Archived posts in ' "Persoonlijk"

Back home

Bandbreedte met anorexia

03/10/2017

Op mijn todo-lijst­je staat het bestel­len van een inter­ne­t­aan­slui­ting voor op ons nieu­we adres. Wat ik al uit­ge­zocht had is dat we niet zoveel te kie­zen heb­ben. Er ligt een adsl lijn­tje en de band­breed­te is slechts 7 Mbit/s. Uit­brei­ding naar kabel of glas­ve­zel is onbe­taal­baar om als par­ti­cu­lier uit te laten voe­ren.

Lees ver­der...

0
Geen reacties

Uit het leven van een blogger

03/9/2017

Eer­der deze week werd ik bena­derd door een mede­werk­ster van dag­blad Trouw. Ze had een ver­zoek of ik beschik­baar was voor een kort tele­fo­nisch inter­view met betrek­king tot een ach­ter­grond­ar­ti­kel over de vraag waar­om men­sen ervoor kie­zen vege­ta­ri­ër te wor­den.

Lees ver­der...

0
2 reacties

Creatief met bureaucratie

03/8/2017

Dis­clai­mer: Alle over­een­kom­sten met de men in whi­te berus­ten op toe­val.

De Pool­se col­le­ga nam het woord en begon aan een ver­haal over regel­ge­ving in zijn geboor­te­land. We zaten in een tra­di­ti­o­neel Roe­meens res­tau­rant in het cen­trum van Cluj waar we in afwach­ting van het voor­ge­recht een admi­ni­stra­tief pro­bleem met de plaat­se­lij­ke Kamer van Koop­han­del bespra­ken. Dat bracht onze tafel­ge­noot ertoe om te ver­tel­len hoe cre­a­tief zijn land­ge­no­ten in dit soort situ­a­ties zou­den han­de­len.

Lees ver­der...

0
Geen reacties

Men in white

03/6/2017

Dit­maal was het niet de brand­weer die uit­ge­rukt was om een oefe­ning te hou­den in ons leeg­staan­de huis, maar had­den man­nen in wit­te pak­ken de oprit geblok­keerd met gele lin­ten. Een plaats delict? Nee, geluk­kig niet. Het betrof hier mede­wer­kers van het bedrijf dat de asbe­st dak­pan­nen gaat ver­wij­de­ren.

Lees ver­der...

0
Geen reacties

Iedere dag lifeloggen

03/4/2017

Van­och­tend schrok ik niet wak­ker van de wek­ker. Ergens tegen acht uur open­de ik mijn ogen en zag dat het bijna acht uur was. Daar schrok ik van. Want de wek­ker was niet gegaan.

Lich­te­lijk in paniek (waar­om?) sprong ik uit bed. In de bad­ka­mer kwam ik enigs­zins tot rust. Het was geen door­de­week­se werk­dag. Dus ik hoef­de me niet te haas­ten om nog een beet­je op tijd op kan­toor te ver­schij­nen.

Lees ver­der...

0
Geen reacties

Een echt wespennest

02/24/2017

Dat we een vier­tal kip­pen aan­ge­bo­den kre­gen tij­dens de sleu­tel­over­dracht was natuur­lijk een aan­ge­na­me ver­ras­sing (mits je kip­pen leuk vindt ten­min­ste). Inmid­dels zijn ze al hele­maal gewend aan alle bezig­he­den op het erf die gepaard gaan met de ver­bou­wing van huis en schuur. Zozeer zelfs dat we al ver­schei­de­ne eitjes heb­ben gevon­den.

Lees ver­der...

0
Geen reacties

House on the hill

02/23/2017

Op papier zag het er voor­af erg mooi uit. En nog steeds zijn we erg blij met het ont­werp van de tuin zoals we dat samen in goed over­leg met de tuin­ar­chi­tect heb­ben opge­steld. Nu het rooi­en, snoei­en en grond­werk voor het groot­ste deel ach­ter de rug is begin­nen de con­tour­en van de nieu­we tuin lang­zaam vorm te krij­gen.

Lees ver­der...

0
Geen reacties