50books – vraag 15

Door Peter Pellenaars op 21/04/2013

Toen ik met het idee voor deze vraag rond­liep, moest ik aan een boek den­ken dat ik lang gele­den heb gele­zen. Van het boek zelf kan ik me niet zoveel her­in­ne­ren. Of het een mis­daad­thril­ler of iets anders was, ik zou het niet weten. Ik zou er ook geen enkel citaat van kun­nen ophoes­ten. Waar­om dan dit boek in rela­tie tot de vraag van deze week?  Wel­nu, het gaat om de hoofd­per­soon van dit bewus­te boek. Om zich­zelf een zeke­re faam van bele­zen­heid te geven had hij name­lijk een hand­vol cita­ten uit de wereld­li­te­ra­tuur let­ter­lijk uit het hoofd geleerd. Door kun­stig tij­dens feest­jes en ande­re samen­kom­sten de dis­cus­sie een bepaal­de rich­ting op te stu­ren kon hij ver­vol­gens op het juis­te moment een toe­pas­se­lijk citaat moei­te­loos voor­dra­gen. Wat het in som­mi­ge krin­gen altijd goed deed en hij hier­door in ach­ting kon stij­gen. Met alle door hem uit­ge­dach­te gevol­gen van­dien.

Nog­maals, veel meer kan ik me van dit boek niet voor de geest halen. Maar tij­dens het lezen zet­te het me wel (toen al) aan het den­ken, want mij lukt het name­lijk zel­den of nooit dat ik zomaar een frag­ment uit een favo­riet boek weet te delen tij­dens een gesprek. Ter­wijl ik uit erva­ring weet dat ande­ren daar schijn­baar veel min­der moei­te mee heb­ben. Zeker wan­neer het over gedich­ten gaat zijn er ech­te lief­heb­bers die com­ple­te son­net­ten weten te repro­du­ce­ren. Ech­ter ook stuk­ken tekst uit een roman zijn voor som­mi­ge veel­le­zers(?) geen pro­bleem. Zelf word ik daar onze­ker van. Waar­om lukt dit mij niet? Waar blijft al die tekst die ik gele­zen heb? Wan­neer ik op mijn stu­deer­ka­mer zit en mijn ogen over de boe­ken in de boe­ken­kast laat gaan, dan her­ken ik elke indi­vi­du­e­le kaft en weet in veel geval­len hoe het boek in mijn bezit is geko­men en wan­neer ik het gele­zen heb. Maar om ver­vol­gens een type­ren­de ali­nea uit een boek wat me erg dier­baar is op te roe­pen, dat  krijg ik niet voor elkaar. Dan moet ik het boek open­slaan en er door­heen bla­de­ren. Ver­vol­gens komen de woor­den lang­zaam terug. Niet eer­der.

En daar­om ben ik zo benieuwd naar wie onder de #50books lezers dit wel goed af gaat. Wie van jul­lie draagt enke­le boek­frag­men­ten met zich mee die haast als van­zelf beschik­baar zijn wan­neer je het tij­dens een gesprek of dis­cus­sie kunt gebrui­ken? Welk frag­men­ten zijn dat dan? En uit wel­ke boe­ken? Weet je ook waar­om dit zo'n blij­ven­de indruk op je heeft gemaakt? Laat het ons weten, ook al zal het mij nog onze­ker­der maken wan­neer velen onder jul­lie deze (in mijn ogen jaloers­ma­ken­de) gave heb­ben.

Vraag 15:
Wat is het boek­frag­ment dat je het meest (let­ter­lijk) is bij­ge­ble­ven?

vraag15

~ ~ ~

Klik hier voor vraag 14.

~ ~ ~

Het #50books ini­ti­a­tief is bij mij ont­staan naar aan­lei­ding van de 30song­schal­len­ges maar gaat anders inge­vuld wor­den. Elke week op zon­dag zal ik een nieu­we boek­vraag pos­ten die door ieder­een vrij mag wor­den inge­vuld. Alles is toe­ge­staan. Een foto, een recen­sie, een per­soon­lij­ke her­in­ne­ring, enzo­voorts. De beant­woor­ding van de vraag hoeft hele­maal niet op dezelf­de dag of bin­nen een week. Wan­neer je het blog klaar hebt, post het dan en plaats een link onder de betref­fen­de vraag, zodat ieder­een het kan vol­gen en bij je komt kij­ken.

