50books – vraag 34

Door Peter Pellenaars op 1/09/2013

'En ze leef­den nog lang en geluk­kig'. Ik weet niet hoe het met jul­lie was, maar wan­neer ik vroe­ger deze slot­zin las nadat ik dagen door­ge­bracht had met de held van een onwaar­schijn­lijk span­nend ver­haal, dan daal­de met terug­wer­ken­de kracht het gele­ze­ne aan­zien­lijk in waar­de. Stom vond ik het. Onwaar­schijn­lijk. OK, de prins en de prin­ses (als wil­le­keu­rig voor­beeld) had­den elkaar dan wel gevon­den na vele avon­tu­ren, maar was dat het dan? Moesten ze de rest van hun ver­de­re lan­ge lan­ge leven teren op deze gebeur­te­nis­sen? Bleef er voor hen niets over dan de dage­lijk­se konink­lij­ke sleur van lint­jes door­knip­pen en een vol­gen­de gene­ra­tie prin­sen en prin­ses­jes voort­bren­gen?

Ik kon het me niet voor­stel­len. In mijn fan­ta­sie zag ik de prins al na enke­le maan­den rus­te­loos op zijn troon zit­ten, in gedach­ten alweer in gevecht met een of ande­re meer­kop­pi­ge draak die alleen door hem ver­sla­gen kon wor­den. Wan­neer hij opkeek en zijn zwan­ge­re vrouw geluk­za­lig bezig zag met het zoveel­ste bor­duur­werk­je kon hij wel hui­len. Niet van geluk.

Lie­ver had ik gezien dat op die onont­koom­ba­re laat­ste blad­zij­de de prins tij­dens het feest dat ter ere van zijn over­win­nin­gen is geor­ga­ni­seerd, in de menig­te een glimp meent op te van­gen van die ene vij­and waar­van hij toch zeker dacht dat die gedood was. Wan­neer hij nog eens goed wil kij­ken wordt hem gevraagd een toost uit te bren­gen. Het moment is voor­bij. 's Nachts zal hij er nog een keer door wak­ker schrik­ken. Zich afvra­gend wie hij nu gezien denkt te heb­ben. Laat hem maar woe­len in bed.

Zelfs 'En ze zou­den nog lang en geluk­kig geleefd heb­ben, ware het niet dat de zwan­ger­schap van de jon­ge prin­ses niet naar wens ver­liep' zou ik gepre­fe­reerd heb­ben. En dat is altijd zo geble­ven. Er is geen begin en geen ein­de. Zelfs wan­neer een per­soon komt te over­lij­den is daar­mee zijn of haar levens­ver­haal niet net­jes afge­rond. Het ver­haal gaat door. Alles wat nog gaan­de was, hoe miniem of ogen­schijn­lijk onbe­lang­rijk ook, blijft open. Gaat inge­vuld wor­den met de leeg­te van de afwe­zig­heid.

Wat ik bedoel te zeg­gen is niet dat ik wil dat elk boek ein­digt met 'wordt ver­volgd'. Ik zit niet te wach­ten op de ein­de­loos voort­du­ren­de reeks boe­ken rond­om dezelf­de hoofdpersoon/-personen. Een tot op de laat­ste drup­pel uit­ge­mol­ken for­mu­le. Nee, het zijn de obli­ga­te laat­ste blad­zij­des van een boek waar alles net­jes naar een over­zich­te­lijk ein­de wordt geschre­ven. Waar alle voor­gaan­de han­de­lin­gen als de beken­de puz­zel­stuk­jes op de juis­te plaats wor­den inge­bracht tot­dat er geen ruim­te voor inter­pre­ta­tie over­blijft. Gebracht door de alwe­ten­de ver­tel­ler. Dat komt me altijd veel te gefor­ceerd over. Niet natuur­lijk.

