#50books

Alle vragen in 2015:

Vraag 49: Wat is jouw top-3 van mooi­ste boe­ken uit 2015?
Plaats hier je bij­dra­ge.

Vraag 48: Merk je ver­schil in wat (en hoe) je leest tij­dens deze ‘don­ke­re dagen’ aan het eind van het jaar?
Plaats hier je bij­dra­ge.

Vraag 47: Welk boek (of boe­ken) heb­ben jul­lie dit jaar in je schoen gevon­den of cadeau gege­ven?
Plaats hier je bij­dra­ge.

Vraag 46: Ben jij iemand die mak­ke­lijk boe­ken weg­doet of ben je meer een (obses­sie­ve) ver­za­me­laar?
Plaats hier je bij­dra­ge.

Vraag 45: Wat denk jij, wordt het tijd dat de grens tus­sen lite­ra­tuur en gen­re-lec­tuur ein­de­lijk eens geslecht wordt? Of zijn het twee onver­e­nig­ba­re werel­den die op z’n best af en toe leen­tje­buur bij elkaar kun­nen spe­len?
Plaats hier je bij­dra­ge.

Vraag 44: Was jij vroe­ger ook ver­zot op strip­ver­ha­len, en lees je ze tegen­woor­dig nog steeds?
Plaats hier je bij­dra­ge.

Vraag 43: Wel­ke vier Vlaam­se boe­ken heb jij in de laat­ste vier jaar gele­zen? En voor de Vlaam­se lezers van dit blog moet de vraag natuur­lijk zijn wel­ke vier Neder­land­se boe­ken jij in de laat­ste vier jaar hebt gele­zen.
Plaats hier je bij­dra­ge.

Vraag 42: Zijn jul­lie bekend met Neder­land leest, en zo ja, wat vin­den jul­lie ervan?
Plaats hier je bij­dra­ge.

Vraag 41: Zou jij (mede-)oprichter van een nieu­we uit­ge­ve­rij wil­len wor­den?
Plaats hier je bij­dra­ge.

Vraag 40: Lees jij nog wel eens een brief­ro­man of brie­ven­bun­del, en denk jij ook dat dit gen­re bin­nen­kort ver­dwe­nen is?
Plaats hier je bij­dra­ge.

Vraag 39: Weet jij van elk boek in je ver­za­me­ling waar je het gekocht hebt of van wie je het hebt gekre­gen?
Plaats hier je bij­dra­ge.

Vraag 38: Lees jij wel eens boek opnieuw, en zo ja, waar­om doe je dat? En zo nee, waar­om niet?
Plaats hier je bij­dra­ge.

Vraag 37: Lees jij his­to­rische romans, en zo ja wat zijn dan een aan­tal van jouw favo­rie­te titels en/of schrij­vers?
Plaats hier je bij­dra­ge.

Vraag 36: Welk kook­boek gericht op een spe­ci­fie­ke doel­groep heb jij in huis (gehad) waar je veel gebruik van hebt gemaakt?
Plaats hier je bij­dra­ge.

Vraag 35: Wel­ke boe­ken heb jij gele­zen (of ken je) waar­in 9/11 een (hoofd)rol speelt?
Plaats hier je bij­dra­ge.

Vraag 34: Hoe zou jij het vin­den wan­neer het boek van jouw favo­rie­te auteur niet (com­pleet) door haar/hem zelf is geschre­ven?
Plaats hier je bij­dra­ge.

Vraag 33: Heeft een ano­niem boek over­le­vings­kan­sen?
Plaats hier je bij­dra­ge.

Vraag 32: Welk lite­rair reis­boek is jouw ‘all-time’ favo­riet?
Plaats hier je bij­dra­ge.

Vraag 31: Welk ‘ver­be­ter-jezelf’ boek heb jij onlangs (of ooit) gele­zen wat je waar­de­vol­le inzich­ten gaf en je ook nog eens daad­wer­ke­lijk in bewe­ging bracht om zaken te ver­an­de­ren?
Plaats hier je bij­dra­ge.

Vraag 30: Welk(e) boek(en) ken jij waar­in het weer een pro­mi­nen­te rol speelt?
Plaats hier je bij­dra­ge.

Vraag 29: Wel­ke (lite­rai­re) thril­ler mogen we deze zomer zeker niet over­slaan?
Plaats hier je bij­dra­ge

Vraag 28: In hoe­ver­re is het belang­rijk voor jou dat je een hoofd­per­soon kunt visu­a­li­se­ren op basis van de aan­wij­zin­gen in de tekst?
Plaats hier je bij­dra­ge.

