Het boek was nog niet uit...

12/1/2015
Deze blog­post is deel 29 van 29 in de reeks The Zen Habits Method
Zoetwaren

Na het spor­ten kan ik het niet laten om voor­dat ik onder de dou­che stap een greep in de snoep­pot te doen. Meest­al heb ik al een appel of banaan gege­ten en flink water gedron­ken maar toch blijft de behoef­te om iets te snoe­pen. Het is dwang­ma­tig en doet ook nog eens gedeel­te­lijk de posi­tie­ve effec­ten van het spor­ten teniet. Ik zou er dus ver­stan­dig aan doen ermee te stop­pen.

Lees ver­der...

0
2 reacties

Superman

07/3/2015
Deze blog­post is deel 28 van 29 in de reeks The Zen Habits Method

Op Runner's World kwam ik een arti­kel tegen met daar­in oefe­nin­gen voor ver­ster­king van het bek­ken­ge­bied

om de sta­bi­li­teit, de kracht en het uit­hou­dings­ver­mo­gen te leveren om goed heu­ve­lop te lopen, naar de finish te sprin­ten en kilo­me­ter na kilo­me­ter effi­ci­ënt te blij­ven bewe­gen. Met een sterk bek­ken­ge­bied volgt de rest van­zelf.

Lees ver­der...

0
8 reacties

Hitteplan

07/1/2015
Deze blog­post is deel 27 van 29 in de reeks The Zen Habits Method

Het is 23:30 uur wan­neer ik aan deze blog­post begin en mijn hit­te­plan geeft aan dat blog­gen boven de 30 gra­den afge­ra­den wordt. Wat te doen? Wel­is­waar is de tem­pe­ra­tuur iets­jes gezakt maar het is nog steeds plak­ke­rig warm.

Nor­maal gespro­ken (of afgaan­de op de serie blog­posts van de afge­lo­pen drie weken) is de ver­wach­ting dat ik over Zen Habits ga blog­gen. Maar ik twij­fel. Van­daag ben ik bij deel IV aan­ge­ko­men en daar­van is de inlei­ding als volgt:

Lees ver­der...

0
Geen reacties

Wees als water

06/30/2015
Deze blog­post is deel 26 van 29 in de reeks The Zen Habits Method

Over min­der dan twee weken doe ik mee aan de Mud & Water Chal­len­ge. Het was in een soort over­moe­di­ge opwel­ling dat ik op de knop 'Inschrij­ven' druk­te nadat ik alle beno­dig­de per­soons­ge­ge­vens had inge­vuld. Dat besef kwam de vol­gen­de dag toen ik eens ging uit­re­ke­nen hoe­veel tijd ik tot mijn beschik­king had om goed voor te berei­den.

Lees ver­der...

0
4 reacties

Kijk niet weg van je problemen

06/29/2015
Deze blog­post is deel 25 van 29 in de reeks The Zen Habits Method

Nog steeds gere­la­teerd aan het veel­om­vat­ten­de onder­werp van weer­stand, gaat het van­daag over het negeren van pro­ble­men. En ik moet toe­ge­ven dat dit geen onbe­kend ver­schijn­sel voor me is. Er zijn ver­schil­len­de peri­o­des gewee­st dat ik min­der lek­ker in mijn vel zat en waar ik bepaal­de zaken teveel op hun beloop liet.

Lees ver­der...

0
2 reacties

Nogmaals het hier en nu

06/28/2015
Deze blog­post is deel 24 van 29 in de reeks The Zen Habits Method

De bocht in het kanaal (die er niet was) waar ik het gis­ter over had heeft me nog lang par­ten gespeeld. Ik zou zwe­ren dat ik 'm toch echt gezien had. Maar de staf­kaart gaf aan dat op het tra­ject waar we gemar­cheerd had­den het kanaal kaars­recht van noord naar zuid liep (of anders­om). Het kon niet anders dan dat ik gehal­lu­ci­neerd had van­we­ge extre­me ver­moeid­heid, slaap­ge­brek en hon­ger. Want ik wil­de maar één ding: dat het over was.

Lees ver­der...

0
Geen reacties

Grensverleggend bezig zijn

06/27/2015
Deze blog­post is deel 23 van 29 in de reeks The Zen Habits Method
par05-1

Ze had­den gezegd dat we bij de eerst­ko­men­de bocht onze spul­len moch­ten afleg­gen voor een rust­pau­ze. Dat was een uur gele­den. Ik deed een stap zij­waarts en keek langs de groep ver­der naar voren. Wat ik zag was een kaars­recht kanaal dat tot zo ver ik kon zien niet de min­ste inten­tie had naar links of rechts af te bui­gen. Moe­de­loos voeg­de ik me weer in de voortsjok­ken­de rij dienst­plich­ti­ge mili­tai­ren.

Lees ver­der...

0
2 reacties