Menu

Peter Pellenaars

vrijetijdsblogger

De jongen in de gestreepte pyjama (John Boyne) – The Movie

Alweer ruim een jaar gele­den las ik het boek 'De jon­gen in de gestreep­te pya­ma' van John Boy­ne. Na lezing wor­stel­de ik met de vraag in hoe­ver­re je de strek­king van het ver­haal kunt begrij­pen indien je niet op de hoog­te bent van de gru­we­len begaan tegen de Joden in de Twee­de Wereld­oor­log. De gebeur­te­nis­sen wor­den name­lijk beschre­ven van­uit het per­spec­tief van de 9-jari­ge Bru­no.
Als zoon van de kamp­com­man­dant in Auschwitz leeft hij pal naast het ver­nie­ti­gings­kamp zon­der te besef­fen wat zich daar afspeelt. Ik schreef daar een blog over en nam me voor ook de film te bekij­ken om te zien of die (in mijn ogen) het­zelf­de euvel heeft. Lees ver­der...

De jongen in de gestreepte pyjama (John Boyne)

Van­daag las ik een uit­spraak van Joe Biden (vice-pre­si­dent naast Bar­rack Oba­ma). Het schijnt dat hij het vol­gen­de ooit heeft gezegd: “We heb­ben ons laten aflei­den van het wer­ke­lij­ke gevaar, dat per schip, per vlieg­tuig of in een rug­zak het land bin­nen­komt.” Het was een waar­schu­wing die hij uit­sprak als voor­zit­ter van het Foreign Rela­ti­ons Com­mit­tee, en was gericht tegen Geor­ge W. Bush. Niet bij­zon­der opval­lend en niet bij­zon­der drei­gend. Tot­dat we de timing erbij betrek­ken. Hij zei dit name­lijk op 10 sep­tem­ber 2001. En plot­se­ling krijgt de uit­spraak meer lading, omdat we alle­maal weten wat er een dag later gebeur­de. Zon­der deze ken­nis is het een waar­schu­wing zoals zove­len. Is het moge­lijk dat je zo’n zin kunt lezen ter­wijl je pro­beert de gebeur­te­nis van een dag later er niet bij te betrek­ken? Dat lijkt me moei­lijk. Lees ver­der...