Vraag 27: Welk boek las je onlangs en wil je ieder­een afra­den ook te lezen?
Plaats hier je bij­dra­ge.

Vraag 26: Hoe valt het ver­koop­suc­ces van Vijf­tig tin­ten grijs te ver­kla­ren?
Plaats hier je bij­dra­ge.

Vraag 25: Wat vin­den jul­lie van het con­cept dat je pas ach­ter­af hoeft te beta­len voor een boek?
Plaats hier je bij­dra­ge.

Vraag 24: Welk boek mag vol­gens jou niet ont­bre­ken op de #50books zomer­lees­lijst 2015?
Plaats hier je bij­dra­ge.

Vraag 23: Als je mag kie­zen, met wel­ke auteur zou jij dan een week op een onbe­woond eiland wil­len door­bren­gen?
Plaats hier je bij­dra­ge.

Vraag 22: Heb jij onlangs een boek gele­zen waar­van je zeker weet dat het je nog lan­ge tijd zal bij­blij­ven?
Plaats hier je bij­dra­ge.

Vraag 21: Wat vind jij van het voor­stel om de open­ba­re bibli­o­theek af te schaf­fen?
Plaats hier je bij­dra­ge.

Vraag 20: Wel­ke genre(s) lees jij tegen­woor­dig (nog steeds)?
Plaats hier je bij­dra­ge.

Vraag 19: Ben jij ook zo bezig met de boe­ken die je nog wil lezen dat het soms moei­lijk is om te kie­zen?
Plaats hier je bij­dra­ge.

Vraag 18: Wat lees jij rond­om 4 en 5 mei?
Plaats hier je bij­dra­ge.

Vraag 17: Wat is jouw meest bij­zon­de­re boek­ge­re­la­teer­de gebeur­te­nis in het open­baar ver­voer?
Plaats hier je bij­dra­ge.

Vraag 16: Hoe sta jij tegen­over het hui­di­ge media-offen­sief bij het over­lij­den van een groot schrij­ver?
Plaats hier je bij­dra­ge.

Vraag 15: Wel­ke taal zou jij graag beheer­sen zodat je ein­de­lijk de boe­ken van een bepaal­de auteur niet meer in ver­ta­ling hoeft te lezen?
Plaats hier je bij­dra­ge.

Vraag 14: Zijn boe­ken waar­in klein geluk en goe­de daden de boven­toon voe­ren per defi­ni­tie saai?
Plaats hier je bij­dra­ge.

Vraag 13: Wel­ke boe­ken en/of schrij­vers ken jij die te maken heb­ben met jouw woon- of geboor­te­plaats?
Plaats hier je bij­dra­ge.

Vraag 12: Wat is het oud­ste boek in jouw ver­za­me­ling?
Plaats hier je bij­dra­ge.

Vraag 11: Wat is de uit­komst wan­neer je de ‘stel­ling van Steinz’ toe­past op wil­le­keu­rig 10 boe­ken uit je ver­za­me­ling?
Plaats hier je bij­dra­ge.

Vraag 10: Wat zijn de pro­ble­men waar jij last van hebt als boe­ken­wurm?
Plaats hier je bij­dra­ge.

Vraag 9: Wat en hoe lezen jul­lie onder­weg?
Plaats hier je bij­dra­ge.

Vraag 8: Is het strea­men van boe­ken de oplos­sing tegen ont­le­zing?
Plaats hier je bij­dra­ge.

Vraag 7: Hoe orden jij je boe­ken?
Plaats hier je bij­dra­ge.

Vraag 6: Hoe krab­bel jij op uit een lees­dip?
Plaats hier je bij­dra­ge.

Vraag 5: Wat heb­ben jul­lie met (lite­rai­re) dag­boe­ken?
Plaats hier je bij­dra­ge.

Vraag 4: Bij welk boek ver­loor jij je onschuld?
Plaats hier je bij­dra­ge.

Vraag 3: Ben jij een pas­sie­ve of een actie­ve lezer?
Plaats hier je bij­dra­ge.

Vraag 2: Is in een lite­rair werk alles geoor­loofd omdat de han­de­lin­gen zich afspe­len in een uni­ver­sum waar ande­re of geen wet­ten gel­den?
Plaats hier je bij­dra­ge.

Vraag 1: Heb jij jezelf een lees­doel gesteld voor 2015?
Plaats hier je bij­dra­ge.

