Peter Pellenaars

vrijetijdsblogger

Tag: Jeroen Brouwers

Datumloze dagen – Jeroen Brouwers

by Peter Pellenaars

Als een reeks datum­lo­ze dagen. Zo voel­den de voor­bije twee weken aan. Geen dic­ta­tuur van de agen­da met dead­lines, miles­to­nes en deli­ver­a­bles.
Daar­voor in de plaats elke och­tend een sta­pel beschik­ba­re uren die naar wil­le­keur inge­vuld moch­ten wor­den. Met voor­na­me­lijk lezen, blog­gen, inter­net­ten, film kij­ken, lui­e­ren, fami­lie bezoe­ken, maar natuur­lijk helaas ook klei­ne klus­jes kla­ren en het niet te ver­mij­den en o zo nood­za­ke­lij­ke bood­schap­pen doen. Ach­ter­af beke­ken best wel vol­le dagen, ech­ter met de vrij­heid om ze zelf vorm te geven, en er net zo mak­ke­lijk van af te wij­ken en een ander dag­pro­gram te kie­zen. Het is me goed beval­len. Voor­al het lezen en blog­gen. Of ik dat de komen­de tijd kan vast­hou­den zal nog een pro­bleem wor­den. Lees ver­der...

Geestelijke dekmantels

by Peter Pellenaars

De St. Lucia school in Mier­lo-Hout was een voor­ma­lig non­nen­kloos­ter en meis­jes­school. Tegen de tijd dat ik rijp was voor de kleu­ter­school, we spre­ken hier over het jaar 1967, waren de klas­lo­ka­len inmid­dels al open­ge­steld voor kin­der­tjes van bei­der­lei kun­ne. Zodoen­de betrad ik een gebied, waar zeker de eer­ste jaren van mijn ver­blijf aldaar, de non­nen alom­te­gen­woor­dig waren.
Zacht rui­send bewo­gen deze hei­li­ge maag­den in hun een­vou­di­ge jur­ken zich wel­haast zwe­vend door het immer fris geboen­de gan­gen­stel­sel. Ze kwa­men en gin­gen door deu­ren die voor ons, nor­ma­le ster­ve­lin­gen, vaak ver­bo­den toe­gang waren. Slechts een gedeel­te van het immen­se gebouw was vrij­ge­maakt om leer­plich­ti­ge jon­ge­lin­gen te kun­nen ont­van­gen en vor­men.
In die mys­te­ri­eu­ze sfeer bracht ik mijn eer­ste school­ja­ren door. En deed zelfs mijn eer­ste com­mu­nie. Ik was een voor­beel­dig leer­ling en goed bezig een hei­lig boon­tje te wor­den. Lees ver­der...