Bandbreedte met anorexia

03/10/2017

Op mijn todo-lijst­je staat het bestel­len van een inter­ne­t­aan­slui­ting voor op ons nieu­we adres. Wat ik al uit­ge­zocht had is dat we niet zoveel te kie­zen heb­ben. Er ligt een adsl lijn­tje en de band­breed­te is slechts 7 Mbit/s. Uit­brei­ding naar kabel of glas­ve­zel is onbe­taal­baar om als par­ti­cu­lier uit te laten voe­ren.

Lees ver­der...

0
Geen reacties

Men in white

03/6/2017

Dit­maal was het niet de brand­weer die uit­ge­rukt was om een oefe­ning te hou­den in ons leeg­staan­de huis, maar had­den man­nen in wit­te pak­ken de oprit geblok­keerd met gele lin­ten. Een plaats delict? Nee, geluk­kig niet. Het betrof hier mede­wer­kers van het bedrijf dat de asbe­st dak­pan­nen gaat ver­wij­de­ren.

Lees ver­der...

0
Geen reacties

Een echt wespennest

02/24/2017

Dat we een vier­tal kip­pen aan­ge­bo­den kre­gen tij­dens de sleu­tel­over­dracht was natuur­lijk een aan­ge­na­me ver­ras­sing (mits je kip­pen leuk vindt ten­min­ste). Inmid­dels zijn ze al hele­maal gewend aan alle bezig­he­den op het erf die gepaard gaan met de ver­bou­wing van huis en schuur. Zozeer zelfs dat we al ver­schei­de­ne eitjes heb­ben gevon­den.

Lees ver­der...

0
Geen reacties

House on the hill

02/23/2017

Op papier zag het er voor­af erg mooi uit. En nog steeds zijn we erg blij met het ont­werp van de tuin zoals we dat samen in goed over­leg met de tuin­ar­chi­tect heb­ben opge­steld. Nu het rooi­en, snoei­en en grond­werk voor het groot­ste deel ach­ter de rug is begin­nen de con­tour­en van de nieu­we tuin lang­zaam vorm te krij­gen.

Lees ver­der...

0
Geen reacties

Open huis

02/20/2017

Het was een mooi voor­uit­zicht dat ons geschetst werd door de aan­ne­mer. Als wij gedu­ren­de het week­end flink zou­den door­wer­ken aan het ont­man­te­len van de bad­ka­mer en boven­dien de hou­ten vloe­ren uit twee kamers wis­ten te ver­wij­de­ren, dan kon hij zich deze week gaan rich­ten op opbouw- in plaats van afbraak­werk. Ten­slot­te was op don­der­dag­mid­dag de fun­de­ring gelegd voor de uit­bouw van onze slaap­ka­mer en ser­re.

Lees ver­der...

0
2 reacties

Ze doen 't!

02/18/2017

We kre­gen ze er gra­tis bij. Maar we wis­ten niet of ze het wel deden. Ze kre­gen het voor­deel van de twij­fel. Want natuur­lijk kijk je een gege­ven kip niet in de sna­vel.

Van­och­tend werd ons ver­trou­wen beloond. De eer­ste eitjes lagen pan­klaar op ons te wach­ten!

Lees ver­der...

1
Geen reacties

Waar rook is was gelukkig geen vuur

02/13/2017

De hove­nier die bij ons nieu­we huis bezig is met orde in de tuin te schep­pen (en een hoop troep eruit) schijnt ook lid te zijn van de vrij­wil­li­ge brand­weer. Dat hoor­den wij vori­ge week. En blijk­baar is het voor hen erg moei­lijk om aan geschik­te loca­ties te komen waar zij kun­nen oefe­nen. Daar­om de vraag of zij ons leeg­staan­de huis een keer­tje moch­ten gebrui­ken nu de ver­bou­wing toch nog moet begin­nen.

Lees ver­der...

0
2 reacties