Menu

Peter Pellenaars

vrijetijdsblogger

Literair bloggen

Ter­wijl het tumult over zwar­te piet alles en ieder­een doet bezig­hou­den, breek ik mezelf het hoofd hoe en of ik hier ook nog eens aan­dacht aan moet beste­den. Ik besluit er mis­schien later op terug te komen. Wan­neer de erg­ste storm is gaan lig­gen. Het lijkt me beter om met een boek op de bank te krui­pen. Wie weet haal ik daar wat inspi­ra­tie van­daan voor een nieu­we blog­post. Niet veel later lees ik: Lees ver­der...

Meer werk

Eigen­lijk had ik gis­ter een ande­re blog­post moe­ten ople­ve­ren dan wat er nu staat. Maar ik wist dat ik het de dagen ervoor druk zou heb­ben op kan­toor dus had ik wij­se­lijk beslo­ten om het boek 'Marie' van Chris­top­he Veke­man over te slaan voor de blog­ger­slees­club 'Een per­fec­te dag voor lite­ra­tuur'. Dat wil niet zeg­gen dat ik er geen spijt van heb. Wan­neer ik zo de ver­schil­len­de recen­sies lees die de ande­re blog­gers van de lees­club geplaatst heb­ben, dan zou ik mij uiter­ma­te ver­maakt heb­ben met het lezen van dit boek. Helaas. Inmid­dels heb ik wel de vol­gen­de titel op de lijst gele­zen. En zon­der ver­der iets te ver­klap­pen durf ik hier al te zeg­gen dat 'Van dode man­nen win je niet' door Wal­ter van den Berg een goe­de keus is geweest. Ik kan niet wach­ten tot­dat het 30 okto­ber is en ik mijn lees­er­va­ring kan pos­ten. Lees ver­der...