The more you look

03/5/2017
Deze blog­post is deel 17 van 17 in de reeks Read-a-long: Zen and the Art of Motor­cy­cle Main­tenan­ce

Het arti­kel op De Cor­res­pon­dent over life­log­gen waar ik het gis­ter over had begint met een ver­wij­zing naar een stu­die uit 1951. In One Boy's Day werd een poging gedaan om één dag uit het leven van een jon­gen vast te leg­gen. Het resul­taat was een boek van vijf­hon­derd pagina's dik en er had­den acht onder­zoe­kers aan gewerkt. Tegen­woor­dig, zo is de con­sta­te­ring die volgt, heb­ben we daar een app voor die het­zelf­de doet. Op de ach­ter­grond. Auto­ma­tisch.

Lees ver­der...

0
Geen reacties

Iedere dag lifeloggen

03/4/2017

Van­och­tend schrok ik niet wak­ker van de wek­ker. Ergens tegen acht uur open­de ik mijn ogen en zag dat het bijna acht uur was. Daar schrok ik van. Want de wek­ker was niet gegaan.

Lich­te­lijk in paniek (waar­om?) sprong ik uit bed. In de bad­ka­mer kwam ik enigs­zins tot rust. Het was geen door­de­week­se werk­dag. Dus ik hoef­de me niet te haas­ten om nog een beet­je op tijd op kan­toor te ver­schij­nen.

Lees ver­der...

0
Geen reacties