50books – vraag 18

Door Peter Pellenaars op 12/05/2013

Ja, het is moe­der­dag van­daag, maar daar gaan we het niet over heb­ben. Daar wordt al vol­doen­de aan­dacht aan geschon­ken. Ik heb iets totaal anders in gedach­ten. En wel omdat ik deze week bij toe­val terecht kwam op een site waar 50 tatoe­a­ges te zien waren, die allen door boe­ken geïn­spi­reerd waren. Ga eer­st eens kij­ken voor­dat je ver­der leest. Ik wacht wel even­tjes.

Klaar? Mooi toch?

Voor mij was het een soort van rond­kij­ken in een snoep­win­kel­tje (ik hou van snoep). Ik vind het wel iets heb­ben om op deze manier je lief­de voor boe­ken te uiten. Veel men­sen vin­den troost, ple­zier, inspi­ra­tie of beves­ti­ging door het lezen van lite­ra­tuur. Het ligt voor de hand dat som­mi­gen een tref­fend citaat of een typische boek­il­lu­stra­tie met zich mee wil­len dra­gen. Wat is een bete­re plek dan op je lichaam, waar het altijd beschik­baar is?

Ik wil het hier niet heb­ben over de soms infe­ri­eu­re kwa­li­teit van gebruik­te inkt die mis­schien tot medische com­pli­ca­ties kan lei­den. Of over het feit dat je lichaam met het ver­strij­ken van de jaren een mooi gezet­te tat­too iet­wat kan ver­vor­men. Laat staan of het helpt bij het vin­den van een goe­de baan wan­neer je er voor geko­zen hebt om goed zicht­baar in je hals je voor­lief­de voor het chick­lit gen­re ken­baar te maken. Dat is alle­maal erg inte­res­sant voor een goe­de dis­cus­sie. Maar niet hier. Niet van­daag. Het is ten­slot­te moe­der­dag (niet ter zake doen­de, dat weet ik, maar mis­schien helpt het).

Nee, ik beperk me hier tot het (hypo­the­tische) geval dat jul­lie bij deze van mij de kans krij­gen om een tat­too te laten zet­ten. Doe eens gek! We zet­ten tij­de­lijk alle voor­oor­de­len en bezwa­ren opzij. Ver­geet wat de men­sen er van den­ken. Denk terug aan vroe­ger toen je het als kind stoer vond om een nep-tatoe­a­ge op je boven­arm aan te bren­gen. Wat zou het nu wor­den? Een spreuk of een teke­ning? Op wel­ke plek van je lichaam zou je het met je mee wil­len dra­gen? Goed voor ieder­een te zien of toch ver­bor­gen?

Wan­neer je een­maal een keus hebt gemaakt wil­len we natuur­lijk dol­graag alles weten van het hoe en waar­om. Ver­tel wat meer over de soort tat­too die je graag (ook al is het slechts voor één dag) zou wil­len heb­ben, en waar­om pre­cies op die bewus­te plek. Ben je erg cre­a­tief aan­ge­legd dan zou het fan­tas­tisch zijn wan­neer je het weet te visu­a­li­se­ren door bij­voor­beeld met een set kleurstif­ten aan de slag te gaan en je lichaam daad­wer­ke­lijk te ver­sie­ren. Of laat ver­sie­ren wan­neer je voor een plek geko­zen hebt die tech­nisch gezien niet voor je bereik­baar is. Is dat alle­maal teveel moei­te of lukt het gewoon­weg niet, dan is het ook goed wan­neer je op inter­net naar een (copy­right-vrij) plaat­je zoekt wat over­een­komt met jouw keu­ze. Alles kan, alles mag bij #50books.

En, moch­ten er tus­sen de #50books lezers daad­wer­ke­lijk hel­den zijn die een boek-tatoe­a­ge heb­ben, dan wil­len we dat graag weten. Wie weet vol­gen er na van­daag wel meer. Gaan we mis­schien een nieu­we trend in het neder­land­se tat­too land­schap intro­du­ce­ren.

Vraag 18:
Wel­ke door lite­ra­tuur geïn­spi­reer­de tatoe­a­ge zou jij graag wil­len heb­ben?

IMG_1520_Fotor1

~ ~ ~

Klik hier voor vraag 17.

~ ~ ~

Het #50books ini­ti­a­tief is bij mij ont­staan naar aan­lei­ding van de 30song­schal­len­ges maar gaat anders inge­vuld wor­den. Elke week op zon­dag zal ik een nieu­we boek­vraag pos­ten die door ieder­een vrij mag wor­den inge­vuld. Alles is toe­ge­staan. Een foto, een recen­sie, een per­soon­lij­ke her­in­ne­ring, enzo­voorts. De beant­woor­ding van de vraag hoeft hele­maal niet op dezelf­de dag of bin­nen een week. Wan­neer je het blog klaar hebt, post het dan en plaats een link onder de betref­fen­de vraag, zodat ieder­een het kan vol­gen en bij je komt kij­ken.