Geef mij maar het ver­haal waar niet alle vra­gen een ant­woord krij­gen. Of het goe­de ant­woord. Waar zich zaken voor­doen die op het eer­ste gezicht (en daar­na nog steeds) niets met de zoge­naam­de rode draad te maken heb­ben. Een ver­haal dat ein­digt omdat het belang­rijk­ste ver­teld is, maar lang niet alles. Dat daar­om lan­ger bij je blijft. Onder­huids gaat zit­ten omdat het nog niet klaar is. Nooit klaar zal zijn. En waar­door jij onge­merkt van lezer ver­tel­ler gewor­den bent. Van rol bent gewis­seld. Het is nu jouw fan­ta­sie die aan de haal kan gaan met 'the never-ending sto­ry'.

Hoe is dat bij jul­lie? Waar gaat jul­lie voor­keur naar uit? Het net­jes afge­ron­de ver­haal of toch het open ein­de? En dan niet om er de com­mer­ci­ë­le 'part two' uit te per­sen wan­neer het boek een best­sel­ler blijkt te zijn, maar gewoon, omdat een ver­haal in mijn ogen nooit afge­lo­pen is. Er is geen 'The End'. Hoog­uit 'Enough for now'.

Vraag 34:
Wat spreekt jul­lie meer aan, het afge­ron­de ver­haal of het open ein­de?

vraag34

[Illu­stra­tie: pete­pel]

~ ~ ~

Klik hier voor vraag 33.

~ ~ ~

Het #50books ini­ti­a­tief is bij mij ont­staan naar aan­lei­ding van de 30song­schal­len­ges maar gaat anders inge­vuld wor­den. Elke week op zon­dag zal ik een nieu­we boek­vraag pos­ten die door ieder­een vrij mag wor­den inge­vuld. Alles is toe­ge­staan. Een foto, een recen­sie, een per­soon­lij­ke her­in­ne­ring, enzo­voorts. De beant­woor­ding van de vraag hoeft hele­maal niet op dezelf­de dag of bin­nen een week. Wan­neer je het blog klaar hebt, post het dan en plaats een link onder de betref­fen­de vraag, zodat ieder­een het kan vol­gen en bij je komt kij­ken.

Heb je zelf geen blogsite, dan kun je je blog naar mij stu­ren, en dan plaats ik het als gast­blog.

Dit jaar zal ik in totaal 50 vra­gen pos­ten, van­daar #50books.

Zelf doe ik natuur­lijk ook mee, en zal mijn eigen bij­dra­ge als apar­te blogs pos­ten en ook hier­on­der lin­ken.
Voel je vrij om idee­ën voor vra­gen naar me toe te stu­ren zodat ik er vol­doen­de op voor­raad heb om dit jaar door te komen. En wie weet is er zoveel enthou­si­as­me dat we vol­gend jaar gewoon door kun­nen gaan.

Wan­neer iemand een mooi logo kan ont­wer­pen dan zou dat ook heel erg gewaar­deerd wor­den. 

Je kunt me berei­ken via email peterpellenaars@me.com of op twit­ter @petepel.

Veel lees en schrijf­ple­zier.

~ ~ ~

TOEN OP 1 SEPTEMBER

Sun­ri­se (voor www.vitaal.nl) – 1 sep­tem­ber 2010

Waar dit kor­te ver­haal in het almaar die­per wor­den­de zee­wa­ter ein­digt, daar begint het voor mij pas.

0

Er zijn 17 reacties:

 1. 1/09/2013Mariska schrijft:

  Leuk stuk­je, ik heb echt zin om deze vraag te gaan beant­woor­den! :)

 2. 1/09/2013Peter Pellenaars schrijft:

  Ik kijk er naar uit!

 3. 2/09/2013Mariska schrijft:

  En hij staat onli­ne! :) http://downrabbithole.org/2013/09/02/50-books-vraag-34/

 4. 1/09/2013Martijn schrijft:

  Ik kan geen een­dui­dig ant­woord op deze vraag geven. Dat lukt me gewoon niet. Het ein­de van een ver­haal is name­lijk zo afhan­ke­lijk van het boek zelf [...]

  http://myworldmb.blogspot.nl/2013/09/50-books-vraag-34.html

 5. 1/09/2013Carel schrijft:

  Het ein­de, een nieuw begin http://wp.me/p1T8Qr-PI

 6. 1/09/2013Ruud schrijft:

  Mijn weke­lijk­se 50Boe­ken staat. Hier: http://www.ruudketelaar.nl/2013/09/01/50boeken-week-34-open-gesloten-einde/

 7. 1/09/2013Heldinne schrijft:

  erg mooi voor­beeld!

