Een poging tot begrijpen wat onbegrijpelijk is

by Peter Pellenaars

Van alle sym­bo­len van geweld en ver­dor­ven­heid waar­mee de geschie­de­nis van de Twee­de Wereld­oor­log is bezaaid, is dat van de con­cen­tra­tie­kam­pen mis­schien wel het meest ont­luis­te­rend.
[p.107, Het woes­te con­ti­nent, Kei­th Lowe]

Momen­teel lees ik Het woes­te con­ti­nent – Euro­pa in de nasleep van de Twee­de Wereld­oor­log door Kei­th Lowe. In dit boek wordt stil­ge­staan bij de cha­o­ti­sche peri­o­de die volg­de op de Twee­de Wereld­oor­log. Menig­een heeft een tè roos­kleu­rig beeld van dit tijd­vak die vaak wor­den gezien als de jaren waar­in Euro­pa de han­den uit de mou­wen stak nadat Hit­ler was ver­sla­gen en men begon aan de weder­op­bouw van alles wat door de nazi's en het oor­logs­ge­weld was ver­nie­tigd. Maar zoals altijd zit de rea­li­teit inge­wik­kel­der in elkaar. Lees ver­der...