Heb je zelf geen blogsite, dan kun je je blog naar mij stu­ren, en dan plaats ik het als gast­blog.

Dit jaar zal ik in totaal 50 vra­gen pos­ten, van­daar #50books.

Zelf doe ik natuur­lijk ook mee, en zal mijn eigen bij­dra­ge als apar­te blogs pos­ten en ook hier­on­der lin­ken.
Voel je vrij om idee­ën voor vra­gen naar me toe te stu­ren zodat ik er vol­doen­de op voor­raad heb om dit jaar door te komen. En wie weet is er zoveel enthou­si­as­me dat we vol­gend jaar gewoon door kun­nen gaan.

Wan­neer iemand een mooi logo kan ont­wer­pen dan zou dat ook heel erg gewaar­deerd wor­den. 

Je kunt me berei­ken via email peterpellenaars@me.com of op twit­ter @petepel.

Veel lees en schrijf­ple­zier.

~ ~ ~

0

Er zijn 27 reacties:

 1. 21/04/2013Jacob Jan schrijft:

  Wat een leu­ke vraag.

  Ik heb er een hele­boel. Stuk­ken zin­nen blij­ven in mijn hoofd han­gen. soms niet hele­maal pre­cies. Maar ik heb voor dit soort din­gen een beter geheu­gen dan voor alle­daag­se fei­ten.

  Ik heb daar zelf al een keer een blog over geschre­ven. Die staat hier:
  http://jacobjanvoerman.nl/hink-stap-sprong-3-quotes-and-more/

 2. 21/04/2013Heldinne schrijft:

  en mijn gênan­te ant­woord op vraag 15 van 50books: http://heldenreis.blogspot.nl/2013/04/wat-is-het-boekfragment-dat-je-het.html

 3. 21/04/2013Martijn schrijft:

  [...] Niet veel stuk­ken blij­ven lang in mijn hoofd [...] http://myworldmb.blogspot.nl/2013/04/50-books-vraag-15.html

 4. 21/04/2013Niek schrijft:

  Peter, je staat niet alleen. Ik was ook blij jouw citeer­pro­bleem te mogen lezen.
  http://niekheefteenboek.blogspot.nl/2013/04/50books-15-was-ik-maar-een-olifant.html

 5. 21/04/2013Ruud schrijft:

  Het staat. Hier: http://ruudketelaar.wordpress.com/2013/04/21/50boeken-deel-15-bijgebleven-citaat/

 6. 21/04/2013Novelle schrijft:

  http://schrijfscherven.blogspot.nl/2013/04/vraag-15-van-50booksvragen.html

 7. 21/04/2013Ali Molenaar schrijft:

  Mijn ant­woord op vraag 15 staat hier. http://alex39.blogspot.nl/2013/04/de-slagersmand-50books.html

 8. 21/04/2013Martha schrijft:

  Hier is mijn bij­dra­ge voor deze week. Leu­ke vraag, ik wil­de in mijn hoofd alle­maal boe­ken langs om te zien wat ik me kon her­in­ne­ren, maar deze sprong direct op de voor­grond :)

 9. 22/04/2013Anneke de Bundel schrijft:

  Een hele gerust­stel­ling te weten dat ik niet de eni­ge ben. Weet je nog wel, uit welk boek je hoofd­per­soon kwam?

 10. 22/04/2013Peter Pellenaars schrijft:

  Geluk­kig kom ik er op deze manier ach­ter dat ik in goed gezel­schap ver­keer :-)
  Helaas kan ik me hoe meer ik mijn best doe, steeds min­der her­in­ne­ren van dat boek. Ik moet er gewoon een tijd­je niet aan den­ken, dan komt het van­zelf terug.

 11. 22/04/2013Cin schrijft:

  Mis­schien moet ik mijn favo­rie­te cita­ten maar op muziek laten zet­ten http://cinvertelt.blogspot.nl/2013/04/50-books-vraag-15.html

 12. 23/04/2013Citeren uit proza | Dee'tjes schrijft:

  [...] zin­nen, maar ik kan er geen enke­le cite­ren. Ik her­ken heel erg wat Pete­pel zegt in de aan­loop van boe­ken vraag 15: welk boe­ken­frag­ment is je het mees­te bij­ge­ble­ven. [...]

