Peter Pellenaars

vrijetijdsblogger

Tag: Walter van den Berg

50books – jaar 2015 – vraag 41

by Peter Pellenaars

Deze week kan ik het kort hou­den. Alle ach­ter­grond­in­for­ma­tie bij de vraag van deze week staat in het film­pje dat nu volgt. Speel het svp eerst af voor­dat je ver­der leest:

Een nieu­we uit­ge­ve­rij dus. Die van plan is een aan­tal zaken wat anders te gaan aan­pak­ken dan wat tot nu toe de gewoon­te is. Dat ze auteurs meer wil­len gaan beta­len, daar sta ik hele­maal ach­ter en juich ik van har­te toe. Maar ook dat ze het ebook voort­aan mee­le­ve­ren bij de aan­koop van een boek vind ik een pri­ma idee. Lees ver­der...

Icarus – Russell Andrews

by Peter Pellenaars

Op het weblog van Wal­ter van den Berg las ik zijn lees­ver­slag (geen recen­sie zoals hij zelf bena­drukt) van Rab­bit, Run door John Updi­ke. Het is lang gele­den dat ik een boek van Updi­ke heb gele­zen (mis­schien wel voor het laatst op de mid­del­ba­re school) maar ik kreeg met­een de nei­ging om dit boek te bestel­len. Toch is dat niet de reden waar­om ik hier naar de blog­post ver­wijs. Mij gaat het van­daag om zijn afslui­ten­de ali­nea: Lees ver­der...

Cyclische mishandelaar

by Peter Pellenaars

Nadat ik 'Van dode man­nen win je niet' door Wal­ter van den Berg voor de twee­de maal adem­loos in één ruk had uit­ge­le­zen, moest ik den­ken aan een boek over de aan­trek­kings­kracht van fou­te man­nen. Dat stond ergens in de boe­ken­kast van mijn vrien­din. Toen ik het gevon­den had (de titel is 'Het mon­ster­ver­bond' en het is geschre­ven door Caro­lien Rood­voets) bleef ik eerst een tijd­je in gedach­ten ver­zon­ken waar­om ze dit boek eigen­lijk ooit had aan­ge­schaft alvo­rens ik door­bla­der­de naar de inhouds­op­ga­ve. Daar vond ik onder hoofd­stuk 6 wat ik zocht: Doc­tor Jeky­ll en Mis­ter Hyde: de geweld­da­di­ge man. Lees ver­der...