Menu

Peter Pellenaars

vrijetijdsblogger

Geef toe aan een ander boek

Deze blog­post is deel 3 van 3 in de reeks Het pro­ject Kos­in­ski

Dit jaar ben ik van plan om veel, zo niet alles te lezen wat Jer­zy Kos­in­ski geschre­ven heeft. Daar gaat veel tijd in zit­ten. En mezelf ken­nen­de weet ik dat er een moment gaat komen waar­op ik wel eens iets anders wil gaan lezen. Met het risi­co dat dit ini­ti­a­tief voor­tij­dig in de kiem gesmoord wordt. Het plan is dus om van elke twee weken er maxi­maal een­tje aan Jer­zy Kos­in­ski te wij­den. Dan blijft er ook ruim­te over voor ande­re lec­tuur. Lees ver­der...

Het project Kosinski – vervolg

Deze blog­post is deel 2 van 3 in de reeks Het pro­ject Kos­in­ski

Om ervoor te zor­gen dat ik ook daad­wer­ke­lijk aan het leven en werk van Jer­zy Kos­in­ski ga begin­nen heb ik me het vol­gen­de voor­ge­no­men: om de ande­re week lees ik lite­ra­tuur over en door Kos­in­ski en de ove­ri­ge weken niet.

Ik heb deze strik­te inde­ling nodig om de juis­te con­cen­tra­tie te kun­nen opbren­gen. Nu heb ik de garan­tie dat de sta­pel onge­le­zen boe­ken toch aan de beurt komt en tege­lij­ker­tijd geeft het rust te weten dat Kos­in­ski niet par­does in een hoek ver­dwijnt om ver­ge­ten wor­den mocht ik plots gegre­pen wor­den door een ande­re schrij­ver. Lees ver­der...

Het project Kosinski

Deze blog­post is deel 1 van 3 in de reeks Het pro­ject Kos­in­ski

Begin 2015 stond er een rij­tje boe­ken op mijn bureau waar­van ik het voor­ne­men had om ze alle­maal te lezen voor­dat het jaar ten ein­de was. Het waren er vijf­tien. Eind decem­ber maak­te ik de balans op en con­sta­teer­de dat ik in totaal vier­en­der­tig boe­ken had gele­zen. Maar van het rij­tje boe­ken dat in janu­a­ri op mijn bureau stond had ik er slechts vier gele­zen. Lees ver­der...

Kapper

Van­och­tend was het weer eens tijd om een bezoek­je aan de kap­per te bren­gen. Inmid­dels heb ik na vele omzwer­vin­gen en meer en min­der goe­de erva­rin­gen een vast adres gevon­den in de bin­nen­stad van Arn­hem. Niet echt om de hoek (de Turk­se kap­per annex gezichts­mas­seur als­ook nek­wer­vel­kra­ker in ons buurt­win­kel­cen­trum zou eer­der voor de hand lig­gen, maar daar mag ik niet meer naar toe; nee, ik mag niet kla­gen...) maar wel betrouw­baar. Fijn is ook dat, ondanks dat ze pas om 9:00 uur open­gaan, je er toch al een kwar­tier­tje eer­der naar bin­nen kunt. Met een kop­je kof­fie en de krant is het dan aan­ge­naam wach­ten in de weten­schap dat je bin­nen­kort als eer­ste gehol­pen gaat wor­den. Aldus liep ik deze och­tend rond half negen over het plein voor de Eus­e­bi­us kerk rich­ting de kap­sa­lon. Inmid­dels was de mist wat meer opge­trok­ken zodat ik de kerk nu wel op de foto kreeg, iets wat me eer­der van­af de Nel­son Man­de­la brug niet zou zijn gelukt want daar hing een ste­vi­ge nevel boven de Rijn die het uit­zicht op de stad geheel ont­nam. Lees ver­der...

Communisme, sex en leugens – Maria Genova

In een zoveel­ste poging om hier ver­slag te doen van mijn lees­er­va­rin­gen, deze keer aan­dacht voor het boek ‘Com­mu­nis­me, sex en leu­gens’ van Maria Geno­va.
Het is haar eer­ste boek en ver­scheen in maart 2007.

Het kans­lo­ze aspect betreft hier natuur­lijk mijn gere­geld tot maxi­ma­le stil­stand val­len­de lees­pe­ri­o­des. Weken die voor­bij vlie­gen van­we­ge aller­han­de pro­ject­werk­zaam­he­den en die geen enke­le ruim­te bie­den om daar­naast nog van een goed boek te kun­nen genie­ten. Of, heel soms, enke­le dagen van rela­tie­ve rust waar­in dan ein­de­lijk een boek van begin tot eind kan wor­den uit­ge­le­zen, maar waar­na dan weer niet de tijd geno­men kan wor­den om er ver­slag van te doen. Dus, bij voor­baat kans­loos in die zin dat het mis­schien weer een een­ma­li­ge opris­ping is om van­daag een lees­er­va­ring te wil­len delen. Lees ver­der...