieuw merk ik bij mezelf een toe­ne­men­de weer­zin tegen deze plicht­ma­ti­ge opsom­ming van hoog­te- en diep­te­pun­ten. Het hoeft van mij niet. Ik sla ze dus alle­maal net­jes over.

Maar van boe­ken­lijst­jes kan ik maar geen genoeg krij­gen. Altijd weer word ik er naar­toe getrok­ken en neem ik het rij­tje titels met belang­stel­ling door. Af en toe (voor­uit, laat ik eens eer­lijk wezen) een zelf­vol­da­ne glim­lach op mijn gezicht wan­neer ik er een­tje gele­zen heb, doch veel meer op zoek naar nieu­we titels die me op een of ande­re manier aan­spre­ken. Waar­van ik me afvraag waar­om ik er nog nooit aan toe ben geko­men om ze te lezen. Vol goe­de bedoe­lin­gen zet ik ze ver­vol­gens op mijn almaar groei­en­de lijst van nog te lezen boe­ken. Vaak besluit ik ze ook nog eens met­een te bestel­len. En ga over tot de orde van de dag.

Vraag 47:
Wel­ke boek(en) uit de NRC lijst heb je nog niet gele­zen maar ga je zeker bin­nen­kort als­nog lezen (ofte­wel: waar­om maken we ons­zelf gek met een almaar groei­en­de lijst van 'nog te lezen' boe­ken)?

vraag47

~ ~ ~

Klik hier voor vraag 46.

~ ~ ~

Het #50books ini­ti­a­tief is bij mij ont­staan naar aan­lei­ding van de 30song­schal­len­ges maar gaat anders inge­vuld wor­den. Elke week op zon­dag zal ik een nieu­we boek­vraag pos­ten die door ieder­een vrij mag wor­den inge­vuld. Alles is toe­ge­staan. Een foto, een recen­sie, een per­soon­lij­ke her­in­ne­ring, enzo­voorts. De beant­woor­ding van de vraag hoeft hele­maal niet op dezelf­de dag of bin­nen een week. Wan­neer je het blog klaar hebt, post het dan en plaats een link onder de betref­fen­de vraag, zodat ieder­een het kan vol­gen en bij je komt kij­ken.

Heb je zelf geen blogsite, dan kun je je blog naar mij stu­ren, en dan plaats ik het als gast­blog.

Dit jaar zal ik in totaal 50 vra­gen pos­ten, van­daar #50books.

Zelf doe ik natuur­lijk ook mee, en zal mijn eigen bij­dra­ge als apar­te blogs pos­ten en ook hier­on­der lin­ken.
Voel je vrij om idee­ën voor vra­gen naar me toe te stu­ren zodat ik er vol­doen­de op voor­raad heb om dit jaar door te komen. En wie weet is er zoveel enthou­si­as­me dat we vol­gend jaar gewoon door kun­nen gaan.

Wan­neer iemand een mooi logo kan ont­wer­pen dan zou dat ook heel erg gewaar­deerd wor­den. 

Je kunt me berei­ken via email peterpellenaars@me.com of op twit­ter @petepel.

Veel lees en schrijf­ple­zier.

~ ~ ~

TOEN OP 1 DECEMBER

Een Pri­ma Foon (deel 1) – 1 decem­ber 2009

De Man van Hout laat zien dat hij over onge­loof­lijk veel zelf­be­heer­sing beschikt tij­dens de aan­koop van zoiets dood­nor­maals als een nieuw mobiel­tje.

0

Er zijn 17 reacties:

 1. 1/12/2013Herman schrijft:

  Van de 25 neder­land­se geen een gele­zen
  En ik volg geen lijst­jes maar meer wat voor­bij komt
  op Tv, inter­net, films en boe­ken etc
  En niet te ver­ge­ten Boek­win­kels, mark­ten, anti­quairs

  @filobeet

 2. 1/12/2013Peter Pellenaars schrijft:

  Het NRC lijst­je is eer­der een voor­beeld om mijn vraag te onder­steu­nen dan dat ik veel waar­de hecht aan dit spe­ci­fie­ke lijst zelf.

 3. 1/12/2013Ruud schrijft:

  Get­ver. Punt. En toch schreef ik. Want ik wil straks wel een lijst­je van 50 posts kun­nen over­leg­gen. Maar dit was er weer een­tje om over te slaan. De gru­wel!

  http://www.ruudketelaar.nl/2013/12/01/50boeken-week-47-boeken-van-de-nrc-lijst/

 4. 1/12/2013Peter Pellenaars schrijft:

  Niet het NRC lijst­je zelf maar het feit dat we almaar bezig zijn een als­maar gro­te­re lijst 'nog te lezen' aan te leg­gen, waar­van we weten dat we die nooit alle­maal kun­nen lezen is iets wat me blijft fas­ci­ne­ren.

