Harry Mulisch eventjes dood

by Peter Pellenaars

Laten we even zijn wedu­we om com­men­taar vra­gen.
Wel­ke van die twee vrou­wen?
Huh?
Hoe­zo Huh?
Nou gewoon. Ik zeg dat we z’n wedu­we moe­ten bel­len, en jij begint over wel­ke van de twee.

Oh dat bedoel je. Hij woont, ik cor­ri­geer, woon­de dan wel samen met Kit­ty Saal, maar offi­ci­eel was hij nog steeds getrouwd met een ande­re vrouw. Ene Sjoerd­je nog­wat. Hmm. Laten we maar niet te moei­lijk doen en naar z’n huis­adres bel­len. Dan mer­ken we wel wel­ke van de twee vrou­wen oppakt. Goed idee. Bel jij, of bel ik? Bel jij maar. OK. … Hal­lo?

Ja ook Hal­lo. Met Het Boe­ken­pro­gram­ma op de Radio. We zijn op zoek naar de wedu­we van Har­ry Mulisch.
Die woont hier niet.
Oh ja, ik weet wat u bedoeld. De wedu­we van de heer Mulisch was natuur­lijk zijn offi­ci­ë­le vrouw, en die woont hoogst­waar­schijn­lijk niet op dit adres. Geeft u mij dan maar even zijn, ja hoe noem je dat, ex-vrien­din?
Die woont hier ook niet.
Waar woont die dan? Of laat maar. Geeft u maar het num­mer van zijn offi­ci­ë­le vrouw. Dan bel­len we die wel. Dat is ten­slot­te zijn ech­te wedu­we.
Dat num­mer geef ik niet over de radio.
Logisch, dan zet­ten we nu even een muziek­je op en dan kunt u vei­lig het num­mer geven. Met wie heb­ben we trou­wens het genoe­gen te spre­ken?
Met Har­ry Mulisch. Lees ver­der...