Heb je zelf geen blogsite, dan kun je je blog naar mij stu­ren, en dan plaats ik het als gast­blog.

Dit jaar zal ik in totaal 50 vra­gen pos­ten, van­daar #50books.

Zelf doe ik natuur­lijk ook mee, en zal mijn eigen bij­dra­ge als apar­te blogs pos­ten en ook hier­on­der lin­ken.
Voel je vrij om idee­ën voor vra­gen naar me toe te stu­ren zodat ik er vol­doen­de op voor­raad heb om dit jaar door te komen. En wie weet is er zoveel enthou­si­as­me dat we vol­gend jaar gewoon door kun­nen gaan.

Wan­neer iemand een mooi logo kan ont­wer­pen dan zou dat ook heel erg gewaar­deerd wor­den. 

Je kunt me berei­ken via email peterpellenaars@me.com of op twit­ter @petepel.

Veel lees en schrijf­ple­zier.

~ ~ ~

0

Er zijn 15 reacties:

 1. 12/05/2013Heldinne schrijft:

  een godin natuur­lijk!
  http://heldenreis.blogspot.nl/2013/05/welke-door-literatuur-geinspireerde.html

 2. 12/05/2013Fokke schrijft:

  Mak­ke­lij­ke vraag, kort ant­woord: http://foxxblok.blogspot.nl/2013/05/50books-vraag-18.html

 3. 12/05/2013Martha schrijft:

  Hier is mijn bij­dra­ge. Maar lie­ver geen tekst, als je het niet erg vindt.

 4. 12/05/2013Martijn schrijft:

  Hypo­the­tisch en fic­tief zou het een zin wor­den van de Engel­se Char­lot­te Brontë.
  http://myworldmb.blogspot.nl/2013/05/50-books-vraag-18.html

 5. 12/05/2013Paul van der Werf schrijft:

  Ik kon niet kie­zen. Geluk­kig was daar al de bij­dra­ge van Mart­ha. De mij­ne staat hier:
  http://www.paulvanderwerf.nl/metzonderbeperking/50books-vraag-18/

 6. 13/05/2013Cin schrijft:

  God­dank hypo­the­tisch want ik ben bang voor pijn http://cinvertelt.blogspot.nl/2013/05/50-books-vraag-18.html

 7. 13/05/2013Novelle schrijft:

  Mijn ant­woord op vraag 18

  http://schrijfscherven.blogspot.nl/2013/05/vraag-18–50books.html

 8. 13/05/2013#50books (18): Mettertijd erin gegrift | Tistje schrijft:

  [...] #50books is een ini­ti­a­tief van @petepel. Hij stelt iede­re week een vraag over een boek die je naar eigen inzicht mag beant­woor­den. Deze week was de vraag: Wel­ke door lite­ra­tuur geïn­spi­reer­de tatoe­a­ge zou jij graag wil­len heb­ben? [...]

 9. 13/05/2013Sam schrijft:

  Er hoeft niets op mijn huid, ook niet hypo­the­tisch. Behal­ve als het uit­wis­baar is, en ik het er zelf op kan schrij­ven (en weer kan afwas­sen met zeep).

  http://tistje.com/2013/05/12/50books-18-mettertijd-erin-gegrift/

 10. 14/05/2013Carel schrijft:

  Natuur­lijk, http://wp.me/p1T8Qr-HI

 11. 15/05/2013Rianne schrijft:

  http://www.ikkeonline.nl/2013/05/50books-vraag-18/

 12. 18/05/2013Niek schrijft:

  Nog net voor de vol­gen­de vraag mijn ant­woord op deze:
  http://niekheefteenboek.blogspot.nl/2013/05/50-books-18-niets-is-eeuwig.html

 13. 26/05/2013Plien schrijft:

  hier is mijn bij­dra­ge, van de eeu­wi­ge twij­fe­laar.
  http://metmijnneusineenboek.wordpress.com/2013/05/26/50books-vraag-18/

 14. 18/06/2013Linda Kwakernaat schrijft:

  Beter laat dan nooit!
  Hier als­nog mijn bij­dra­ge!
  http://www.linda-linea-recta.nl/persoonlijk/tatoeages-ik-heb-er-niets-mee/#comment-6659

 15. 22/12/2013Tatoeages, ik heb er niets mee. | Linda Linea Recta schrijft:

  […] #50books : Elke week op zon­dag word er een nieu­we boek­vraag gepost. Die door ieder­een vrij mag wor­den inge­vuld. Het is een ini­ti­a­tief van Peter […]

« | »