Voor wie dit leest

by Peter Pellenaars

Alles wat ik schrijf is waar
Maar
Alles wat ik schrijf is niet waar
Is dat raar?

Waar is dat ik schrijf

Vroe­ger loog ik
Nu blog ik
Meer
Dan dat ik loog

Feit is dat ik gestopt ben met het in hok­jes stop­pen van mijn blogs. Weg met het voor­voeg­sel IkBlog of Ver­haal­Blog om de scheids­lijn aan te geven tus­sen beleefd en ver­zon­nen. Ik laat het voort­aan aan de lezer over om uit te maken wat waar is en wat niet.
Elke gelij­ke­nis met bestaan­de per­so­nen of bele­ve­nis­sen is in the eye of the behol­der.
Ik ga op zoek naar woor­den die kun­nen ver­tel­len wat er in mijn hoofd zit. In mijn hoofd zit­ten beel­den. Geen woor­den. Die ver­za­mel ik erbij wan­neer het beeld­ver­haal klaar is om ver­teld te wor­den. Wan­neer ik het wil gaan delen.
Die woor­den zijn neu­traal. Maar ik ben dege­ne die ze selec­teert en rang­schikt. En er daar­door bete­ke­nis aan geef. Lees ver­der...