Menu

Peter Pellenaars

vrijetijdsblogger

Kantoorburgerlijke ongehoorzaamheid

Van­och­tend vroeg zag ik op kan­toor een col­le­ga van de faci­li­tai­re dienst bezig om pen­nen­bak­jes onder de bureau's op onze afde­ling te mon­te­ren. Ik vroeg hoe het met hem ging. Naar omstan­dig­he­den goed, kreeg ik als ant­woord. Hij was sinds kort weer aan het werk. Op the­ra­peu­ti­sche basis. Lees ver­der...

Verandering van auto doet krassen

Op mijn vrije woens­dag kreeg ik een tele­foon­tje. Op het dis­play ver­scheen een mij onbe­kend 06 num­mer. Aan de lijn iemand die vroeg of hij con­tact had met opkoop­ser­vi­ce boerderij.nl in Bem­mel. Het bleek een col­le­ga van mijn werk te zijn die wat mate­ri­aal in de aan­bie­ding had. Ze weten me inmid­dels goed te vin­den. Lees ver­der...

Uitdaging op de werkvloer

Niet alleen pri­vé, ook op het werk zit ik mid­den in de ver­bou­wings­werk­zaam­he­den. Dit heeft te maken dat we het gebouw met twee bedrij­ven delen. Het ande­re bedrijf is onlangs door Emer­son ver­kocht en is inmid­dels ver­huisd naar een ande­re loca­tie. Hun plaats wordt nu inge­no­men door een ander Emer­son bedrijf. Maar daar komt heel wat bij kij­ken. Lees ver­der...