50books – Vraag 36

Voor de ver­an­de­ring heb ik deze blog­post eens in het voor­uit geschre­ven. Nood­za­ke­lijk. Want ter­wijl jul­lie dit lezen (ik ga ervan uit dat er altijd wel een paar trou­we #50books vol­gers zijn die 's och­tends vroeg al met­een de nieu­we vraag opzoe­ken) ben ik onder­weg naar Win­ters­wijk voor de mara­thon aldaar. Het bij­zon­de­re is dat je deze mara­thon als duo kunt lopen. Dus geza­men­lijk de afstand over­brug­gen door beur­te­lings te fiet­sen en te lopen. In dit geval ga ik met iemand die als voor­be­rei­ding voor de mara­thon van Amster­dam in okto­ber, mor­gen als laat­ste test 30 km aan één stuk wil lopen. Daar­na mag ik de laat­ste 12 km afleg­gen.

Dus daar­om schrijf ik nu (zater­dag­avond) alvast de nieu­we #50books vraag. Iets wat ik anders altijd op de zon­dag­och­tend doe. En wat is nu meer toe­pas­se­lij­ker dan een vraag die lezen en spor­ten com­bi­neert. Niet of jul­lie den­ken dat lezen ver­ge­le­ken kan wor­den met (top)sport, maar welk boek jul­lie is bij­ge­ble­ven waar­in een bepaal­de sport cen­traal staat. Mis­schien omdat het een sport was die je zelf al beoe­fen­de, of dat je juist van­we­ge het ver­haal ermee bent begon­nen. Het kan ook zijn dat de hero­ïek (of in som­mi­ge geval­len, de tra­giek) van een sport­ver­haal je altijd is bij­ge­ble­ven.

Je hoeft je niet te beper­ken tot romans waar sport is ver­we­ven in het plot. Natuur­lijk mag je ook een (auto)biografie nomi­ne­ren als jouw favo­rie­te sport­ver­haal. Of een diep­gra­ven­de repor­ta­ge die bij­voor­beeld de geld­stro­men bin­nen de voet­bal­we­reld bloot­legt of met nieu­we ont­hul­lin­gen komt over het vele gebruik van ver­bo­den mid­de­len om de sport­pres­ta­ties te ver­be­te­ren. Zolang het maar als (e)boek is uit­ge­ge­ven, kan het genoemd wor­den.

Mis­schien ten over­vloe­de, maar er is geen enke­le reden om je te beper­ken tot één titel. Hoe meer hoe lie­ver. Als je er maar een kor­te beschrij­ving bij geeft waar­om het boek jou zo heeft aan­ge­spro­ken, zodat er hope­lijk weer meer lezers enthou­si­ast wor­den om deze boe­ken te gaan lezen. Ik ben zoals altijd weer heel erg benieuwd waar jul­lie mee aan komen zet­ten!

Vraag 36:
Wat is jouw favo­rie­te sport­boek?

daarwast

~ ~ ~

Klik hier voor vraag 35.

~ ~ ~

Het #50books ini­ti­a­tief is bij mij ont­staan naar aan­lei­ding van de 30song­schal­len­ges maar gaat anders inge­vuld wor­den. Elke week op zon­dag zal ik een nieu­we boek­vraag pos­ten die door ieder­een vrij mag wor­den inge­vuld. Alles is toe­ge­staan. Een foto, een recen­sie, een per­soon­lij­ke her­in­ne­ring, enzo­voorts. De beant­woor­ding van de vraag hoeft hele­maal niet op dezelf­de dag of bin­nen een week. Wan­neer je het blog klaar hebt, post het dan en plaats een link onder de betref­fen­de vraag, zodat ieder­een het kan vol­gen en bij je komt kij­ken.

Heb je zelf geen blogsite, dan kun je je blog naar mij stu­ren, en dan plaats ik het als gast­blog.

Dit jaar zal ik in totaal 50 vra­gen pos­ten, van­daar #50books.

Zelf doe ik natuur­lijk ook mee, en zal mijn eigen bij­dra­ge als apar­te blogs pos­ten en ook hier­on­der lin­ken.
Voel je vrij om idee­ën voor vra­gen naar me toe te stu­ren zodat ik er vol­doen­de op voor­raad heb om dit jaar door te komen. En wie weet is er zoveel enthou­si­as­me dat we vol­gend jaar gewoon door kun­nen gaan.

Wan­neer iemand een mooi logo kan ont­wer­pen dan zou dat ook heel erg gewaar­deerd wor­den. 

Je kunt me berei­ken via email peterpellenaars@me.com of op twit­ter @petepel.

Veel lees en schrijf­ple­zier.

~ ~ ~

TOEN OP 15 SEPTEMBER

 Kill your dar­lings – 15 sep­tem­ber 2010

Een nieuw blo­gi­ni­ti­a­tief: van 0 naar 15 in 250 woor­den. En gelijk bij de eer­ste poging gaat het er al iets niet zoals ik het voor ogen had.

0

Comments are closed.

trefwoorden

"Een lezer heeft het goed, hij kan zijn schrij­vers zelf uit­zoe­ken."
– Kurt Tuchols­ky

archief