Songbird makes a man cry

by Peter Pellenaars

Eer­der deze avond zag ik de docu­men­tai­re serie Clas­sic Albums over Rumours van de band Fleet­woord Mac. Tij­dens de stu­dio opna­mes had zowat elk band­lid ste­vi­ge pri­vé pro­ble­men. Best wel onhan­dig als je beseft dat de groep bestond uit vijf leden, waar­van twee stel­len in onmin leef­den. Bei­de rela­ties waren bezig uit elkaar te val­len, en het ove­ri­ge lid, drum­mer Mick Fleet­wood, had ont­dekt dat zijn vrouw vreemd­ging met zijn bes­te vriend. Voor een peri­o­de van vele maan­den zaten ze elke dag meer dan veer­tien uur op elkaars lip. En het bracht het bes­te werk naar boven.
De lief­de voor muziek hielp hen door deze zwa­re tijd. Eén van hen con­clu­deer­de in de docu­men­tai­re dat ze er pas jaren later ach­ter kwa­men dat alle num­mers over elkaars pro­ble­men gin­gen. Indrin­gend vond ik de beken­te­nis van bas­sist John McVie. Hij ver­tel­de, over­dui­de­lijk nog steeds met een brok in zijn keel, dat hij stee­vast moest hui­len bij het num­mer 'Song­bird'. Geschre­ven, gespeeld en gezon­gen door zijn toen­ma­li­ge vrouw Chris­ti­ne. Lees ver­der...