~ ~ ~ 

Alle vragen in 2013:

Vraag 50: Wel­ke vraag zou je zelf als eer­ste stel­len mocht je het stok­je van #50books over­ne­men?
Plaats hier je bij­dra­ge.

Vraag 49: Denk je ook dat boek­blog­gers een belangrijke(re) rol kun­nen spe­len in het pro­mo­ten van een boek? En heb je daar nog tips voor?
Plaats hier je bij­dra­ge.

Vraag 48: Heb­ben jul­lie nog boe­ken ergens opge­bor­gen in dozen? Zo ja, waar­om?
Plaats hier je bij­dra­ge.

Vraag 47: Wel­ke boek(en) uit de NRC lijst heb je nog niet gele­zen maar ga je zeker bin­nen­kort als­nog lezen (ofte­wel: waar­om maken we ons­zelf gek met een almaar groei­en­de lijst van ‘nog te lezen’ boe­ken)?
Plaats hier je bij­dra­ge.

Vraag 46: Wel­ke liefdesgeschiedenis(sen) heb je ooit gele­zen die je ieder­een zou wil­len aan­ra­den ook te lezen?
Plaats hier je bij­dra­ge.

Vraag 45: Waar­om zou een roman zich onmid­del­lijk voor ons moe­ten ont­slui­ten?
Plaats hier je bij­dra­ge.

Vraag 44: Welk boek heeft je onlangs nog hard­op aan het lachen gebracht?
Plaats hier je bij­dra­ge.

Vraag 43: Kun jij her­ken­nen of een boek door een man of vrouw is geschre­ven?
Plaats hier je bij­dra­ge.

Vraag 42: Wie van jul­lie leest er tegen­woor­dig nog poë­zie?
Plaats hier je bij­dra­ge.

Vraag 41: Is het kor­te ver­haal meer of min­der dan een inge­kor­te roman?
Plaats hier je bij­dra­ge.

Vraag 40: Hoe belang­rijk is de eer­ste zin van een boek en wel­ke goe­de voor­beel­den ken je?
Plaats hier je bij­dra­ge.

Vraag 39: Ga je door het lezen van lite­ra­tuur de wereld beter begrij­pen?
Plaats hier je bij­dra­ge.

Vraag 38: Kun­nen we met onli­ne publi­ce­ren iets van de oude ver­tel­kunst terug­krij­gen die ver­lo­ren is gegaan met de boek­druk­kunst?
Plaats hier je bij­dra­ge.

Vraag 37: Leg­gen jul­lie ook wel eens boe­ken (en wel­ke dan?) opzij voor het juis­te moment?
Plaats hier je bij­dra­ge.

Vraag 36: Wat is jouw favo­rie­te sport­boek?
Plaats hier je bij­dra­ge.

Vraag 35: Heb­ben jul­lie ook (een) gesig­neerd boek(en) met een spe­ci­aal ver­haal?
Plaats hier je bij­dra­ge.

Vraag 34: Wat spreekt jul­lie meer aan, het afge­ron­de ver­haal of het open ein­de?
Plaats hier je bij­dra­ge.

Vraag 33: Wat vin­den jul­lie van auteurs die ook onder pseu­do­niem publi­ce­ren?
Plaats hier je bij­dra­ge.

Vraag 32: Hoe hoog scoor jij op de schaal van boeks­nob, en wat zegt dat? 
Plaats hier je bij­dra­ge.

Vraag 31: Wie is er bekend met en/of doet mee aan eni­ge vorm van boe­ken­ruil?
Plaats hier je bij­dra­ge.

Vraag 30: Hoe lang nog voor­dat we niet meer weten hoe een boek te gebrui­ken?
Plaats hier je bij­dra­ge.

Vraag 29: Wat heeft de vakan­tie­pe­ri­o­de voor effect op je lees­ge­drag? 
Plaats hier je bij­dra­ge.

Vraag 28: Sla je wel eens stuk­ken tekst over omdat ze niet boei­end (lij­ken te) zijn?
Plaats hier je bij­dra­ge.

Vraag 27: Van welk boek heb je ooit gezegd dat je het gele­zen had, ter­wijl dat niet zo was?
Plaats hier je bij­dra­ge.

Vraag 26: Hoe hou­den jul­lie bij wel­ke boe­ken je al gele­zen hebt?
Plaats hier je bij­dra­ge.

Vraag 25: Welk boek heeft voor jou een bij­zon­de­re bete­ke­nis gekre­gen?
Plaats hier je bij­dra­ge.