 5. 1/12/2013Elisabeth Derogee schrijft:

  Ik vind het een behoor­lij­ke popu­lis­tische lijst. Het lijkt erop als­of hij niet is opge­steld van­uit een intrin­siek motief, maar gedre­ven door ver­koop­cij­fers.

  Ik heb onlangs Post Mor­tem aan­ge­schaft van Peter Ter­rin en de Cir­kel van Dave Eggers. Voor­lo­pig kom ik er niet aan toe om ze ook te lezen. Ben voor­als­nog heel druk bezig in Hou­se of Lea­ves.

 6. 1/12/2013Peter Pellenaars schrijft:

  Over de lijst kun je (zoals bij iede­re lijst) onein­dig lang dis­cus­si­ë­ren, maar er zit­ten altijd boe­ken tus­sen die je zou wil­len lezen. En die komen dan op je eigen lijst van 'nog te lezen' boe­ken. In die lijst ben ik gein­te­res­seerd.

 7. 1/12/2013Carel schrijft:

  Voor mij geen lijst­jes van ande­ren, als ik al iets in rang­or­de wil zet­ten dan doe ik dat naar eigen smaak http://wp.me/1T8Qr

 8. 1/12/2013Anna schrijft:

  Twee van gele­zen en nog een stuk of wat te gaan, that's it! Ik lees boe­ken die me inte­res­se­ren en niet omdat ze wor­den aan­be­vo­len... een uit­zon­de­ring daar­ge­la­ten maar ook dat boek staat niet in de lijst :-)

 9. 1/12/2013Dit moet je lezen! – #50books | De wereld van Hendrik-Jan schrijft:

  […] is het ant­woord op vraag 47 van het blog­pro­ject #50books van Pete­pel. Bekijk mijn ande­re bij­dra­ges voor dit bij­zon­de­re […]

 10. 1/12/2013Hendrik-Jan schrijft:

  Ik heb er twee gele­zen en dat vind ik voor­lo­pig wel genoeg. Er lig­gen nog veel inte­res­san­te­re boe­ken op mij te wach­ten: http://www.hendrik-jandewit.nl/2013/12/dit-moet-je-lezen-50books/

 11. 1/12/2013Martijn schrijft:

  Lijst­jes maken doe ik sowieso wel. Anders wordt ik gil­lend gek. En dat hoeft van mij dan ook weer niet. Of wacht: ik maak een lijst­je voor wat ik moet doen als ik gil­lend gek word!

  http://myworldmb.blogspot.nl/2013/12/50-books-vraag-47.html

 12. 1/12/2013Liesbeth schrijft:

  Ik heb maar één lijst­je dat er toe doet!!
  Je raadt vast wel welk....
  http://bit.ly/1jYjVGE

 13. 1/12/2013Heldinne schrijft:

  13 gele­zen, 12 op het lijst­je.
  http://heldenreis.nl/2013/12/op-het-lijstje.html

 14. 1/12/2013Martha schrijft:

  http://www.drspee.nl/50books-de-lijst-van-het-nrc/ Ik heb mijn eigen lijst­je.

 15. 6/12/2013Paul van der Werf schrijft:

  Twee voor­ne­mens vor­men mijn ant­woord:
  http://www.paulvanderwerf.nl/metzonderbeperking/50books-vraag-47-geen-lijstjes-voor-mij/

 16. 14/12/2013Fokke schrijft:

  'Nog te lezen' boe­ken, ik heb er heel veel van. Maar die staan dus niet op die lijst. En ook niet op een ande­re. Ze bevin­den zich, afwach­tend, ergens in huis. Een sta­pel naast mijn bed. En een plank vol staat in de 'stu­deer­ka­mer'. Ik ben er mee bezig, ja. De afspraak op dit moment luidt: pas weer een boek kopen als er twee gele­zen zijn. Dan moet het luk­ken. Op den duur.
  http://foxxblok.blogspot.nl/2013/12/50books-vraag-47.html

 17. 15/12/2013Niek schrijft:

  Het was zoe­ken maar toch nog een titel gevon­den: http://niekheefteenboek.blogspot.nl/2013/12/50books-47.html

« | »