50books – vraag 18

Ja, het is moe­der­dag van­daag, maar daar gaan we het niet over heb­ben. Daar wordt al vol­doen­de aan­dacht aan geschon­ken. Ik heb iets totaal anders in gedach­ten. En wel omdat ik deze week bij toe­val terecht kwam op een site waar 50 tatoe­a­ges te zien waren, die allen door boe­ken geïn­spi­reerd waren. Ga eer­st eens kij­ken voor­dat je ver­der leest. Ik wacht wel even­tjes.

Klaar? Mooi toch?

Voor mij was het een soort van rond­kij­ken in een snoep­win­kel­tje (ik hou van snoep). Ik vind het wel iets heb­ben om op deze manier je lief­de voor boe­ken te uiten. Veel men­sen vin­den troost, ple­zier, inspi­ra­tie of beves­ti­ging door het lezen van lite­ra­tuur. Het ligt voor de hand dat som­mi­gen een tref­fend citaat of een typische boek­il­lu­stra­tie met zich mee wil­len dra­gen. Wat is een bete­re plek dan op je lichaam, waar het altijd beschik­baar is?

Ik wil het hier niet heb­ben over de soms infe­ri­eu­re kwa­li­teit van gebruik­te inkt die mis­schien tot medische com­pli­ca­ties kan lei­den. Of over het feit dat je lichaam met het ver­strij­ken van de jaren een mooi gezet­te tat­too iet­wat kan ver­vor­men. Laat staan of het helpt bij het vin­den van een goe­de baan wan­neer je er voor geko­zen hebt om goed zicht­baar in je hals je voor­lief­de voor het chick­lit gen­re ken­baar te maken. Dat is alle­maal erg inte­res­sant voor een goe­de dis­cus­sie. Maar niet hier. Niet van­daag. Het is ten­slot­te moe­der­dag (niet ter zake doen­de, dat weet ik, maar mis­schien helpt het).

Nee, ik beperk me hier tot het (hypo­the­tische) geval dat jul­lie bij deze van mij de kans krij­gen om een tat­too te laten zet­ten. Doe eens gek! We zet­ten tij­de­lijk alle voor­oor­de­len en bezwa­ren opzij. Ver­geet wat de men­sen er van den­ken. Denk terug aan vroe­ger toen je het als kind stoer vond om een nep-tatoe­a­ge op je boven­arm aan te bren­gen. Wat zou het nu wor­den? Een spreuk of een teke­ning? Op wel­ke plek van je lichaam zou je het met je mee wil­len dra­gen? Goed voor ieder­een te zien of toch ver­bor­gen?

Wan­neer je een­maal een keus hebt gemaakt wil­len we natuur­lijk dol­graag alles weten van het hoe en waar­om. Ver­tel wat meer over de soort tat­too die je graag (ook al is het slechts voor één dag) zou wil­len heb­ben, en waar­om pre­cies op die bewus­te plek. Ben je erg cre­a­tief aan­ge­legd dan zou het fan­tas­tisch zijn wan­neer je het weet te visu­a­li­se­ren door bij­voor­beeld met een set kleurstif­ten aan de slag te gaan en je lichaam daad­wer­ke­lijk te ver­sie­ren. Of laat ver­sie­ren wan­neer je voor een plek geko­zen hebt die tech­nisch gezien niet voor je bereik­baar is. Is dat alle­maal teveel moei­te of lukt het gewoon­weg niet, dan is het ook goed wan­neer je op inter­net naar een (copy­right-vrij) plaat­je zoekt wat over­een­komt met jouw keu­ze. Alles kan, alles mag bij #50books.

En, moch­ten er tus­sen de #50books lezers daad­wer­ke­lijk hel­den zijn die een boek-tatoe­a­ge heb­ben, dan wil­len we dat graag weten. Wie weet vol­gen er na van­daag wel meer. Gaan we mis­schien een nieu­we trend in het neder­land­se tat­too land­schap intro­du­ce­ren.

Vraag 18:
Wel­ke door lite­ra­tuur geïn­spi­reer­de tatoe­a­ge zou jij graag wil­len heb­ben?

IMG_1520_Fotor1

~ ~ ~

Klik hier voor vraag 17.

~ ~ ~

Het #50books ini­ti­a­tief is bij mij ont­staan naar aan­lei­ding van de 30song­schal­len­ges maar gaat anders inge­vuld wor­den. Elke week op zon­dag zal ik een nieu­we boek­vraag pos­ten die door ieder­een vrij mag wor­den inge­vuld. Alles is toe­ge­staan. Een foto, een recen­sie, een per­soon­lij­ke her­in­ne­ring, enzo­voorts. De beant­woor­ding van de vraag hoeft hele­maal niet op dezelf­de dag of bin­nen een week. Wan­neer je het blog klaar hebt, post het dan en plaats een link onder de betref­fen­de vraag, zodat ieder­een het kan vol­gen en bij je komt kij­ken.

Heb je zelf geen blogsite, dan kun je je blog naar mij stu­ren, en dan plaats ik het als gast­blog.

Dit jaar zal ik in totaal 50 vra­gen pos­ten, van­daar #50books.

Zelf doe ik natuur­lijk ook mee, en zal mijn eigen bij­dra­ge als apar­te blogs pos­ten en ook hier­on­der lin­ken.
Voel je vrij om idee­ën voor vra­gen naar me toe te stu­ren zodat ik er vol­doen­de op voor­raad heb om dit jaar door te komen. En wie weet is er zoveel enthou­si­as­me dat we vol­gend jaar gewoon door kun­nen gaan.

Wan­neer iemand een mooi logo kan ont­wer­pen dan zou dat ook heel erg gewaar­deerd wor­den. 

Je kunt me berei­ken via email peterpellenaars@me.com of op twit­ter @petepel.

Veel lees en schrijf­ple­zier.

~ ~ ~

0

Comments are closed.

trefwoorden

"Een lezer heeft het goed, hij kan zijn schrij­vers zelf uit­zoe­ken."
– Kurt Tuchols­ky

archief