50books – jaar 2015 – vraag 43

Iemand wees me op een afle­ve­ring deze week van DWDD waar­in NRC hoofd­re­dac­teur Peter Van­der­meer­sch als gast mocht komen ver­tel­len over de Paci­fi­ca­tie­le­zing die hij op zater­dag 6 novem­ber ver­zorgt in Bre­da1. Onder­werp is het ver­schil tus­sen Vla­min­gen en Neder­lan­ders. Van­der­meer­sch vraagt zich af hoe het kan dat in de loop der jaren de weder­zijd­se inte­res­se steeds ver­der lijkt af te nemen ter­wijl we zoveel gemeen­schap­pe­lijks delen.

Hier het bewus­te frag­ment:

Waar ik aan moest den­ken bij het voor­beeld van Frits Spits en zijn lijst­je met de negen­tig2 beste Neder­lands­ta­li­ge muziek­num­mers (waar Van­der­meer­sch zich terecht kwaad om maakt omdat er slechts drie Vlaam­se num­mers op staan), is of dit ook het geval zou zijn gewee­st wan­neer hij een lijst had opge­steld met de beste negen­tig Neder­lands­ta­li­ge boe­ken. Had­den de Vla­min­gen dan ook geschit­terd door afwe­zig­heid?

Zijn wij inder­daad twee vol­ken geschei­den door dezelf­de taal?

Laat ik de proef op de som nemen en van­daag eens kij­ken hoe het met jul­lie lief­de voor de buren is gesteld.

Vraag 43:
Wel­ke vier3 Vlaam­se boe­ken heb jij in de laat­ste vier jaar gele­zen? En voor de Vlaam­se lezers van dit blog moet de vraag natuur­lijk zijn wel­ke vier Neder­land­se boe­ken jij in de laat­ste vier jaar hebt gele­zen.

Klopt het dat de kloof ook op lite­rair gebied steeds gro­ter wordt of lezen we elkaars lite­ra­tuur nog steeds omdat het ten­slot­te één taal­ge­bied is? Indien jij geen onder­scheid maakt tus­sen Neder­land­se en Vlaam­se schrij­vers, doe je dat dan onbe­wust of is het een bewus­te actie van je om op deze manier iets niet ver­lo­ren te laten gaan? En als blijkt dat je gaan­de­weg steeds min­der bent gaan lezen van schrij­vers uit jouw buur­land, is dat dan iets waar je van schrikt en wat je met­een wil gaan ver­an­de­ren? Of vind je het een geval­le­tje 'jam­mer maar helaas'?

Kort­om, ik ben benieuwd hoe het in de lite­ra­tuur gesteld is met het hier­bo­ven aan­ge­haal­de groei­en­de ver­schil tus­sen Vla­min­gen en Neder­lan­ders en wel­ke impact dat even­tu­eel heeft op het lezen van Neder­lands­ta­li­ge boe­ken.

Afbeelding: Tomas Schats
Afbeel­ding: Tomas Schats voor VPRO boe­ken

~ ~ ~

Klik hier voor vraag 42.

Elke week op zon­dag zal ik een nieu­we boek­vraag pos­ten die door ieder­een vrij mag wor­den inge­vuld. Alles is toe­ge­staan. Een foto, een recen­sie, een per­soon­lij­ke her­in­ne­ring, enzo­voorts. De beant­woor­ding van de vraag hoeft hele­maal niet op dezelf­de dag of bin­nen een week. Wan­neer je het blog klaar hebt, post het dan en plaats een link onder de betref­fen­de vraag, zodat ieder­een het kan vol­gen en bij je komt kij­ken.

Klik hier voor alle #50books vra­gen in 2015.

Klik hier voor alle #50books vra­gen in 2014 (door Martha/DrsPee).

Klik hier voor alle #50books vra­gen in 2013.

0

  1. Op het moment van uit­zen­ding lag deze lezing nog in de toe­komst, inmid­dels is het iets in de ver­le­den tijd. 

  2. Negen­tig? Waar­om negen­tig, Frits? 

  3. Vier? Waar­om vier, Peter? 

Comments are closed.

trefwoorden

"Een lezer heeft het goed, hij kan zijn schrij­vers zelf uit­zoe­ken."
– Kurt Tuchols­ky

archief