Communisme, sex en leugens – Maria Genova

by Peter Pellenaars

In een zoveel­ste poging om hier ver­slag te doen van mijn lees­er­va­rin­gen, deze keer aan­dacht voor het boek ‘Com­mu­nis­me, sex en leu­gens’ van Maria Geno­va.
Het is haar eer­ste boek en ver­scheen in maart 2007.

Het kans­lo­ze aspect betreft hier natuur­lijk mijn gere­geld tot maxi­ma­le stil­stand val­len­de lees­pe­ri­o­des. Weken die voor­bij vlie­gen van­we­ge aller­han­de pro­ject­werk­zaam­he­den en die geen enke­le ruim­te bie­den om daar­naast nog van een goed boek te kun­nen genie­ten. Of, heel soms, enke­le dagen van rela­tie­ve rust waar­in dan ein­de­lijk een boek van begin tot eind kan wor­den uit­ge­le­zen, maar waar­na dan weer niet de tijd geno­men kan wor­den om er ver­slag van te doen. Dus, bij voor­baat kans­loos in die zin dat het mis­schien weer een een­ma­li­ge opris­ping is om van­daag een lees­er­va­ring te wil­len delen. Lees ver­der...