Menu

Peter Pellenaars

vrijetijdsblogger

You need to love something first

Het leek wel wat op een ech­te vakan­tie­dag, van­daag. Nadat de stra­ten­ma­kers van­och­tend klaar waren met het door­leg­gen van een stuk ter­ras ach­ter de schuur kon de poort dicht. Er werd geen (gepland) bezoek meer ver­wacht. Een half uur­tje heb ik nog wat hout staan klo­ven maar het was eigen­lijk niet te doen bij een tem­pe­ra­tuur die zoet­jes­aan boven de der­tig gra­den was geste­gen. Lees ver­der...

De helft van de helft

Ik schreef dan wel 'Mis­schien blijft er zelfs wat tijd vrij om te lezen. Komt er ook nog te wei­nig van.', toch valt dat alles­zins mee. Ja, het bij­blij­ven met De Groe­ne Amster­dam­mer gaat me nog niet hele­maal goed af, maar stie­kem heb ik al meer dan 200 blad­zij­des gele­zen in Ima­ji­ca van Cli­ve Bar­ker. Inmid­dels ben ik erach­ter geko­men dat het geen eer­ste deel van een ande­re tri­lo­gie is zoals ik onlangs abu­sie­ve­lijk ver­meld­de (en ik heb dat net­jes aan­ge­past). Wel is het een rede­lijk dik boek dat daar­om ook vaak uit­ge­ge­ven wordt in twee los­se delen: Book 1 – The Fifth Domi­ni­on en Book 2 – The Recon­ci­li­a­ti­on. Lees ver­der...

De verkeerde trilogie

The Gre­at and Secret Show. Het eer­ste en eni­ge boek van Cli­ve Bar­ker dat ik ooit las. Ik heb het nog steeds. Net als de atlas.

Omdat ik het boek las tij­dens een vakan­tie die in meer­de­re opzich­ten nog­al gedenk­waar­dig was ben ik het zicht op de clou van het ver­haal gelei­de­lijk ver­lo­ren. Ver­schil­len­de keren ben ik daar­om van plan geweest om het nog eens opnieuw te lezen. Maar ergens durf­de ik het niet aan. Bang mis­schien dat er samen met het ver­haal ook een hoop her­in­ne­rin­gen naar boven zou­den komen die me te veel zou­den aflei­den. Lees ver­der...

16 jaar na GC

Nobo­dy can sepa­ra­te us.”
“I wish that was true.”
[The gre­at and secret show, blz. 687/688 – Cli­ve Bar­ker]

Ander­hal­ve week later ston­den we opnieuw aan de rand van de Grand Can­y­on. Dit­maal aan de zuid­kant. Ik zon­der­de me iets af van ons groep­je. Het was nog vroeg in de och­tend en er hing een lich­te nevel in de can­y­on. Daar­door viel er niet veel te zien. Zeker niet de over­kant. Lees ver­der...