Menu

Peter Pellenaars

vrijetijdsblogger

Watermethodeman

Een col­le­ga hielp het mij her­in­ne­ren. In zijn beter­schaps­mail­tje aan mijn adres ver­wees hij naar een boek van John Irving dat ik lan­ge tijd gele­den gele­zen had:
De water­me­tho­de­man.

Och, wat had ik gegrie­zeld bij de beschrij­vin­gen van de bezoek­jes door hoofd­per­soon Fred Trum­per aan zijn uro­loog. Door­dat hij geze­gend was met een 'kron­ke­lig uri­ne­ka­naal' zat 's och­tends meest­al zijn 'appa­raat' hele­maal dicht­ge­kleefd. Dat bezorg­de hem ver­vol­gens hel­se pij­nen bij de 'eer­ste plas' van de dag. En ook het neu­ken viel hem zwaar. In de woor­den van Fred: Lees ver­der...