50books – jaar 2015 – vraag 49

Door Peter Pellenaars op 27/12/2015

Haast onge­merkt is er een jaar van boek­vra­gen voor­bij gegaan, en haast even onge­merkt blijkt dat ik één joker te veel heb inge­zet. Of kan het zijn dat dit jaar een week min­der telt dan de twee­ën­vijf­tig die er nor­maal in horen te zit­ten? Hoe dan ook, feit is dat ik op de laat­ste zon­dag van 2015 aan­ge­ko­men ben bij vraag 49 in plaats van de geplan­de vraag 50. Het is niet anders.

Wat wel gaat ver­an­de­ren is de plek waar jul­lie vol­gend jaar moe­ten zijn voor een nieu­we #50books vraag.

Vol­gens tra­di­tie wordt het stok­je name­lijk weer door­ge­ge­ven, en dit­maal is Hen­drik-Jan (zijn web­si­te is hier te vin­den, en op twit­ter kun je hem hier vol­gen) dege­ne die de taak op zich neemt om iede­re week met een boek­ge­re­la­teer­de vraag te komen. Wie Hen­drik-Jan kent weet dat het #50books ini­ti­a­tief in 2016 een goed onder­ko­men krijgt want lezen, boe­ken en lite­ra­tuur zijn onder­wer­pen waar hij zeer regel­ma­tig over blogt.

Bij deze wil ik Hen­drik-Jan alvast veel suc­ces wen­sen met het ver­zor­gen van de weke­lijk­se boe­ken­vraag en ik hoop dat jul­lie hem gaan over­la­den met reac­ties.

Maar voor het zover is nog een laat­ste vraag van mij. Het woord tra­di­tie is al geval­len dus laat ik er maar gebruik van maken om nog een ande­re tra­di­tie aan te halen, en wel die van de ein­de­jaars­lijst­jes.

Vraag 49:
Wat is jouw top-3 van mooi­ste boe­ken uit 2015?

Op deze laat­ste zon­dag van het jaar lijkt het me gepast om jul­lie de gele­gen­heid te geven een over­zicht te maken van de boe­ken uit 2015 die jul­lie het meest zijn bij­ge­ble­ven. Dus niet zozeer boe­ken die dit jaar zijn uit­ge­ko­men, maar de boe­ken die jul­lie gele­zen heb­ben. En je hoeft je niet te beper­ken tot lite­ra­tuur. Voel je vrij elk boek te noe­men dat op de een of ande­re manier er voor jou boven­uit steeg in ver­ge­lij­king met de rest van de boe­ken die je gele­zen hebt. Natuur­lijk is het des te leu­ker wan­neer je ook nog wat toe­lich­ting geeft waar­om het boek in je top-3 terecht is geko­men, maar voel je daar­toe niet ver­plicht.

Zoals altijd kijk ik weer uit naar jul­lie reac­ties.

top-3

~ ~ ~

Klik hier voor vraag 48.

Elke week op zon­dag zal ik een nieu­we boek­vraag pos­ten die door ieder­een vrij mag wor­den inge­vuld. Alles is toe­ge­staan. Een foto, een recen­sie, een per­soon­lij­ke her­in­ne­ring, enzo­voorts. De beant­woor­ding van de vraag hoeft hele­maal niet op dezelf­de dag of bin­nen een week. Wan­neer je het blog klaar hebt, post het dan en plaats een link onder de betref­fen­de vraag, zodat ieder­een het kan vol­gen en bij je komt kij­ken.

Klik hier voor alle #50books vra­gen in 2015.

Klik hier voor alle #50books vra­gen in 2014 (door Martha/DrsPee).

0

Er zijn 10 reacties:

 1. 27/12/2015perkamentus antiquarius schrijft:

  Kam­pi­oen ben ik! Mijn oud­ste tekst is van 2039 voor Chris­tus (http://perkamentus.blogspot.nl/2010/07/een-jaar-voor-aartsvader-abram.html). Bij mij staat ruim 4000 jaar aan boek­ge­schie­de­nis (in 275 ver­haal­tjes op mijn blog). Alles uit eigen col­lec­tie.

 2. 31/12/2015Peter Pellenaars schrijft:

  Gewel­dig voor je. Alleen zijn we hier niet met een wed­strijd bezig, dus wat mij betreft zijn we alle­maal kam­pi­oe­nen.

