Tien jaar later

Door Peter Pellenaars op 11/03/2017

Geluid dringt onom­keer­baar door de stil­te.

Hij kijkt op van het scherm. Er gaan jaren voor­bij voor­dat hij arri­veert.

Bui­ten staat een boom in het vol­le zon­licht

Hij loopt naar het raam. Een vrouw is bezig in de tuin. Ze zwaait naar hem en hij zwaait terug.

Bin­nen staat een tafel met vier stoe­len.

Hij gaat weer zit­ten. De lap­top is in rust ver­zon­ken. Uit de radio klinkt een lied van geluk.

Zijn vrouw staat nu bin­nen en vraagt of hij zin heeft in kof­fie. Dat heeft hij.

~ ~ ~

TOEN OP 11 MAART

Uit­stel of afstel? – 11 maart 2016
Ja, ik ben gevoe­lig voor hypes en recla­me, maar dat wil nog niet zeg­gen dat ik er zelf ook niet iets over te zeg­gen heb.

Bezoe­kers – 11 maart 2014
Het is me er niet om te doen, maar als ze komen dan ben ik daar blij mee: bezoe­kers. Toch liep het nu iet­wat de spui­ga­ten uit.

thuis­voe­len – 11 maart 2013
Niet ieder­een kan het waar­de­ren dat ik mijn blog­lay­out soms vaker ver­nieuwdt dan dat er nieu­we blog­posts ver­schij­nen. Als excuus schuif ik mijn moe­der naar voren als de oor­zaak.

Roe­pa­en Podi­um – Otter­sum – 11 maart 2012
Tho­mas Dyb­dahl gaf een con­cert vlak in de buurt. En daar moest ik natuur­lijk bij zijn nadat me de eer­ste live ken­nis­ma­king in Nij­me­gen een jaar eer­der zo goed was beval­len.

De stil­le kracht van het snoep­huis­je – 11 maart 2009
Een alter­na­tie­ve her­tel­ling van een bestaand sprook­je via een een­ma­lig samen­wer­kings­ver­band tot stand geko­men.

~ ~ ~

1

Nog geen reacties.

Schrijf een reactie:

« |