Menu

Peter Pellenaars

vrijetijdsblogger

Toeval in de maak

Het was pas tij­dens het beluis­te­ren van het lied 'The Maker' door Daniel Lanois dat ik de con­nec­ties zag. Ach­ter­over­ge­leund aan mijn bureau bekeek ik een live ses­sie van dit num­mer op You­tu­be waar­in Lanois aan­geeft hoe­veel arties­ten dit num­mer al heb­ben uit­ge­voerd. Ook gaat hij in op de ont­staans­ge­schie­de­nis. Het was tij­dens een ver­blijf in Dublin, waar hij zich­zelf weer­spie­geld zag in het diep­zwar­te water van de Lif­fey dat hij de inspi­ra­tie vond voor het schrij­ven er van. Ik vroeg me af of hij­zelf in de afge­lo­pen tijd aan 'The Maker' had moe­ten den­ken. Niet de song, maar meer in de zin van 'de schep­per' of, dich­ter bij huis, de chi­rur­gen die hem gehol­pen heb­ben na zijn motor­on­ge­luk van enke­le maan­den gele­den. Lees ver­der...