 3. 31/12/2015perkamentus antiquarius schrijft:

  Mijn reac­tie had dan ook betrek­king op vraag 12... En daar ben ik wel dege­lijk kam­pi­oen beste Peter ;))

 4. 27/12/2015Niek schrijft:

  Dit is 'm dan:
  http://niekheefteenboek.blogspot.nl/2015/12/50books-201549-topboeken-gelezen-in-2015.html

 5. 27/12/2015Ali schrijft:

  Mijn ant­woord op deze #50books vraag. En mag ik je heel har­te­lijk dan­ken voor een leuk jaar met leu­ke vra­gen?
  http://alimolenaar.nl/stukjes/mijn-boeken-top-3-van-2015–50books-vraag-49/

 6. 31/12/2015Peter Pellenaars schrijft:

  Dank je wel en graag gedaan. Jij bedankt voor het mee­doen aan #50books.

 7. 30/12/2015Carolien Geurtsen schrijft:

  ;-)

  Dat was leuk om te doen
  recal­ci­trant, as always, maar voor mij de eni­ge manier op dit moment althans 

  Er is één ding wat je zeker weet met een slecht geheu­gen, name­lijk dat je veel ver­geet. Voor de rest is alles wie­be­lig en rede­lijk onvoor­spel­baar, met regel­ma­tig een onwel­ko­me ver­ras­sing. Gis­te­ren had ik daar een gesprek­je over met mijn tan­te die Alz­hei­mer heeft, We zijn het hele­maal eens dat het een enor­me klo­te ziek­te is, en van­we­ge mijn eigen erva­rin­gen die mij als ik dat zou toe­staan enorm stom zou­den doen voe­len (en dat rela­tief vaak ook nog doen) kan ik met recht tegen haar zeg­gen: Je bent niet stom, je bent ver­geet­ach­tig. Zelf bind ik mijn sleu­tels aan mijn tas na de keer dat ik via het bal­kon van mijn buur­vrouw iet­wat risi­co­vol de over­steek gewaagd heb naar de mij­ne. Het was geluk­kig zomer en mijn deur los, dus dat ging ver­der goed. Laatst liep ik bijna een keer ‘even’naar de con­tai­ner om vuil­nis weg te gooi­en dat doe je nor­ma­li­ter niet met hand­tas, en dat ging dus nog maar nét goed – deur­knop al in hand.

  Lijst­jes maken heeft bij mij geen zin, of mis­schien eni­ge zin, want alleen als ik ze niet ver­geet

  http://caroliengeurtsen.nl/snob-en-andere-recalcitrante-2015-lijstjes-mijn-50books-bijdrage/

  Dank voor de sug­ges­tie Peter en hele fij­ne jaar­wis­se­ling – leuk om in 2016 wat af te spre­ken, mis­schien een live ruil een boek event – om boe­ken­kas­ten te legen – heb je blog erover nog niet gele­zen, alleen de eer­ste ali­nea ;-)

 8. 31/12/2015Peter Pellenaars schrijft:

  Mooie top-4 heb je ervan gemaakt (en ook Niek weet dat je bij mij alle kan­ten uit kunt en heeft zich aldus ook niet aan de limiet van 3 gehou­den)!
  Nor­maal ben ik niet zo van de lijst­jes, maar juist daar­om kan het zo af en toe wel eens.
  De sug­ges­tie om in 2016 wat af te spre­ken heb ik geno­teerd. We zul­len zien. Wat komt, dat komt ;-)
  Voor nu een vei­li­ge over­steek naar het nieu­we jaar gewenst! Dat 2016 mag bren­gen waar je hart vol van raakt.

 9. 30/12/2015Paul schrijft:

  Mijn niet echt ver­ras­sen­de top 3 ;-)
  http://www.paulvanderwerf.nl/metzonderbeperking/mijn-boeken-top-3–2015-50books-vraag-49/

 10. 3/01/2016Martha schrijft:

  Dan nog wel even hier neer­zet­ten! En Peter, bedankt voor het ver­zin­nen van al deze vra­gen het afge­lo­pen jaar! http://marthapelkman.nl/50books-vraag-49-mijn-top-3/

« | »