Menu

Peter Pellenaars

vrijetijdsblogger

Een nieuwe poging

Deze blog­post is deel 3 van 3 in de reeks Read-a-long: S.

Vogel­tje, wat klim je hoog schreef ik zater­dag. Zomaar een blogje tus­sen­door over een boom­kle­ver die ik plots zag van­uit mijn stu­deer­ka­mer. Van­daag las ik:

Together they watch a tree cree­per ascend the trunk of an aspen, cur­ling round and round in a helix. "The­re is much com­fort and strenght," Sten­falk muses, "to be found in bir­ds."
[p.165, Ship of The­seus, V.M. Stra­ka] Lees ver­der...

50books – Vraag 46

Deze blog­post is deel 2 van 3 in de reeks Read-a-long: S.

Momen­teel ben ik hele­maal in de ban van een boek waar één van de ver­haal­lij­nen zich in de kant­lijn van het geschre­ve­ne afspeelt. De roman Ship of The­seus geschre­ven door V.M. Stra­ka (de vraag is of boek en schrij­ver ooit heb­ben bestaan) wordt name­lijk gele­verd vol­ge­propt met brief­jes, ansicht­kaar­ten, ser­vetjes met aan­te­ke­nin­gen en wat nog meer. En ver­der staan op wer­ke­lijk elke pagi­na opmer­kin­gen in de mar­ges. Veel­al reac­ties op de tekst van Stra­ka, maar ook reac­ties op de reac­ties zelf. Want ze zijn door twee per­so­nen geschre­ven. Een man en vrouw waar­van ik (onder­tus­sen ben ik ergens tot blad­zij­de 150 gevor­derd) niet echt weet wie ze zijn en wat hun bedoe­lin­gen zijn. Lees ver­der...

Zie ginds komt de boot van Theseus

Deze blog­post is deel 1 van 3 in de reeks Read-a-long: S.

Van­we­ge mijn lui­heid was ik weer van voor af aan begon­nen met Lost. Omdat ik in het twee­de sei­zoen aan­ge­ko­men met wat vra­gen zat, ging ik op zoek naar aan­wij­zin­gen op inter­net. Per toe­val kwam ik bij de vol­gen­de tea­sers terecht voor iets com­pleet anders, maar wel uit de koker van J.J. Abrams, dus dat 'per toe­val' moet natuur­lijk met een kor­rel­tje zout geno­men wor­den: Lees ver­der...