50books – Vraag 41

Door Peter Pellenaars op 20/10/2013

Vori­ge week won de Cana­de­se schrijf­ster Ali­ce Mun­ro (1931) de Nobel­prijs voor lite­ra­tuur. Het zal jul­lie als boek­lief­heb­ber hoogst­waar­schijn­lijk niet ont­gaan zijn. In de vele arti­ke­len die er naar aan­lei­ding van deze gebeur­te­nis ver­sche­nen viel op dat er wei­nig nega­tie­ve bericht­ge­ving tus­sen zat over de keu­ze van het Nobel­co­mi­té. Dat is wel eens anders gewee­st en geluk­kig bleef het gekib­bel dit jaar ach­ter­we­ge. Mocht er al iets ver­ve­lends te ver­mel­den zijn, dan was het de onge­luk­ki­ge omstan­dig­heid dat Mun­ro de laat­ste jaren flinkt suk­kelt met haar gezond­heid en daar­door niet in staat was de prijs zelf op te komen halen.

Laten we daar­om hier stil­staan bij wat mij wel opviel in de vele reac­ties die ik de afge­lo­pen dagen heb gele­zen. Eer­st een beken­te­nis: ik heb nog nooit iets van Ali­ce Mun­ro gele­zen. Ben ver­der ook niet echt bekend met haar werk. Inci­den­teel las ik wel eens een recen­sie over haar werk in de krant of op het inter­net. Het eni­ge wat me bij is geble­ven is het feit dat ze kor­te ver­ha­len schrijft. Dit aspect komt nadruk­ke­lijk terug in hoe het comi­té haar omschrijft:

The Nobel Pri­ze in Lite­ra­tu­re for 2013 is awar­ded to the Cana­di­an author Ali­ce Mun­ro
mas­ter of the con­tem­po­ra­ry short sto­ry”.

Eigen­lijk vind ik het vreemd, deze nadruk op het kor­te ver­haal. Ook dat ik zelf haar zo geclas­si­fi­ceerd heb. Als­of je van ande­re schrij­vers zegt dat zul­ke mooie lan­ge ver­ha­len schrij­ven. Er spreekt ook iets neer­bui­gends uit. Schijn­baar is een lang ver­haal de norm en is het kor­te ver­haal de afwij­king (ter­wijl op inter­net het kor­te blog de stan­daard is, en de zoge­naam­de 'longreads' de afwij­king zijn). Tref­fend is dit in een arti­kel van NRC onder woor­den gebracht:

Het geheim van Munro’s unie­ke schrij­ver­schap’, schreef NRC-boe­ken­re­dac­teur Els­be­th Etty in 2012 in een recen­sie van Munro’s veer­tien­de en tevens laat­ste bun­del Lief leven, ‘is dat ze in een paar stre­ken een com­ple­te roman­plot met uit­waai­e­ren­de ver­haal­lij­nen neer­zet die vele decen­nia beslaat.’

De kunst van het kor­te ver­haal is dus dat het een roman (lang ver­haal) in min­der woor­den moet weten neer te zet­ten. Less is more to the extre­me! Zelf heeft Mun­ro aan­ge­ge­ven dat de omschrij­ving van haar werk als zijn­de 'novels in mini­a­tu­re' iets is waar zij het niet met eens is. In een oud inter­view met The Atlan­tic (2001) ver­telt ze hoe ze door aller­lei omstan­dig­he­den zeker in het begin van haar schrijf­loop­baan niet altijd de gele­gen­heid had om veel tijd ach­ter­een onge­stoord te kun­nen wer­ken. Niet dat zij aldus wegens tijd­ge­brek voor het kor­te ver­haal koos. Eigen­lijk wil­de ze vroe­ger wel dege­lijk romans (de norm) schrij­ven, maar het luk­te niet. Ze ont­wik­kel­de een eigen vorm:

So why do I like to wri­te short sto­ries? Well, I cer­tain­ly didn't intend to. I was going to wri­te a novel. And still! I still come up with ide­as for novels. And I even start novels. But some­thing hap­pens to them. They break up. I look at what I real­ly want to do with the mate­ri­al, and it never turns out to be a novel.

Zelf ziet Mun­ro haar kor­te ver­ha­len niet zozeer als gecom­pri­meer­de romans, maar als een com­pleet ander gen­re. En waar­om ook niet? Anders zou­den we net zo goed van romans kun­nen zeg­gen dat het uit­ge­spon­nen kor­te ver­ha­len zijn. Dat zou een lang ver­haal tekort doen.

Wat vin­den jul­lie? Zijn kor­te ver­ha­len meer dan slechts een inge­kor­te roman die door een luie schrij­ver niet ver­der is uit­ge­werkt? Of mogen ze niet ver­ge­le­ken wor­den met romans omdat ze hun eigen regels heb­ben die uniek zijn en niet toe­ge­past kun­nen wor­den op het schrij­ven van een lan­ger ver­haal? Moet je ze daar­om als lezer dan ook anders bena­de­ren om te voor­ko­men dat je ze met een soort van teleur­stel­ling hal­ver­we­ge opzij legt omdat ze niet gaven wat je ervan ver­wacht had. Omdat je dacht snel even een boek­je 'weg te wer­ken'? Want het is ook nog eens zo dat het kor­te ver­haal veel min­der popu­lair is dan de roman. Mis­schien wel omdat we er met de ver­keer­de ogen naar kij­ken. Dat we ze met de ver­keer­de instel­ling lezen.

