The more you look

03/5/2017
Deze blog­post is deel 17 van 17 in de reeks Read-a-long: Zen and the Art of Motor­cy­cle Main­tenan­ce

Het arti­kel op De Cor­res­pon­dent over life­log­gen waar ik het gis­ter over had begint met een ver­wij­zing naar een stu­die uit 1951. In One Boy's Day werd een poging gedaan om één dag uit het leven van een jon­gen vast te leg­gen. Het resul­taat was een boek van vijf­hon­derd pagina's dik en er had­den acht onder­zoe­kers aan gewerkt. Tegen­woor­dig, zo is de con­sta­te­ring die volgt, heb­ben we daar een app voor die het­zelf­de doet. Op de ach­ter­grond. Auto­ma­tisch.

Lees ver­der...

0
Geen reacties

Ontdekkingsreis door het onbekende

11/27/2016
Deze blog­post is deel 16 van 17 in de reeks Read-a-long: Zen and the Art of Motor­cy­cle Main­tenan­ce

[p.109–114]

Een kort hoofd­stuk van­daag. Slechts zes blad­zij­des. Het begint met een beschrij­ving hoe de motor­rij­ders hun weg ver­vol­gen via de Yel­low­sto­ne Val­ley door de staat Mon­t­ana. Onder­weg zien ze een gedenk­te­ken voor de ont­dek­kings­rei­zi­gers Lewis en Clark die begin 19de eeuw een expe­di­tie onder­na­men om over het land van oost naar west te trek­ken, de zoge­naam­de North­west Pas­sa­ge. Na een uit­een­zet­ting over deduc­tie en induc­tie, twee vor­men van argu­men­ta­tie­tech­nie­ken om op een logische manier een hië­rar­chisch opge­bouwd sys­teem te door­gron­den, ein­digt het hoofd­stuk met een bijna-bot­sing. Een tege­moet komen­de vracht­wa­gen heeft moei­lijk­he­den om terug te komen op de ande­re rij­baan na een inhaal­ma­noeu­vre en weet de motor van de ik-per­soon op het nip­per­tje te ont­wij­ken.

Lees ver­der...

0
Geen reacties

De klassieke schoonheid van een goed functionerend systeem

11/6/2016
Deze blog­post is deel 15 van 17 in de reeks Read-a-long: Zen and the Art of Motor­cy­cle Main­tenan­ce
factory_timelapse

[Klik op het plaat­je om de time-lap­se video op de site van video­hi­ve te bekij­ken.]

[p.97–108]

Mijn eer­ste levens­ja­ren heb ik door­ge­bracht op een bouw­plaats en ik geloof dat het mij op een bepaal­de manier heeft gevormd. Niet dat ik een ware Bob de Bou­wer ben gewor­den. Ver­re van. Geef me een hamer en spij­ker en ik geef je al snel de opdracht om mij naar de dichts­bij­zijn­de eer­ste hulp post te bren­gen. Nee, waar ik op doel is iets heel anders.

Lees ver­der...

0
2 reacties

The terror! The terror!

10/21/2016
Deze blog­post is deel 14 van 17 in de reeks Read-a-long: Zen and the Art of Motor­cy­cle Main­tenan­ce
theterror

[p.83–96]

It took me more than a week to dedu­ce from the evi­den­ce around me that eve­ry­thing befo­re my waking up was a dream and eve­ry­thing after­ward was rea­li­ty.
[p.93, Zen]

Het is bijna Hal­lo­ween en over­al zie ik lijst­jes ver­schij­nen van de beste hor­ror­films of -ver­ha­len. Ondanks dat ik een rede­lij­ke maca­be­re fan­ta­sie heb (zie bij­voor­beeld mijn reeks ver­ha­len met de serie­moor­de­naar Eric in de hoofd­rol) ben ik niet zo'n bijs­ter gro­te fan van dit gen­re. Zolang het flink over the top is met veel bloed en afge­hak­te lede­ma­ten, dan gaat het nog wel. Ergens lukt het me om afstand te blij­ven hou­den en mezelf te zien als een kij­ker of lezer. Dat gaat me veel min­der mak­ke­lijk af zodra het psy­cho­lo­gisch wordt. Ver­ha­len of films waar­bij het niet meer dui­de­lijk is of een per­soon droomt of waakt krui­pen bij mij onder de huid en raak ik niet snel kwijt. Dat is voor mij ech­te hor­ror.

Lees ver­der...

0
Geen reacties

Careful with that knife, Phaedrus!

10/16/2016
Deze blog­post is deel 13 van 17 in de reeks Read-a-long: Zen and the Art of Motor­cy­cle Main­tenan­ce
knives

[p.71–82]

And in the fog the­re appe­ars an inti­ma­ti­on of a figu­re. It dis­ap­pe­ars when I look at it direct­ly, but then reap­pe­ars in the cor­ner of my visi­on when I turn my glan­ce.
[p.71, Zen]

Het vori­ge hoofd­stuk ein­dig­de met een visi­oen van de ik-per­soon. Hij ont­waart een geest die hij tot z'n schrik her­kent als Phaed­rus: 'Evil spi­rit. Insa­ne. From a world wit­hout life or dea­th.'

Lees ver­der...

0
3 reacties

Es ist der Vater mit seinem Kind

10/7/2016
Deze blog­post is deel 12 van 17 in de reeks Read-a-long: Zen and the Art of Motor­cy­cle Main­tenan­ce
robertpirsigenzoon

Robert Pir­sig en Chris – 1968

[p.63–71]

Een col­le­ga in de VS heeft een aan­tal dagen vakan­tie en doet daar ver­slag van op facebook. Het is niet dat ik haar op de voet volg, maar van­och­tend zag ik een bericht­je dat ze kof­fie had gedron­ken bij de Chau­tau­qua Dining Hall in Boul­der. Ik moest met­een aan Robert Pir­sig den­ken en aan zijn boek Zen and the Art of Motor­cy­cle Main­tenan­ce. En daar­na aan mijn blogs­erie die ik erover begon­nen was waar­bij de Chau­tau­qua al de revue was gepas­seerd. Tot mijn ver­ba­zing zag ik dat de laat­ste blog­post van novem­ber vorig jaar dateer­de. Daar­na niets meer. Ter­wijl ik toch echt van plan was gewee­st er heel regel­ma­tig in te blij­ven lezen en erover te blog­gen was ik voor­als­nog niet ver­der geko­men dan blad­zij­de 63. Sha­me on me!

Lees ver­der...

0
2 reacties

Naar hetzelfde kijken wil niet zeggen dat je hetzelfde ziet

11/19/2015
Deze blog­post is deel 11 van 17 in de reeks Read-a-long: Zen and the Art of Motor­cy­cle Main­tenan­ce

[p.57–63]

Nadat ik enke­le jaren bij Phi­lips werk­zaam was kocht ik in de per­so­neels­win­kel mijn eer­ste vol­waar­di­ge per­so­nal com­pu­ter. De NMS 9100 met amber­kleu­rig scherm en van die gro­te slap­pe flop­pies. Het zal in '87 of '88 zijn gewee­st, en voor het appa­raat moest ik een ver­mo­gen neer­tel­len. Dat weer­hield me er niet van om al snel na aan­koop het ding open te schroe­ven omdat ik wat geheu­gen­uit­brei­ding wil­de plaat­sen en een extra lezer voor flop­pies. Dan kon ik ten­min­ste van de ene naar de ande­re flop­py kopi­ë­ren.

Lees ver­der...

0
2 reacties