Iets met of bij z'n kaak

by Peter Pellenaars

Op kan­toor ver­tel­de ik over een sci­en­ce-fic­ti­on film die ik onlangs had gezien. Aliens heb­ben onze maan ver­nie­tigd waar­door alles uit even­wicht is geraakt. Daar­na volgt er een inva­sie door deze aliens maar uit­ein­de­lijk weet de mens­heid als over­win­naar uit die oor­log te komen. Nu maken we ons op voor ver­trek naar een nieu­we pla­neet.
Mooi, zei een col­le­ga die dol is op sci­en­ce-fic­ti­on maar dan voor­al in boek­vorm.
De hoofd­rol werd gespeeld door Tom Crui­se, zei ik.
Hè gad­ver­dam­me. Mijn col­le­ga weer.
Onver­stoor­baar ging ik ver­der. Tom Crui­se is een soort van tech­neut die dro­nes moet repa­re­ren.
Weet je, ik kan niet meer naar die Tom Crui­se kij­ken.
De dro­nes bescher­men machi­nes tegen aliens die onze pla­neet pro­be­ren over te nemen.
Hij doet iets met of bij z'n kaak en als je daar een­maal op gaat let­ten dan gaat dat ont­zet­tend irri­te­ren en kun je je niet meer con­cen­tre­ren op de film.
Op een dag ont­dekt Tom Crui­se dat er een kloon van hem bestaat.
Ik heb ook pas een film gezien waar iemand z'n eigen kloon tegen­komt.
Ze raken in gevecht en even is het niet dui­de­lijk wie van de twee de ech­te Tom Crui­se is.
Als­of je dat kunt zeg­gen van kloons. Maar het gebeur­de ook in de film waar ik het over heb.
En dat was zon­der Tom Crui­se?
Jaze­ker. Ik kijk geen films met Tom Crui­se. Ik kan die man niet meer zien.
Bij de film die ik zag weet Tom Crui­se heel slim te infil­tre­ren bij de aliens via z'n kloon nadat hij heeft ont­dekt dat de rea­li­teit anders is dan dat hem altijd is ver­teld.
Bij de film die ik zag gaan de kloons dood. Ze hou­den het maar zo'n drie jaar vol. Dan staat de vol­gen­de kloon op. Die weet van niets en begint weer van voor af aan.
Lek­ker depri­me­rend.
Nee, van een film met Tom Crui­se wordt je vro­lijk. Zoveel geld ver­die­nen en dan ook nog eens de kerk van die maf­ke­tel Ron Hub­bard steu­nen. Over depri­me­rend gespro­ken. En daar werk jij aan mee door zijn films te kij­ken en zo de kas te spek­ken. Ik dacht dat jij ver­stan­di­ger was. Lees ver­der...