 13. 23/04/2013Rianne schrijft:

  http://www.ikkeonline.nl/2013/04/50books-vraag-15/

 14. 23/04/2013Fokke schrijft:

  Ik weet bijna niks meer! 1 regel en 1 gedicht! http://foxxblok.blogspot.nl/2013/04/50books-vraag-15.html

 15. 25/04/2013Carel schrijft:

  de vra­gen 14 en 15 maar in een blogje beant­woord, er is wat ach­ter­stand weg te wer­ken. http://wp.me/p1T8Qr-GF

 16. 27/04/2013Ynke schrijft:

  De boe­ken of gedich­ten waar de voor mij mooi­ste zin­nen in staan, kan ik er zo bij pak­ken, maar uit het hoofd iets cite­ren? Nee. Het zou mooi zijn als je alle mooie zin­nen die je ooit ergens gele­zen hebt mak­ke­lijk voor de geest kan halen. Bepaal­de cita­ten vor­men wel vaak inspi­ra­tie voor mijn blogs.

 17. 28/04/2013Plien schrijft:

  En hier is weer mijn bij­dra­ge
  http://metmijnneusineenboek.wordpress.com/2013/04/28/50books-vraag-15/

 18. 28/04/2013#50books vraag 15 | Plien schrijft:

  [...] Vraag 15 Wat is het boek­frag­ment dat je het meest (let­ter­lijk) is bij­ge­ble­ven? [...]

 19. 28/04/2013Wat is het boekfragment dat je het meest (letterlijk) is bijgebleven? schrijft:

  [...] Deze blog is met terug­wer­ken­de kracht geplaatst #50books : Elke week op zon­dag word er een nieu­we boek­vraag gepost. Die door ieder­een vrij mag wor­den inge­vuld. Het is een ini­ti­a­tief van Peter [...]

 20. 28/04/2013Linda Kwakernaat schrijft:

  Vori­ge week waren we een week­end­je op stap.
  Met terug­wer­ken­de kracht, de vraag beant­woord
  http://www.linda-linea-recta.nl/persoonlijk/wat-is-het-boekfragment-dat-je-het-meest-letterlijk-is-bijgebleven/

 21. 4/05/2013Hendrik-Jan schrijft:

  Ik loop een beet­je ach­ter, maar kan daar­om extra lang genie­ten van de ande­re bij­dra­gen... Het frag­ment uit een roman dat mij het meest is bij­ge­ble­ven... http://www.hendrik-jandewit.nl/2013/05/kippenvel-50books/

 22. 5/05/2013#50books vraag 15: Wat was de vraag ook al weer? - Blog 2 schrijft:

  [...] Hij stelt iede­re week een vraag over een boek die je naar eigen inzicht mag beant­woor­den. De vijf­tien­de vraag deze keer was: Wat is het boek­frag­ment dat je het meest (let­ter­lijk) is [...]

 23. 5/05/2013Raymond schrijft:

  Favo­rie­te boek­frag­men­ten? Ehm. http://rsnijders.info/blog2/2013/05/05/50books-vraag-15-wat-was-de-vraag-ook-al-weer/

 24. 5/05/2013#50books – vraag 15 | Communicatie met zonder beperking schrijft:

  [...] nei­ging onder­druk­ken om alvast de com­men­ta­ren te lezen. Ik schaam­de me name­lijk een klein beet­je. Vraag 15 luidt [...]

 25. 5/05/2013Paul van der Werf schrijft:

  Cita­ten zijn niet mijn sterk­ste kant en ik was juist bezig daar een blog over te schrij­ven toen ik warem­pel gered werd door een citaat dat mij te bin­nen schoot. Ik ga straks nog nakij­ken of het klopt:
  http://www.paulvanderwerf.nl/metzonderbeperking/50books-vraag-15/

 26. 9/05/2013Sam schrijft:

  Na een oplei­ding Woord in het kunst­on­der­wijs heb ik heel wat frag­men­ten in mijn hoofd. Meest­al zijn het gedich­ten, vaak ook stuk­ken pro­za. Ze hel­pen het wach­ten aan­ge­na­mer maken. Ik koos twee keer voor een stuk van een gedicht.

  http://tistje.com/2013/04/21/50books-15-van-binnen-gekend/

 27. 18/02/2014#50books: Hasse Simonsdochter - Drspee schrijft:

  […] #50books is een ini­ti­a­tief van @petepel. Hij stelt iede­re week een vraag over een boek die je naar eigen inzicht mag beant­woor­den. Deze week vraag 15: Wat is het boek­frag­ment dat je het meest (let­ter­lijk) is bij­ge­ble­ven? […]

« | »