 8. 1/09/2013Heldinne schrijft:

  Ik hou er zo van als ze elkaar krij­gen!
  http://heldenreis.nl/2013/09/wat-spreekt-jullie-meer-aan-het-afgeronde-verhaal-of-het-open-einde.html

 9. 1/09/2013Renée O schrijft:

  Er is één boek waar­van ik een tijd gewoon niet wil­de dat het ein­dig­de: Jane Austen's Pri­de and Pre­ju­di­ce. Zodoen­de heb ik een paar jaar met een inter­na­ti­o­na­le groep van mede­fans, zo niet 'geob­se­deer­den', ein­de­loos gefan­ta­seerd over twists, what-ifs, sequels et cete­ra... en er des­tijds zelfs een site voor gecree­ërd, waar­op onder ande­re P&P gere­la­teer­de ver­ha­len van mij­zelf en ziels­ver­wan­ten gepu­bli­ceerd zijn. :-)

  Onlangs is een van die ver­ha­len gepost op Fron­taal Naakt.

  Leuk ini­ti­a­tief dit, Peter. :-)

  Groet, Renée (aka Nogal Irri­tant)

 10. 1/09/2013Herman schrijft:

  Voor mij hangt het af van het Gen­re en het draait bij mij hoofd­za­ke­lijk om het hui­di­ge ver­haal / boek dat ik op dat moment lees. Als de inhoud niet bij mij klikt of goed is dan doet een open of geslo­ten eind er voor mij niet meer toe. Als knul­le­tje ver­slond ik de boe­ken van Arends­oog

  Her­man

 11. 1/09/2013Martha schrijft:

  Voor mij moet het ver­haal gewoon klaar zijn: http://www.drspee.nl/50books-open-gesloten-einde/

 12. 2/09/2013Open einde – #50books | De wereld van Hendrik-Jan schrijft:

  […] voor een ein­de van een boek wil je? Een open ein­de of een geslo­ten ein­de? Inte­res­san­te vraag die Pete­pel stelt in zijn #50books. Hij sug­ge­reert bij zijn vraag dat het ein­de van een sprook­je als ‘en […]

 13. 2/09/2013Hendrik-Jan schrijft:

  Een ver­haal met een cyclisch ein­de zodat je gewoon weer opnieuw het ver­haal gaat lezen: http://www.hendrik-jandewit.nl/2013/09/open-einde-50books/

 14. 28/09/2013Niek schrijft:

  Ben wat uit mijn rit­me maar hier is er weer een­tje:
  http://niekheefteenboek.blogspot.nl/2013/09/50books-34-einde-doet-er-niet-toe.html

 15. 4/10/2013Fokke schrijft:

  http://foxxblok.blogspot.nl/2013/09/50books-vraag-34_8.html

 16. 23/01/2014#50books: vraag 34 | Plien's boekenblog schrijft:

  […] Vraag 34: Wat spreekt jul­lie meer aan, het afge­ron­de ver­haal of het open ein­de? Het is afhan­ke­lijk van het ver­haal. Voor mij hoef niet elk ver­haal een afge­rond ver­haal te zijn. Juist het open ein­de prik­kelt mijn fan­ta­sie. Ik ga dan naden­ken over alle moge­lij­ke opties die tot een afge­rond ver­haal leidt. Bij­voor­beeld, ver­loopt het zwan­ger­schap goed? Zijn ze echt nog steeds geluk­kig? Komt het ooit goed tus­sen kind en ouder? […]

 17. 23/01/2014Plien schrijft:

  en hier is ein­de­lijk mijn ant­woord
  http://metmijnneusineenboek.wordpress.com/2014/01/23/50books-vraag-34/

« | »