Laten we daar­om de gele­gen­heid van de Nobel­prijs voor Ali­ce Mun­ro aan­grij­pen om haar werk eens aan­dach­tig te gaan lezen en het kor­te ver­haal een nieu­we kans te geven. Klik hier voor vijf ver­ha­len die onli­ne te lezen zijn. Doen jul­lie mee?

Vraag 41:
Is het kor­te ver­haal meer of min­der dan een inge­kor­te roman?

vraag41

~ ~ ~

Klik hier voor vraag 40.

~ ~ ~

Het #50books ini­ti­a­tief is bij mij ont­staan naar aan­lei­ding van de 30song­schal­len­ges maar gaat anders inge­vuld wor­den. Elke week op zon­dag zal ik een nieu­we boek­vraag pos­ten die door ieder­een vrij mag wor­den inge­vuld. Alles is toe­ge­staan. Een foto, een recen­sie, een per­soon­lij­ke her­in­ne­ring, enzo­voorts. De beant­woor­ding van de vraag hoeft hele­maal niet op dezelf­de dag of bin­nen een week. Wan­neer je het blog klaar hebt, post het dan en plaats een link onder de betref­fen­de vraag, zodat ieder­een het kan vol­gen en bij je komt kij­ken.

Heb je zelf geen blogsite, dan kun je je blog naar mij stu­ren, en dan plaats ik het als gast­blog.

Dit jaar zal ik in totaal 50 vra­gen pos­ten, van­daar #50books.

Zelf doe ik natuur­lijk ook mee, en zal mijn eigen bij­dra­ge als apar­te blogs pos­ten en ook hier­on­der lin­ken.
Voel je vrij om idee­ën voor vra­gen naar me toe te stu­ren zodat ik er vol­doen­de op voor­raad heb om dit jaar door te komen. En wie weet is er zoveel enthou­si­as­me dat we vol­gend jaar gewoon door kun­nen gaan.

Wan­neer iemand een mooi logo kan ont­wer­pen dan zou dat ook heel erg gewaar­deerd wor­den. 

Je kunt me berei­ken via email peterpellenaars@me.com of op twit­ter @petepel.

Veel lees en schrijf­ple­zier.

~ ~ ~

Toen op 20 oktober

Rat­ten­van­ger in moder­ne tij­den – ofte­wel na Ice­Sa­ve komt DSB – 20 okto­ber 2009

Daar waar sprook­jes en rea­li­teit in elkaar over­lo­pen, ein­digt het vaak zel­den met 'en ze leef­den nog lang en geluk­kig'.

0

Er zijn 12 reacties:

 1. 20/10/2013Martijn schrijft:

  Kort en krach­tig:

  http://myworldmb.blogspot.nl/2013/10/50-books-vraag-41.html

 2. 20/10/2013Anna schrijft:

  Ver­ras­sen­de vraag! Ove­ri­gens ken ik haar werk, meer nog ik heb wer­ken van haar in mijn boe­ken­kast staan. Tesa­men met nog ande­re novel­les dus mijn ant­woord fil­ter je er zo wel uit. Nog een fij­ne zon­dag!

 3. 20/10/2013Carel schrijft:

  Ik ben een man van wei­nig woor­den http://wp.me/p1T8Qr-T7

 4. 20/10/2013Ruud schrijft:

  Mijn Ant­woord 41 Staat. Hier: http://www.ruudketelaar.nl/2013/10/20/50boeken-week-41-kort-verhaal/

 5. 20/10/2013Korte verhalen – #50books | De wereld van Hendrik-Jan schrijft:

  […] is het ant­woord op vraag 41 van het blog­pro­ject #50books van Pete­pel. Bekijk mijn ande­re bij­dra­ges voor dit bij­zon­de­re […]

 6. 20/10/2013Hendrik-Jan schrijft:

  Tuur­lijk niet, een kort ver­haal is een kort ver­haal. Maar dat neemt niet weg dat ik zo gek ben op ver­ha­len. Mis­schien hou ik er wel meer van dan romans... Ze lezen snel weg en type­ren de per­so­na­ges zo tref­fend. http://www.hendrik-jandewit.nl/2013/10/korte-verhalen-50books/

 7. 20/10/2013Liesbeth schrijft:

  Kor­te ver­ha­len? Nee, daar ben ik te onge­dul­dig voor. Maar wie weet ver­an­dert dat nog!
  http://bit.ly/1eBExE2

 8. 20/10/2013Heldinne schrijft:

  meer!
  http://heldenreis.nl/2013/10/is-het-korte-verhaal-meer-of-minder-dan-een-ingekorte-roman.html

 9. 20/10/2013Martha schrijft:

  Ja en nee: http://www.drspee.nl/50books-korte-verhaal/

 10. 20/10/2013Debbie Peteri schrijft:

  Het kor­te ver­haal rocks! 

  http://debbiepeteri.nl/50books-vraag-41/

 11. 31/10/2013Niek schrijft:

  Niet zo heel veel reac­ties op deze vraag. Wel­licht dat ande­ren er net zo van in de war raak­te als ik: http://niekheefteenboek.blogspot.nl/2013/10/50books-41-een-eigen-genre.html

 12. 1/12/2013Fokke schrijft:

  Een kort ver­haal is meer dan een inge­kor­te roman. http://foxxblok.blogspot.nl/2013/12/50books-vraag-41.html

« | »