Creatief met bureaucratie

Door Peter Pellenaars op 8/03/2017

Dis­clai­mer: Alle over­een­kom­sten met de men in whi­te berus­ten op toe­val.

De Pool­se col­le­ga nam het woord en begon aan een ver­haal over regel­ge­ving in zijn geboor­te­land. We zaten in een tra­di­ti­o­neel Roe­meens res­tau­rant in het cen­trum van Cluj waar we in afwach­ting van het voor­ge­recht een admi­ni­stra­tief pro­bleem met de plaat­se­lij­ke Kamer van Koop­han­del bespra­ken. Dat bracht onze tafel­ge­noot ertoe om te ver­tel­len hoe cre­a­tief zijn land­ge­no­ten in dit soort situ­a­ties zou­den han­de­len.

In ver­band met het bezoek van een leve­ran­cier wil­de hij een tafel reser­veren bij een res­tau­rant waar hij wel vaker kwam. De secre­ta­res­se die het voor hem regel­de gaf aan dat ze gehoord had dat hun drank­ver­gun­ning was inge­trok­ken. Toch maar iets anders reser­veren? Hij besloot zelf even te bel­len en kreeg van de eige­naar de beves­ti­ging dat dit inder­daad het geval was maar dat hij gerust kon komen. Ze had­den er iets op gevon­den voeg­de hij er geheim­zin­nig aan toe.

Die avond wer­den ze gehol­pen door een ober die hen op een samen­zweer­de­ri­ge toon uit­leg­de dat in veel gerech­ten op de menu­kaart alco­hol ver­werkt was. Zo had­den ze bij­voor­beeld een heer­lij­ke gou­lash met rode wijn. Met een vet­te knip­oog liet hij weten dat het ook moge­lijk was om de alco­hol apart te laten ser­veren. Op de vraag of er iets was met bier, was het ant­woord dat eigen­lijk elk gerecht op de kaart zo goed als met elke vorm van alco­hol bereid kon wor­den. Dus natuur­lijk ook met bier.

Ze heb­ben een voor­tref­fe­lij­ke maal­tijd gehad.

Ik moest hier weer aan den­ken toen de aan­ne­mer die onze ver­bou­wing, ik bedoel de ver­bou­wing bij vrien­den1 van ons uit­voert ver­tel­de hoe het ver­wij­de­ren van asbe­st bijna de hele plan­ning om zeep had gehol­pen.

Op maan­dag kwa­men de man­nen in de wit­te pak­ken met hun appa­ra­tuur aan­zet­ten om op een vei­li­ge manier het dak asbest­vrij te maken. Aan het eind van de dag lie­ten ze weten dat er waar­schijn­lijk in de rand van het dak ook asbe­st ver­werkt zat. Mooi, zei de aan­ne­mer. Dan kun­nen jul­lie dat ook met­een ver­wij­de­ren. Helaas, mocht er mor­gen asbe­st aan­ge­trof­fen wor­den dan moest er eer­st een voor­on­der­zoek komen. Afhan­ke­lijk van de uit­slag kon het zijn dat er opnieuw een ver­gun­ning aan­ge­vraagd zou moe­ten wor­den.

Maar, kreeg de aan­ne­mer te horen, ze gin­gen daar mor­gen pas naar kij­ken. Niet eer­der. Dus... hint, hint.

Nadat de asbest­ploeg ver­trok­ken was is de aan­ne­mer wat lan­ger geble­ven. De vol­gen­de dag con­sta­teer­den de man­nen in de wit­te pak­ken dat er geen asbe­st in de dak­rand zat. Op woens­dag waren ze vol­gens plan­ning klaar en werd het huis asbest­vrij ver­klaard. Onze vrien­den kon­den opge­lucht adem halen.

~ ~ ~

TOEN OPMAART

Toch maar eens het boek gaan lezen? – 8 maart 2016

Voor de ver­an­de­ring had ik de film wel gezien maar het boek nog niet gele­zen. Dat ga ik nog wel een keer­tje doen, maar deze avond heb ik geko­zen voor een film over de film.

50books – jaar 2015 – vraag 10 – 8 maart 2015

Wat zijn de pro­ble­men waar jij last van hebt als boe­ken­wurm?

In Neder­land lezen we Neder­lands – 8 maart 2014

Het viel niet mee om dit jaar het boe­ken­week­ge­schenk te bemach­ti­gen.

x y z – 8 maart 2013

Mijn blogka­der is geen kader, maar dat wil niet zeg­gen dat die onbe­perk­te vrij­heid altijd bevor­de­rend werkt.

Scheef­groei – 8 maart 2012

Falen is een vorm van val­len. Ter­wijl ik pro­beer over de dicht­bun­del van Ingmar Heyt­ze te schrij­ven gaat het eigen­lijk meer over mij­zelf. Daar kan ik ook niets aan doen.

~ ~ ~

0

  1. Had ik al gezegd dat alle over­een­kom­sten in deze blog­post met de men in whi­te op toe­val berus­ten? Bij deze voor de zeker­heid nog­maals. 

Nog geen reacties.

Schrijf een reactie:

« | »