50books – jaar 2015 – vraag 35

Door Peter Pellenaars op 13/09/2015

Vijf­tien jaar gele­den ver­ruil­de ik mijn func­tie in Eind­ho­ven bij Phi­lips voor een nieu­we func­tie dich­ter bij mijn woon­plaats Arn­hem. Ik ging wer­ken voor Phi­lips in Nij­me­gen. Mijn dage­lijk­se reis­tijd die ik kwijt was aan woon-werk­ver­keer nam dras­tisch af. En daar was het alle­maal om te doen gewee­st.

Min­der dan een jaar later werd ik op een pro­ject gezet waar­van het kern­team kan­toor hield in, je raadt het al, Eind­ho­ven.

Het was een groot inter­na­ti­o­naal pro­ject waar collega's van heel de wereld aan deel­na­men. De groot­ste groep kwam uit de Ver­e­nig­de Sta­ten. Veel van hen ves­tig­den zich hier voor lan­ge­re tijd. Bijna elk week­end trok­ken ze er ver­vol­gens op uit om Neder­land en de rest van Euro­pa te ver­ken­nen. Regel­ma­tig ver­ge­zel­de ik hen op die trip­jes of nodig­de ze uit om bij ons te komen eten. Al gauw vorm­de zich een hecht groep­je.

Op een dag voel­de ik me niet zo goed en besloot van­uit huis te wer­ken. Onze zoon was die dag ook thuis van­we­ge iets met lea­ren die bij­ge­schoold moesten wor­den. Op een gege­ven moment kwam hij beduusd mijn werk­ka­mer bin­nen­ge­lo­pen en ver­tel­de dat er een vlieg­tuig tegen de Twin Towers in New York was gevlo­gen. Ik weet nog dat ik hem onge­lo­vig aan­keek. Hij liet het me zien op zijn com­pu­ter. Ter­wijl we ver­baasd zaten te kij­ken naar een her­ha­ling kwam de mel­ding dat er zich een twee­de vlieg­tuig in de wol­ken­krab­bers had geboord. Ik had het gevoel dat ik naar een afle­ve­ring van The Twi­light Zone zat te kij­ken.

Snel zocht ik con­tact met mijn Ame­ri­kaan­se vrien­den op kan­toor in Eind­ho­ven waar het nieuws bij de mees­ten nog niet was door­ge­dron­gen. De dagen en weken erna kon­den we ner­gens anders over pra­ten. Meer dan nor­maal het geval zou zijn gewee­st (denk ik) voel­de ik me betrok­ken bij deze gebeur­te­nis die de hele wereld op haar grond­ves­ten deed schud­den. In de jaren die volg­den heb­ben we trouw iede­re 11de sep­tem­ber met het pro­ject­team een minuut stil­te gehou­den. Tot­dat ik bij Phi­lips weg­ging.

Ruim een week gele­den was ik in de VS. Op veel plaat­sen zag ik dat men al voor­be­rei­din­gen had getrof­fen voor de her­den­king van dit jaar. Onder­tus­sen is het alweer veer­tien jaar gele­den. En er is sinds die tijd zoveel gebeurd. Zoveel nieu­we geschie­de­nis geschre­ven. Toch zal 9/11 niet snel ver­ge­ten wor­den. Nie­mand had tot die dag ooit voor moge­lijk gehou­den dat men tot zoiets in staat was. Wat nor­maal gespro­ken alleen in 'over-the-top' actie­films getoond werd was plots wer­ke­lijk­heid gewor­den. Onvoor­stel­baar.

The Cul­tu­re Trip geeft deze week een over­zicht van acht romans waar­in deze aan­val op de wes­ter­se wereld een hoofd­rol speelt. Drie heb ik er gele­zen. De ove­ri­ge vijf ken ik niet maar klin­ken inte­res­sant. Wel zou ik een aan­tal ande­re titels kun­nen opnoe­men waar­in 9/11 terug­komt. Ik denk bij­voor­beeld aan De drie levens van Tomo­mi Ishi­ka­wa door Ben­ja­min Con­sta­ble die we voor Een per­fec­te dag voor lite­ra­tuur heb­ben gele­zen. En jul­lie?

vraag 35:
Wel­ke boe­ken heb jij gele­zen (of ken je) waar­in 9/11 een (hoofd)rol speelt?

Heb jij mis­schien een aan­tal boe­ken gele­zen die op de lijst van The Cul­tu­re Trip staan? Of ken jij ande­re titels waar­in dit zwaar bela­den onder­werp terug­komt? Het hoeft niet per se fic­tie te zijn. Ben je bewust naar die boe­ken op zoek gegaan om meer over deze gebeur­te­nis te weten te komen of was het eer­der toe­val­lig? Indien je er tot nu toe wei­nig of niets over gele­zen hebt, is het dan omdat je het onder­werp uit de weg gaat? Zou je bij­voor­beeld de boe­ken op de lijst van The Cul­tu­re Trip over­slaan nu je weet waar ze over gaan? En heb je daar een spe­ci­a­le reden voor?

Als iede­re week kijk ik weer uit naar jul­lie inzen­din­gen.

copyright - Patrick Witty

copy­right – Patrick Wit­ty

~ ~ ~

Klik hier voor vraag 34.

Elke week op zon­dag zal ik een nieu­we boek­vraag pos­ten die door ieder­een vrij mag wor­den inge­vuld. Alles is toe­ge­staan. Een foto, een recen­sie, een per­soon­lij­ke her­in­ne­ring, enzo­voorts. De beant­woor­ding van de vraag hoeft hele­maal niet op dezelf­de dag of bin­nen een week. Wan­neer je het blog klaar hebt, post het dan en plaats een link onder de betref­fen­de vraag, zodat ieder­een het kan vol­gen en bij je komt kij­ken.

Klik hier voor alle #50books vra­gen in 2015.

Klik hier voor alle #50books vra­gen in 2014 (door Martha/DrsPee).

Klik hier voor alle #50books vra­gen in 2013.

0

Er zijn 2 reacties:

  1. 13/09/2015Martha schrijft:

    Zo, hier is mijn bij­dra­ge. Het kon niet uit­blij­ven dat er boe­ken over zou­den ver­schij­nen, maar ik lees ze niet. Waar­om ik ze niet lees, lees je hier: http://marthapelkman.nl/50books-vraag-35–9-11/

  2. 20/09/2015Niek schrijft:

    Dat was wel even diep gra­ven.
    http://niekheefteenboek.blogspot.nl/2015/09/50books-201535-nine-eleven.html

« | »