Vraag 24: Welk boek mag vol­gens jou niet ont­bre­ken op de #50books zomer­lees­lijst 2013?
Plaats hier je bij­dra­ge.

Vraag 23: Kun­nen com­pu­ters fic­tie schrij­ven?
Plaats hier je bij­dra­ge.

Vraag 22: In hoe­ver­re heb je moei­te met boe­ken waar­in iemand ver­telt over zijn eer­der gepleeg­de over­tre­din­gen?
Plaats hier je bij­dra­ge.

Vraag 21: Van welk boek heb je spijt dat je het ooit kocht?
Plaats hier je bij­dra­ge.

Vraag 20: Wel­ke boe­ken lees je stie­kem omdat je je er eigen­lijk voor schaamt?
Plaats hier je bij­dra­ge.

Vraag 19: Wie is er lid van een (onli­ne) lees­club?
Plaats hier je bij­dra­ge.

Vraag 18: Wel­ke door lite­ra­tuur geïn­spi­reer­de tatoe­a­ge zou jij graag wil­len heb­ben?
Plaats hier je bij­dra­ge.

Vraag 17: Hoe behan­del jij je boe­ken?
Plaats hier je bij­dra­ge.

Vraag 16: Welk boek kreeg je bijna niet uit­ge­le­zen omdat het je de stui­pen op het lijf joeg?
Plaats hier je bij­dra­ge.

Vraag 15: Wat is het boek­frag­ment dat je het meest (let­ter­lijk) is bij­ge­ble­ven?
Plaats hier je bij­dra­ge.

Vraag 14: Welk boek heeft jou ver­liefd doen wor­den op een stad of land?
Plaats hier je bij­dra­ge.

Vraag 13: In hoe­ver­re mag je reke­ning hou­den met de per­soon van de auteur bij het lezen van zijn/haar fic­tie?
Plaats hier je bij­dra­ge.

Vraag 12: Welk die­ren­boek is je altijd bij­ge­ble­ven?
Plaats hier je bij­dra­ge.

Vraag 11: Welk boek las je onlangs en wil je ieder­een aan­ra­den ook te lezen?
Plaats hier je bij­dra­ge.

Vraag 10: Wat bete­kent de Boe­ken­week voor jou?
Plaats hier je bij­dra­ge.

Vraag 9: Hoe kom jij aan je boe­ken?
Plaats hier je bij­dra­ge.

Vraag 8: Hoe­veel tijd lees je gemid­deld per week?
Plaats hier je bij­dra­ge.

Vraag 7: Lees jij alleen in het Neder­lands?
Plaats hier je bij­dra­ge.

Vraag 6: Ben jij een muziek­le­zer?
Plaats hier je bij­dra­ge.

Vraag 5: Welk boek lees je op dit moment?
Plaats hier je bij­dra­ge.

Vraag 4: Van wel­ke auteur lees je alles, maar dan ook alles wat uit­ge­bracht wordt?
Plaats hier je bij­dra­ge.

Vraag 3: Wat is jouw favo­rie­te plek om een boek te lezen?
Plaats hier je bij­dra­ge.

Vraag 2: Welk boek krijg je maar niet uit­ge­le­zen, hoe vaak je er ook aan begint?
Plaats hier je bij­dra­ge.

Vraag 1: Welk boek heeft in je vroeg­ste jeugd de mees­te indruk op je gemaakt?
Plaats hier je bij­dra­ge.

~ ~ ~

Elke week op zon­dag zal ik een nieu­we boek­vraag pos­ten die door ieder­een vrij mag wor­den inge­vuld. Alles is toe­ge­staan. Een foto, een recen­sie, een per­soon­lij­ke her­in­ne­ring, enzo­voorts. De beant­woor­ding van de vraag hoeft hele­maal niet op dezelf­de dag of bin­nen een week. Wan­neer je een ant­woord klaar hebt, post het dan op je blog en plaats een link onder de betref­fen­de vraag, zodat ieder­een het kan vol­gen en bij je komt kij­ken.

Heb je zelf geen blogsite, dan kun je je blog naar mij stu­ren, en dan plaats ik het als gast­blog.

Je kunt me berei­ken via email peterpellenaars@me.com of op twit­ter @petepel.

Veel lees en schrijf­ple­zier.

0

trefwoorden

"Een lezer heeft het goed, hij kan zijn schrij­vers zelf uit­zoe­ken."
– Kurt Tuchols­ky

archief