Peter Pellenaars

vrijetijdsblogger

Tag: Hans Hogenkamp

Dwaalwegen

by Peter Pellenaars

Een roman sti­mu­leert ons inter­pre­ta­tie­ver­mo­gen, maar sti­mu­leert ook onze geest om te gaan dwa­len.
[p.294, Wat we zien als we lezen, Peter Men­dels­und]

Klopt.

Zo las ik gis­ter:

"Accor­ding to Chek­hov," Tama­ru said, rising from his chair, "once a gun appe­ars in a sto­ry, it has to be fired."
"Mea­ning what?"
Tama­ru stood facing Aoma­me direct­ly. He was only an inch or two tal­ler than she was. "Mea­ning, don't bring unne­ces­sa­ry props into a sto­ry. If a pistol appe­ars, it has to be fired at some point. Chek­hov liked to wri­te sto­ries that did away with all use­less orna­men­ta­ti­on."
Aoma­me straigh­te­n­ed the slee­ves of her dress and slung her bag over her shoul­der. "And that wories you – if a pistol comes on the sce­ne, it's sure to be fired at some point."
"In Chekhov's view, yes."
[p.407, 1q84, Haruki Mura­kami] Lees ver­der...

Mindfuck in de donkere kamer van de Noor

by Peter Pellenaars

Pro­lo­gen staan vaak bui­ten de struc­tuur van de roman, of horen dat in ieder geval te staan, anders had­den ze immers gewoon hoofd­stuk 1 moe­ten heten.
[p.13, Schrij­ven is schrap­pen, Hans Hogen­kamp]

De pro­loog van Alles hier­voor, een fas­ci­ne­ren­de debuut­ro­man door Andreé Plat­teel vond ik ijzer­sterk. Het is mys­te­ri­eus, de span­ning wordt al flink opge­bouwd en het taal­ge­bruik is van een poë­ti­sche schoon­heid. Wie is die per­soon 'de Noor' waar­voor de ik-per­soon (Jona­than) hele­maal naar Mod­der­gat afreist, en de die we later leren ken­nen als iemand die een over­wel­di­gen­de invloed op Jona­than zal heb­ben? De laat­ste ali­nea ein­digt ook nog eens met een cliff­han­ger van jewel­ste. Ik kon niet wach­ten om met­een ver­der te lezen en had spijt als haren op mijn hoofd dat ik er in begon­nen was bij het ont­bijt voor­dat ik naar mijn werk moest. Lees ver­der...