Peter Pellenaars

vrijetijdsblogger

Tag: Gustave Doré

Don Quichot – de vernuftige taalnazi

by Peter Pellenaars

Deze blog­post is deel 14 van 14 in de reeks Read-a-long: Don Qui­chot

Eer­ste deel – twaalf­de hoofd­stuk

Over wat een gei­ten­hoe­der aan Don Qui­cho­te en het gezel­schap ver­tel­de

Toen ik aan dit leespro­ject van Don Qui­chot begon was ik in het bezit van een uit­ga­ve uit het jaar 1989 met een ver­ta­ling door J.W.F Weru­meus Buning en C.F.A. van Dam date­rend uit 1941. Inmid­dels heb ik een meer recen­te­re ver­ta­ling op de kop getikt, en wel die van Bar­ber van de Pol uit 1997. Iede­re keer als ik een hoofd­stuk lees doe ik dat eerst in de ver­ta­ling door Bar­ber van de Pol en daar­na pak ik de oude­re ver­ta­ling erbij die ik gebruik voor de illu­stra­ties en cita­ten in mijn blog­post. Lees ver­der...

Een avondje tussen de geitenhoeders

by Peter Pellenaars

Deze blog­post is deel 13 van 14 in de reeks Read-a-long: Don Qui­chot

[Illu­stra­tie: Gusta­ve Doré]

Eer­ste deel – elf­de hoofd­stuk

Over het­geen Don Qui­chot beleef­de met zeke­re gei­ten­hoe­ders

Nu ik gis­ter de draad weer opge­pikt heb van mijn blogs­erie over Zen and the Art of Motor­cy­cle Main­tenan­ce, eens zien of ik van­daag het­zelf­de kan doen met Don Qui­chot. In juni heb­ben we onze hel­den ach­ter­ge­la­ten bij het kam­pe­ment van enke­le gei­ten­hoe­ders waar zij de nacht in het open veld gaan door­bren­gen. Aan­van­ke­lijk zeer tegen de zin van San­cho. Als blijkt dat de gei­ten­hoe­ders een voor­tref­fe­lijk en voor­al over­vloe­dig maal heb­ben klaar­ge­maakt slaat de stem­ming ech­ter al snel om. Er wordt sinds tij­den goed gege­ten en zeker niet min­der gedron­ken. Lees ver­der...

Werelden van verschil

by Peter Pellenaars

Deze blog­post is deel 12 van 14 in de reeks Read-a-long: Don Qui­chot

[Afbeel­ding: Gusta­ve Doré]

Eer­ste deel – tien­de hoofd­stuk

Over de aar­di­ge gesprek­ken, gevoerd tus­sen Don Qui­chot en San­cho Pan­za, zijn schild­knaap

Nu het gevecht met de schild­knaap van de rei­zen­de dames in het voor­deel van Don Qui­chot is geëin­digd trekt het duo weer ver­der. Is San­cho Pan­za voor­al­eerst geïn­te­res­seerd of deze over­win­ning voor hem een eiland heeft opge­le­verd, al snel is hij meer nieuws­gie­rig naar een won­der­baar­lijk bal­sem waar Don Qui­chot aan refe­reert. Het zou in staat zijn de meest ver­schrik­ke­lij­ke ver­won­din­gen te kun­nen gene­zen. Lees ver­der...

De beste hand van varkensvlees pekelen

by Peter Pellenaars

Deze blog­post is deel 11 van 14 in de reeks Read-a-long: Don Qui­chot

[Afbeel­ding: Gusta­ve Doré]

Eer­ste deel – Negen­de hoofd­stuk

Waar­in een ein­de komt aan de ver­vaar­lij­ke strijd tus­sen de kloe­ke Bis­ka­jer en de dap­pe­re held van de Man­cha

Een hoofd­stuk dat zomaar ein­digt met de mede­de­ling dat de auteur helaas niet weet hoe het ver­der gaat, want hij heeft de ver­ha­len over Don Qui­chot uit de twee­de hand en in dit geval ont­breekt er een gedeel­te. Ik vond het vori­ge week een ver­ras­sen­de wen­ding en was benieuwd hoe Cer­van­tes hier ver­der invul­ling aan zou geven. Wel­nu, eigen­lijk heel sim­pel. Lees ver­der...

Over teleurstellende windmolens en een verrassende wending ter compensatie

by Peter Pellenaars

Deze blog­post is deel 10 van 14 in de reeks Read-a-long: Don Qui­chot

Eer­ste deel – Acht­ste hoofd­stuk:

Over het goe­de for­tuin dat de dap­pe­re Don Qui­chot beleef­de in het schrik­ke­lijk en nooit gedroomd avon­tuur van de wind­mo­lens, bene­vens ande­re gebeur­te­nis­sen, heug­lij­ke gedach­te­nis waar­dig

Vraag een wil­le­keu­rig iemand iets over Don Qui­chot te ver­tel­len en groot is de kans dat men begint over zijn gevecht tegen de wind­mo­lens. Mij zou het ook zo ver­gaan zijn. Ik keek daar­om met meer dan nor­ma­le belang­stel­ling uit naar deze pas­sa­ge. In hoofd­stuk acht was het zover en ik ging er eens goed voor zit­ten. Lees ver­der...

Een dichtgemetselde boekenkamer mag niet baten

by Peter Pellenaars

Deze blog­post is deel 9 van 14 in de reeks Read-a-long: Don Qui­chot

Eer­ste deel – Zeven­de hoofd­stuk:

Gaan­de over de twee­de tocht van de voor­tref­fe­lij­ke rid­der Don Qui­chot van de Man­cha

Het zou wat zijn. Dat je op een och­tend wak­ker wordt en er na een tijd­je ach­ter komt dat de kamer waar al je boe­ken staan er niet meer is. Ver­dwe­nen. Als­of ze nooit bestaan heeft. Lees ver­der...

Als hij maar geen dolende ridder wordt, ze schoppen hem misschien half dood

by Peter Pellenaars

Deze blog­post is deel 8 van 14 in de reeks Read-a-long: Don Qui­chot

Eer­ste deel – Zes­de hoofd­stuk:

Ver­ha­len­de het ver­ma­ke­lijk en omstan­dig onder­zoek, dat de pas­toor en de bar­bier in de boe­ke­rij van de geest­rij­ke rid­der onder­na­men

De vol­gen­de dag is het opnieuw cri­sis­be­raad ten hui­ze van Don Qui­chot. Nu onze dolen­de rid­der weer op het vei­li­ge nest is terug­ge­keerd en voor­lo­pig het bed moet hou­den om enigs­zins te her­stel­len van de afran­se­ling door de ezel­drij­ver besluit het klei­ne gezel­schap zijn bibli­o­theek aan een nader onder­zoek te onder­wer­pen. Lees ver­der...